ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การ โทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2522/42/3/25 มีนาคม 2522]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"องค์การ" หมายความว่า องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกซึ่งประเทศ ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ตามธรรมนูญขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผลตาม ความมุ่งประสงค์

(1) ให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย

(2) ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การ ให้องค์การและพนักงานขององค์การได้รับ เอกสิทธิและความคุ้มกันเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ องค์การตามความตกลงเกี่ยวกับเอกสิทธิและความคุ้มกันที่รัฐบาลแห่งประเทศไทยกับองค์การจะได้ ทำขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเอกสิทธิและความคุ้มกันที่องค์การสหประชาชาติและพนักงานของ องค์การสหประชาชาติได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของสหประชาชาติ ฉบับที่สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 ในระหว่างที่ยังมิได้มีความตกลงตาม (2) ให้องค์การและพนักงานขององค์การ ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติ และพนักงานขององค์การ สหประชาชาติได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของสหประชาชาติดังกล่าว

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ส.โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

________________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้ตกลงเข้าเป็น ภาคีสมาชิกในความตกลงจัดตั้งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และตามธรรมนูญ ขององค์การดังกล่าวซึ่งรัฐบาลแห่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2519 ได้ กำหนดให้องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเป็นนิติบุคคลและมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และเพื่อให้องค์การและพนักงานขององค์การได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันในการดำเนินงานและ การปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย