ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528
เป็นปีที่ 40 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพ มหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2528/115/65พ/31 สิงหาคม 2528]
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ข้าราชการกรุงเทพมหานคร" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร หรือ จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา 5 บรรดาคำว่า "ข้าราชการพลเรือน" ที่มีอยู่ในกฎหมายประกาศระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย แต่ให้ใช้งบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับอื่นใดบัญญัติไว้ สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
บททั่วไป
_______


มาตรา 7 ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีสองประเภท คือ
(1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่ง รับราชการในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร(2) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรง ตำแหน่งเป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครหรือดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งมีหน้าที่ เป็นผู้บริหารหรือให้การศึกษาในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร และให้หมายความรวมถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัด สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นข้าราชการครูกรุงเทพ มหานคร
มาตรา 8 ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูมาใช้บังคับแก่ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็น อย่างอื่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทำความตกลงกับคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานครกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยตราเป็นีพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 9 ในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู มาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครให้อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.ค. เป็นอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจ หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นอำนาจ หน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่ของ ปลัดกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของอธิบดีเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครหรือ ผู้อำนวยการสำนักแล้วแต่กรณี เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้สั่งบรรจุตามมาตรา 28
มาตรา 10 การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำ ต่างประเทศพิเศษ ข้าราชการวิสามัญ หรือการโอนพนักงานเทศบาลซึ่งไม่ใช่พนักงานเทศบาล วิสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในระดับและเงินเดือนที่ไม่สูงกว่าเดิม อาจ กระทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยกรุงเทพมหานครทำความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอเรื่องไปให้ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติในการนี้ให้คณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานครพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้ง


ให้ดำรงตำแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด หรือจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งซึ่งให้ได้รับเงินเดือนในระดับใดให้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็น ผู้พิจารณากำหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี คุณวุฒิความสามารถและความชำนาญงานในระดับเดียวกันหรือทัดเทียมกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของ ผู้ซึ่งโอนตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลนั้น เป็นเวลาราชการของ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา 11 ผู้ใดเป็นข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำ ต่างประเทศพิเศษ ข้าราชการวิสามัญ หรือเป็นพนักงานเทศบาลซึ่งไม่ใช่พนักงานเทศบาลวิสามัญ และได้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว ถ้าสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้นำความในมาตรา 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 12 เพื่อประโยชน์แก่ราชการของกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานครโดยทำความตกลงกับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัด กระทรวง ทบวง กรม นั้น ไปดำรงตำแหน่งในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวได้ โดยมีฐานะหน้าที่เสมือนเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงทบวง กรม เดิม
มาตรา 13 เครื่องแบบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่ง เครื่องแบบให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 14 ให้นำกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญมาใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม


หมวด 2
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
________


มาตรา 15* ให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า "ก.ก." ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.ค. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
(3) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคน โดยประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งกรรมการตาม (1) (2) และ (3) ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีรความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือก กันเองเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ ก.ก.
*[มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 16* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
(4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
*[มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 17* ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลงให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว และให้กรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระอยู่ใน ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมี กรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
*[มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 17 ทวิ* กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้พ้นจาก ตำแหน่งก่อนวาระเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
*[มาตรา 17 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 17 ตรี* นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 16
(6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
*[มาตรา 17 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 18 ในการประชุม ก.ก. ถ้าประธาน ก.ก.ไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ใน ที่ประชุม ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา 19 ในการประชุม ก.ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีมติ เป็นเอกฉันท์
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 20 ในการประชุม ก.ก. ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใด โดยเฉพาะ ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
มาตรา 21 ก.ก. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
(2) ออกกฎ ก.ก. ข้อบังคับ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ ตามกฎหมายอื่นที่พระราชบัญญัตินี้ให้นำมาใช้บังคับกฎ ก.ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้ใช้บังคับได้
(3) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ มติของ ก.ก. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้มีผลใช้บังคับได้(4) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจงเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานครปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐาน จากส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ผู้แทนส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างกรุงเทพ มหานคร หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงได้
(5) จัดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนของกรุงเทพมหานครในการศึกษาฝึกอบรมหรือ ดูงานตามความต้องการของกรุงเทพมหานคร
(6) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(7) รักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา 22 ให้มี
(1) อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก.สามัญ
(2) อนุกรรมการสามัญประจำสำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะ เป็นสำนัก เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก. สำนักหรือส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นสำนักโดยออกชื่อสำนัก หรือส่วนราชการนั้น ๆ
(3) อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก. ข้าราชการครู
ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 23 อ.ก.ก. สามัญ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกรุงเทพ มหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก เป็นอนุกรรมการ ให้ อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
ให้ อ.ก.ก. สามัญมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กำหนดไว้สำหรับ อ.ก.พ. กระทรวงมาตรา 24 อ.ก.ก. สำนัก ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการ สำนัก แล้วแต่กรณี เป็นประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองผู้อำนวยการสำนัก แล้วแต่กรณี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากองและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นกองเป็น อนุกรรมการ ให้ อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ อ.ก.ก. สำนักของส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเป็นสำนัก โดยอนุโลม
สำหรับสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและเขตให้ อ.ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่ อ.ก.ก. สำนัก โดยให้เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ มหานคร หรือผู้อำนวยการเขตที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เป็นอนุกรรมการเพิ่มด้วย
ให้ อ.ก.ก. สำนัก มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กำหนดไว้สำหรับ อ.ก.พ. กรม
มาตรา 25 อ.ก.ก. ข้าราชการครู ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้แทน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจำนวนสี่คน เป็นอนุกรรมการ ให้ อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตลอดจน การพ้นจากตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครให้กำหนดใน กฎ ก.ก.
ให้ อ.ก.ก. ข้าราชการครูมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ ก.ก. มอบหมาย
มาตรา 26 ก.ก. มีอำนาจตั้งอนุกรรมการวิสามัญเรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทนได้
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ ให้ อ.ก.ก. วิสามัญ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก ก.ก. คณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ไปด้วยมาตรา 27 ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ก.
(2) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพ มหานครเพื่อเสนอ ก.ก.
(3) ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(4) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพ มหานครเสนอต่อ ก.ก.
(5) ดำเนินการตามที่ ก.ก. มอบหมาย

หมวด 3
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
________


มาตรา 28 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(1) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 และระดับ 11 ให้ผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(2) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็น ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยคำแนะนำหรือความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ลงมา ในสำนักปลัดกรุงเทพ มหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง(5) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ลงมา จากสำนัก สำนักงานหรือสำนักงาน เขตหนึ่งไปอีกสำนัก สำนักงาน หรือสำนักงานเขตหนึ่ง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจ สั่งแต่งตั้ง
(6) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ในสำนักหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ให้ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ ของปลัดกรุงเทพมหานคร
(7) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ลงมาในสำนักหรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ให้ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา 29 การบรรจุและแต่งตั้งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครต้องเป็นไป โดยคำแนะนำหรือความเห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา 30 การบรรจุและแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไปโดยคำแนะนำหรือความเห็นชอบของประธาน ก.ก.
มาตรา 31 ให้นำมาตรา 28 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เว้นแต่จะมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

บทเฉพาะกาล
_________


มาตรา 32 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎ ก.ก. ระเบียบ หรือ ข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ก. ระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่ใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการครูกรุงเทพมหานครให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูมาใช้บังคับโดยอนุโลม และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค. กรม เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ก. ข้าราชการครูมาตรา 33 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 15 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 34 ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครใน อ.ก.ก. ข้าราชการครู ให้ ก.ก. แต่งตั้งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่ได้รับ เงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 6 จำนวนสี่คนเป็นอนุกรรมการ
อนุกรรมการซึ่ง ก.ก.แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากตำแหน่งในวันที่ผู้แทน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ก.
ให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 35 ผู้ใดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 36 ผู้ใดเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 37 ผู้ใดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครวิสามัญต่อไป และถ้าจะให้ผู้ใดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้นำ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 38 ข้าราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามมาตรา 37 ผู้ใดดำรงตำแหน่ง ที่ ก.ก. พิจารณาเห็นว่าทำหน้าที่อย่างเดียวกับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ


แต่งตั้งตามมาตรา 28 สั่งให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือข้าราชการครูกรุงเทพ มหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หรือข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(2) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นตามแผนการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2503 หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าและเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครวิสามัญในตำแหน่งที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หรือข้าราชการครูกรุงเทพมหานครติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
ผู้ใดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญไปก่อน เมื่อเข้าเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (2) จึงให้เป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่ กรณี โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่
มาตรา 39 ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ ตามมาตรา 37 ผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการก่อนวันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ไม่ต้องสอบสวน ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้แล้วสั่งลงโทษ หรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่มีกรณีนั้น
(2) ในกรณีที่จะต้องสอบสวน แต่ยังมิได้สั่งสอบสวน ให้สั่งสอบสวนและพิจารณา ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าพบว่ามีกรณีกระทำผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจาก ราชการ ให้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่มีกรณีนั้น
(3) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ อยู่ในขณะนั้น แต่ยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้ผู้มีอำนาจสอบสวนตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนเสร็จ และให้พิจารณาตามพระราชบัญญัตินั้น ถ้าพบว่ามีกรณีกระทำผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ ให้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่มีกรณีนั้น(4) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเดิมได้สั่งให้สอบสวน และได้สอบสวนและพิจารณา โดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จแล้วให้การสอบสวนและพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ และให้นำผลการสอบสวน และพิจารณานั้นมาใช้ลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตาม กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่มีกรณีนั้น
มาตรา 40 การใดอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดำเนินการต่อไปสำหรับ การนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กำหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี


________________________
หมายเหต:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการ จัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้
________________________

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยกำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยผู้แทน ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวาระการดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์