ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมาย รับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2483

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2483
เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด กฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติยกความผิด ให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2483

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2483/-/909/24 ธันวาคม 2483]

มาตรา 3 บรรดาผู้ที่กระทำผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหารโดยเหตุต่าง ๆ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกความผิดเสีย

มาตรา 4 บรรดาทหารและตำรวจที่รับราชการตามพระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ซึ่งขาดหนีราชการไป ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ แล้วได้กลับเข้ารับราชการตามสังกัดของตนก่อน วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2484 โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจับกุมนั้น ให้ยก ความผิดเสีย

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย