ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2521
เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป

*[รก.2521/65/5พ./22 มิถุนายน 2521]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

ข้าราชการตำรวจ หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรับราชการในกรมตำรวจ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน และหมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจ ซึ่งกรมตำรวจแต่งตั้งหรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว่าจ้างด้วย

รองอธิบดี หมายความว่า รองอธิบดีกรมตำรวจ

อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมตำรวจ

ก.ตร. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1
บททั่วไป
______

มาตรา 5 ชั้นข้าราชการตำรวจมีดังนี้

(1) ชั้นพลตำรวจ ได้แก่พลตำรวจกองประจำการ พลตำรวจสำรอง พลตำรวจ สำรองพิเศษ พลตำรวจพิเศษ และพลตำรวจสมัคร

พลตำรวจกองประจำการ คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยถูกเรียก เข้ากองประจำการเป็นตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่าง รับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจหรือไม่ก็ตาม

พลตำรวจสำรอง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยได้รับการคัดเลือก เข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจ

พลตำรวจสำรองพิเศษ คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการให้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ

พลตำรวจพิเศษ คือ พลตำรวจสำรองพิเศษหรือพลตำรวจสมัครที่ถูกเรียก เข้ากองประจำการเป็นตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

พลตำรวจสมัคร คือ พลตำรวจสำรองพิเศษซึ่งได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มาครบกำหนดแล้ว หรือพลตำรวจพิเศษที่ปลดเป็นกองหนุนแล้ว ทั้งนี้ โดยผู้บังคับบัญชามิได้ สั่งให้ออกจากราชการ

(2) ชั้นประทวน ได้แก่ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และนายดาบตำรวจ

(3) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น

มาตรา 6* อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งแล้ว ให้พลตำรวจกองประจำการมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ เงิน สวัสดิการ หรือเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่พลทหารกองประจำการมีสิทธิได้รับ แต่ไม่มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ เงินสวัสดิการ หรือเงินช่วยเหลือตามที่ข้าราชการตำรวจอื่นได้รับ

*[มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538]

มาตรา 6 ทวิ* ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้

(1) พลตำรวจกองประจำการ และพลตำรวจสำรอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.1
(2) พลตำรวจสำรองพิเศษ พลตำรวจพิเศษ และพลตำรวจสมัคร ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ พ.2
(3) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก และ จ่าสิบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1
(4) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศจ่าสิบตำรวจอัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2
(5) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศนายดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3
(6) ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจเอก ให้ได้ รับเงินเดือนระดับ ส.1
(7) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2
(8) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3
(9) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4
(10) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจจัตวา หรือพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5
(11) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.6
(12) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.7
(13) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.8
(14) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ ให้ได้ รับเงินเดือนระดับ ส.9

*[มาตรา 6 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 และแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538]

มาตรา 7* ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

*[ความในวรรคสองของมาตรา 7 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538]

มาตรา 8 ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือ เงินช่วยเหลือตามที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

มาตรา 9 ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ใน ต่างประเทศหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. และกระทรวงการคลังจะได้กำหนด

มาตรา 10 ให้ถือว่าข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ และให้ ก.ตร. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ

มาตรา 11 เครื่องแบบของข้าราชการตำรวจและระเบียบการแต่งให้เป็นไปตาม กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น


มาตรา 12 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดประจำปีและ การลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย