ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2537
เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการ ฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2537/64ก/7/31 ธันวาคม 2537]

มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การฝึกอาชีพของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ และองค์การของรัฐ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

การฝึกอาชีพ หมายความว่า การให้หรือเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือและ ทัศนคติที่จะทำให้ผู้รับการฝึกสามารถทำงานในสาขาอาชีพที่รับการฝึกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการเรียกค่าฝึกหรือค่าตอบแทน

สถานฝึกอาชีพ หมายความว่า สถานที่ที่ผู้ดำเนินการฝึกจัดให้มีการ ฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึก

ผู้ดำเนินการฝึก หมายความว่า ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนให้ดำเนินการ ฝึกอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับการฝึก หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้ารับการฝึกอาชีพจาก ผู้ดำเนินการฝึก

การฝึกเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า การที่ นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างได้มี ความรู้ ความสามารถและทักษะที่สูงขึ้นในสาขางานที่ปฏิบัติอยู่

ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับ ค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน

นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่าย ค่าจ้างให้ และให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณี ที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น และให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคลด้วย

ผู้ฝึก หมายความว่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่ฝึกผู้รับการฝึก

หลักสูตร หมายความว่า หัวข้อวิชาหรือขั้นตอนในการฝึกผู้รับ การฝึกตามประเภทสาขาอาชีพที่ผู้ดำเนินการฝึกหรือผู้ดำเนินการฝึกร่วมกับ สถานศึกษากำหนดขึ้น

สัญญาการฝึก หมายความว่า สัญญาซึ่งผู้ดำเนินการฝึกได้ทำเป็น หนังสือกับผู้รับการฝึกหรือสถานศึกษา

ผู้สำเร็จการฝึก หมายความว่า ผู้รับการฝึกซึ่งได้รับหนังสือ รับรองจากผู้ดำเนินการฝึกว่าได้ผ่านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรแล้ว

นายทะเบียน หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด สาขาอาชีพที่จะให้มีการส่งเสริมการฝึก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

| หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย