ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2475

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรยกความผิดให้แก่ ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและ ตำรวจ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ด้วยความแนะนำยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยบทมาตราต่อไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติยกความผิด ให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหาร และตำรวจ พุทธศักราช 2475

 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2475 เป็นต้นไป

[รก.2475/-/358/11 กันยายน 2475]

มาตรา 3 บรรดาผู้ที่กระทำผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร โดยเหตุต่าง ๆ ก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ท่านให้ยกความผิดเสีย มิให้ ฟ้องร้องสืบไป

มาตรา 4 บรรดาทหารและตำรวจที่ถูกเกณฑ์หรืออาสาสมัคร หรือ โดยสัญญาจ้างเข้าประจำราชการทหารหรือตำรวจตามพระราชบัญญัติลักษณะ เกณฑ์ทหารก่อน พ.ศ. 2474 ซึ่งหนีขาดราชการนั้น ท่านให้ยกความผิดมิให้ เอาโทษ และให้เจ้ากระทรวงสั่งปลดจากประจำการเสีย

มาตรา 5 บรรดาทหารและตำรวจที่ถูกเกณฑ์หรืออาสาสมัคร หรือโดยสัญญาจ้างเข้าประจำราชการทหารหรือตำรวจตามพระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหารใน พ.ศ. 2474 และใน พ.ศ. 2475 ซึ่งหนีขาดราชการ ไปก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้และยังหลบหนีอยู่นั้นท่านว่า ถ้าภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2475 นี้ได้กลับเข้ามารับราชการเองแล้ว ให้ยก ความผิดเสียมิให้ฟ้องร้องเอาโทษ

ประกาศมา ณ วันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2475 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย