ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2476

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า เนื่องจากมีการกบฏเกิดขึ้นจนรัฐบาลได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2476 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีทหารและตำรวจที่ขาดหนีราชการไปตั้งแต่เวลาปกติได้ รีบกลับเข้ามารับราชการตามสังกัดเองบ้าง แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีน้ำใจ รักชาติบ้านเมือง สมควรยกเว้นความผิดฐานขาดหนีราชการให้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติยกเว้น ความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2476

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2476/-/797/9 ธันวาคม 2476]

มาตรา 3 บรรดาทหารและตำรวจที่ถูกเกณฑ์หรืออาสาสมัครหรือ โดยสัญญาจ้างเข้าประจำราชการทหารหรือตำรวจตามพระราชบัญญัติลักษณะ เกณฑ์ทหาร ซึ่งขาดหนีราชการไปก่อนวันประกาศใช้กฎอัยการศึก ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2476 แล้วได้กลับเข้ามารับราชการตามสังกัดของตนเอง ก่อนวันประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจับกุมนั้น ท่านให้ ยกเว้นความผิดเสียมิให้ฟ้องร้องเอาโทษ

ประกาศมา ณ วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2476 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย