ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2530
เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก. 2530/269/62พ/28 ธันวาคม 2530]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

อุตสาหกรรม หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดลอง ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแปรสภาพ สินค้า

ข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

สมาชิก หมายความว่า สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

กรรมการ หมายความว่า กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

พนักงาน หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราช บัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนด กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
การจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
_____

มาตรา 5 ให้จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้น มีอำนาจ หน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล

มาตรา 6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการ ประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม

(3) ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้อง

(4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้แก่สมาชิก และอาจจัดเป็นบริการแก่สาธารณชนด้วยก็ได้

(5) ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรอง คุณภาพของสินค้า

(6) ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมของประเทศ

(7) ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางสำหรับ นักอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็น ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

(8) ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ อุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของวงการ อุตสาหกรรม

(9) ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย

มาตรา 7 ห้ามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบวิสาหกิจ เข้าดำเนินการในการประกอบวิสาหกิจของ บุคคลใดเข้าถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด เว้นแต่เป็นการประกอบวิสาหกิจเพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา 6

(2) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ ในอันที่จะกดราคาสินค้าหรือ ค่าบริการให้ตกต่ำหรือทำให้สูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดปั่นป่วนเกี่ยวกับ ราคาสินค้าหรือค่าบริการ

(3) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายการแข่งขัน อันพึงมีตามปกติวิสัยของการประกอบวิสาหกิจ เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อ ปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศ

(4) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน

(5) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็น การให้กู้ยืมเพื่อเป็นการสงเคราะห์พนักงานหรือครอบครัวของพนักงานตาม ข้อบังคับ หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม

(6) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ ตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก หรือให้สมาชิกออกจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ

(7) แบ่งปันผลกำไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก

(8) ดำเนินการทางการเมือง

มาตรา 8 ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้ตามความจำเป็น การจัดตั้งสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มาตรา 9 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจจัดให้สมาชิกที่ ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือ ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า กลุ่มอุตสาหกรรม และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า กลุ่มท้องที่ การจัดกลุ่มสมาชิกดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ

 มาตรา 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงของสมาชิก
(2) ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
(3) เงินรายได้อื่น ๆ

มาตรา 11 ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อที่เป็นภาษาไทยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรืออักษร ต่างประเทศที่แปลหรืออ่านว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย