ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติ
ลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ
พุทธศักราช 2475

ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรยกความผิดให้แก่ ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและ ตำรวจ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ด้วยความแนะนำยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยบทมาตราต่อไปนี้   มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติยกความผิด ให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหาร และตำรวจ พุทธศักราช 2475 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2475 เป็นต้นไป [รก.2475/-/358/11 กันยายน 2475] มาตรา 3 บรรดาผู้ที่กระทำผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร โดยเหตุต่าง ๆ ก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ท่านให้ยกความผิดเสีย มิให้ ฟ้องร้องสืบไป มาตรา 4 บรรดาทหารและตำรวจที่ถูกเกณฑ์หรืออาสาสมัคร หรือ โดยสัญญาจ้างเข้าประจำราชการทหารหรือตำรวจตามพระราชบัญญัติลักษณะ เกณฑ์ทหารก่อน พ.ศ. 2474 ซึ่งหนีขาดราชการนั้น ท่านให้ยกความผิดมิให้ เอาโทษ และให้เจ้ากระทรวงสั่งปลดจากประจำการเสีย
มาตรา 5 บรรดาทหารและตำรวจที่ถูกเกณฑ์หรืออาสาสมัคร หรือโดยสัญญาจ้างเข้าประจำราชการทหารหรือตำรวจตามพระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหารใน พ.ศ. 2474 และใน พ.ศ. 2475 ซึ่งหนีขาดราชการ ไปก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้และยังหลบหนีอยู่นั้นท่านว่า ถ้าภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2475 นี้ได้กลับเข้ามารับราชการเองแล้ว ให้ยก ความผิดเสียมิให้ฟ้องร้องเอาโทษ ประกาศมา ณ วันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2475 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ประธานคณะกรรมการราษฎร

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์