ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2542/120ก/97/29 พฤศจิกายน 2542] มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายความว่า บุคคลซึ่งเคยเป็นตุลาการศาล รัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เครื่องแบบ หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรืออดีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ง และให้หมายความรวมถึงเสื้อครุยที่ใช้ในการออกนั่งพิจารณาวินิจฉัย คดีหรือในโอกาสอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการแต่ง เครื่องแบบแต่ละประเภทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรืออดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไป ตามข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรืออดีตตุลาการศาล รัฐธรรมนูญโดยที่ตนไม่มีสิทธิที่จะแต่ง ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะแต่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 6 ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี อำนาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ________________ หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ขณะนี้ยังไม่มีเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแต่ง ในโอกาสที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ สมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นไว้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์