ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของทบวง การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2505
เป็นปีที่ 17 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการ ดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2505/29/445/27 มีนาคม 2505]

มาตรา 3 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของทบวงการ พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์

(1) ให้ยอมรับนับถือว่า ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเป็น นิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย
(2) ให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ สถานที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบรรณสารของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และให้ ผู้แทนของสมาชิกและพนักงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความ คุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศฉบับที่คณะผู้ว่าการของทบวง การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2502 เพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับใช้บทแห่งความตกลงนั้นหรือความตกลงที่ รัฐบาลได้ทำไว้หรือจะได้ทำต่อไปกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ส.ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี

________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และมีพันธกรณีที่จะต้องให้เอกสิทธิและความคุ้มกันในประเทศไทย ตามความ ตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง ประเทศฉบับที่คณะผู้ว่าการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้น เพื่ออนุวัติตามบทของมาตรา 38 แห่งความตกลงดังกล่าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย