ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2523
เป็นปีที่ 35 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครู พ.ศ.2523 มาตรา 2* พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 เป็นต้นไป

*[รก.2523/158/37]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

ข้าราชการครู หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม พระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานทางการศึกษา* หมายความว่า

(1) โรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของกระทรวง ศึกษาธิการ
(2) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการเขต และหน่วยศึกษานิเทศก์
(3) สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
(4) สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสำนักงานสามัญศึกษากรุงเทพ มหานคร
(5) ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินและมีลักษณะทำนองเดียวกับ (2) หรือ (3) และ ก.ค.กำหนดให้เป็น หน่วยงานทางการศึกษา

*[บทนิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535]

กรม หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัดด้วย อ.ก.ค.จังหวัด หมายความรวมถึง อ.ก.ค.กรุงเทพมหานครด้วย

อธิบดี หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมใน กระทรวงศึกษาธิการด้วย

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่ เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับตาม วรรคหนึ่ง ให้บรรดาอำนาจและหน้าที่ของ ก.พ. เป็นอำนาจและหน้าที่ของ ก.ค. และในกรณีใดที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ ก.พ.ออก กฎ ก.พ. หรือระเบียบ ในกรณีนั้น ให้ ก.ค.ออกกฎ ก.ค. หรือระเบียบแทน

บรรดาคำว่า ข้าราชการพลเรือน ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูด้วย เว้นแต่ จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด บัญญัติไว้สำหรับ ข้าราชการครูโดยเฉพาะ

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

| หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย