ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔" มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.๒๕๓๔/๑๕๖/๔๒พ/๔ กันยายน ๒๕๓๔]

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๙ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ (๕) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔* ให้มีกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวงกลาโหม (๓) กระทรวงการคลัง (๔) กระทรวงการต่างประเทศ (๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๖) กระทรวงคมนาคม (๗) กระทรวงพาณิชย์ (๘) กระทรวงมหาดไทย (๙) กระทรวงยุติธรรม (๑๐) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (๑๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(๑๒) กระทรวงศึกษาธิการ (๑๓) กระทรวงสาธารณสุข (๑๔) กระทรวงอุตสาหกรรม (๑๕) ทบวงมหาวิทยาลัย *[มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖]

หมวด ๑
สำนักนายกรัฐมนตรี
_______

มาตรา ๕ สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายก รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กิจการเกี่ยวกับการทำงบประมาณแผ่นดินและราชการอื่น ตามที่ได้มี กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการซึ่งสังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี หรือราชการอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ภายในอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวง หนึ่งโดยเฉพาะ มาตรา ๖* สำนักนายกรัฐมนตรีมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (๒) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๓) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (๔) สำนักงบประมาณ (๕) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๖) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๘) สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (๙) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (๑๐) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๑๑) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (๑๒) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๑๓) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๑๔) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(๑๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๑๖) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (๑๗) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๑๘) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (๑๙) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๐) กรมประชาสัมพันธ์ (๒๑) กรมวิเทศสหการ *[มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒]

หมวด ๒
กระทรวงกลาโหม
_______

มาตรา ๗ กระทรวงกลาโหมมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ มาตรา ๘ การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผน

หมวด ๓
กระทรวงการคลัง
______

มาตรา ๙ กระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดินภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือ ให้สัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ สถาบันการเงิน และ รัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (๔) กรมธนารักษ์ (๕) กรมบัญชีกลาง (๖) กรมศุลกากร (๗) กรมสรรพสามิต (๘) กรมสรรพากร

หมวด ๔
กระทรวงการต่างประเทศ
__________

มาตรา ๑๑ กระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ต่างประเทศ มาตรา ๑๒* กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการกงสุล (๔) กรมพิธีการทูต (๕) กรมยุโรป (๖) กรมเศรษฐกิจ (๗) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (๘) กรมสารนิเทศ (๙) กรมองค์การระหว่างประเทศ (๑๐) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (๑๑) กรมอาเซียน (๑๒) กรมเอเชียตะวันออก (๑๓) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา *[มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑]

หมวด ๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
_________

มาตรา ๑๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร การเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การชลประทานการประมง การปศุสัตว์ การป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน และการสหกรณ์ มาตรา ๑๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมชลประทาน (๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (๕) กรมประมง (๖) กรมปศุสัตว์ (๗) กรมป่าไม้ (๘) กรมพัฒนาที่ดิน (๙) กรมวิชาการเกษตร (๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร (๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (๑๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๑๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมวด ๖
กระทรวงคมนาคม
________

มาตรา ๑๕ กระทรวงคมนาคมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคมนาคม การขนส่ง การพาณิชยนาวี การสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา มาตรา ๑๖ กระทรวงคมนาคมมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการขนส่งทางบก (๔) กรมการบินพาณิชย์ (๕) กรมเจ้าท่า (๖) กรมทางหลวง (๗) กรมไปรษณีย์โทรเลข (๘) กรมอุตุนิยมวิทยา (๙) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

หมวด ๗
กระทรวงพาณิชย์
_______

มาตรา ๑๗ กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพาณิชย์และกิจการทาง เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชย์ รวมตลอดทั้งการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุม และส่งเสริมเกี่ยวกับกิจการค้าและการประกันภัย มาตรา ๑๘* กระทรวงพาณิชย์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการค้าต่างประเทศ (๔) กรมการค้าภายใน (๕) กรมการประกันภัย (๖) กรมทะเบียนการค้า (๗) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (๘) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (๙) กรมส่งเสริมการส่งออก *[มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]

หมวด ๘
กระทรวงมหาดไทย
_______

มาตรา ๑๙* กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การปกครองท้องที่ การปกครองท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน การรักษา ความมั่นคงภายใน การป้องกันสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่ดิน การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ การโยธา การราชทัณฑ์ การผังเมือง และการพัฒนา ชนบท *[มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖] มาตรา ๒๐* กระทรวงมหาดไทยมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการปกครอง (๔) กรมการผังเมือง (๕) กรมการพัฒนาชุมชน *(๖) (ยกเลิก) (๗) กรมที่ดิน (๘) กรมโยธาธิการ (๙) กรมราชทัณฑ์ (๑๐) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท *[มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (๖) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวง มหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]

หมวด ๙
กระทรวงยุติธรรม
________

มาตรา ๒๑* กระทรวงยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดี การคุมประพฤติ งานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการยุติธรรม ตามที่ กฎหมายกำหนดให้เป็นของกระทรวงยุติธรรม *[มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓] มาตรา ๒๒* กระทรวงยุติธรรมมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมคุมประพฤติ (๔) กรมบังคับคดี *(๕) [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓] *[มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕]

*หมวด ๙ ทวิ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
_________

มาตรา ๒๒ ทวิ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารแรงงาน การจัดหางาน การประชาสงเคราะห์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม มาตรา ๒๒ ตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการจัดหางาน (๔) กรมประชาสงเคราะห์ (๕) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๖) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (๗) สำนักงานประกันสังคม *[หมวด ๙ ทวิ มาตรา ๒๒ ทวิ และมาตรา ๒๒ ตรี เพิ่มความโดยพระราช บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖]

*หมวด ๑๐
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
__________

มาตรา ๒๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการวิจัย มาตรา ๒๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมควบคุมมลพิษ (๔) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (๕) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (๖) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (๗) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (๘) สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (๙) สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ *[หมวด ๑๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๕]

หมวด ๑๑
กระทรวงศึกษาธิการ
________

มาตรา ๒๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
มาตรา ๒๖* กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการศาสนา (๔) กรมการศึกษานอกโรงเรียน (๕) กรมพลศึกษา (๖) กรมวิชาการ (๗) กรมศิลปากร (๘) กรมสามัญศึกษา (๙) กรมอาชีวศึกษา (๑๐) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (๑๑) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๑๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (๑๓) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (๑๔) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (๑๕) สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ *[มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘]

หมวด ๑๒
กระทรวงสาธารณสุข
_______

มาตรา ๒๗ กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมอาหารและยารวมทั้ง สิ่งที่อาจเป็นพิษหรือเป็นภัยแก่สุขภาพอนามัย และการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกาชาด มาตรา ๒๘* กระทรวงสาธารณสุขมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการแพทย์ (๔) กรมควบคุมโรคติดต่อ (๕) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๖) กรมสุขภาพจิต (๗) กรมอนามัย (๘) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา *[มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗]

หมวด ๑๓
กระทรวงอุตสาหกรรม
_________

มาตรา ๒๙ กระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม การเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี มาตรา ๓๐ กระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมทรัพยากรธรณี (๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (๕) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (๖) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (๗) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมวด ๑๔
ทบวงมหาวิทยาลัย
________

มาตรา ๓๑ ทบวงมหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและกำกับ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน นอกจากสถาบันวิชาเฉพาะที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงอื่น มาตรา ๓๒* ทบวงมหาวิทยาลัยมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดทบวง
(๓) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๕) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๖) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๗) มหาวิทยาลัยทักษิณ (๘) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๙) มหาวิทยาลัยนเรศวร (๑๐) มหาวิทยาลัยบูรพา (๑๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล (๑๓) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๑๔) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๑๕) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๑๖) มหาวิทยาลัยศิลปากร (๑๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๑๘) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๑๙) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๐) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (๒๑) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๒๒) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (๒๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ *[มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙]

หมวด ๑๕
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
_____________

มาตรา ๓๓* ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้ (๑) ราชบัณฑิตยสถาน (๒) สำนักพระราชวัง (๓) สำนักราชเลขาธิการ
(๔) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา (๕) สำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง มีฐานะเป็นกรม *[มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๓๔ ราชบัณฑิตยสถานมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๕ สำนักพระราชวังมีอำนาจหน้าที่จัดการพระราชวัง ตลอดจนการดูแล รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์ และให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มาตรา ๓๖ สำนักราชเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการใน พระองค์พระมหากษัตริย์ และให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มาตรา ๓๗* *[มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๓๘ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา และให้อยู่ในบังคับบัญชาของประธานรัฐสภา มาตรา ๓๙ สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา ทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐและอำนาจ หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

*หมวด ๑๖
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
___________

มาตรา ๓๙ ทวิ* ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (๒) สำนักงานศาลปกครอง
(๓) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๔) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน *[มาตรา ๓๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๓๙ ตรี* สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และอยู่ในบังคับบัญชาของประธานศาลรัฐธรรมนูญ *[มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๓๙ จัตวา* สำนักงานศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และอยู่ในบังคับบัญชาของประธานศาล ปกครองสูงสุด *[มาตรา ๓๙ จัตวา เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๓๙ เบญจ* สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และอยู่ในบังคับบัญชาของประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ *[มาตรา ๓๙ เบญจ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๓๙ ฉ* สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และอยู่ในบังคับบัญชาของประธานกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน *[มาตรา ๓๙ ฉ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา ๔๐ กระทรวง ทบวง กรม และข้าราชการซึ่งได้รับโอนอำนาจหน้าที่หรือ ต้องใช้ชื่อตำแหน่งใหม่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ ยังคงมีอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับโอนหรือมีชื่อตามตำแหน่งใหม่ต่อไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

_____________________________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และมีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง ทำให้ไม่สะดวกในการใช้กฎหมาย สมควรรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติ เพียงฉบับเดียว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้ง กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมเอเชียตะวันออก และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขึ้นในกระทรวงต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการดำเนินความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดยยุบกรมการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๔/๒๔๐/๘๒พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายแห่งชาติทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ สมควรกำหนด ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ ให้มีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สมควรเปลี่ยนให้สำนักงานพลังงานแห่งชาติเป็นกรม พัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๕/๙/๒๑/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้ง กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ในกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมาย ว่าด้วยสิทธิบัตร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๓๕/๑๖/๑/๔ มีนาคม ๒๕๓๕]
_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม เสียใหม่ โดย จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ เป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกยุบสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ไปรวมอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น ในกระทรวงมหาดไทย ให้ทำหน้าที่แทนกรมแรงงาน และจัดตั้งกรมคุมประพฤติขึ้นในกระทรวง ยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ สภาพงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๕/๒๑/๘/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขมลภาวะด้านต่าง ๆ โดยการยุบสำนักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดตั้งกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมขึ้นแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และในขณะเดียวกันเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๕/๓๔/๒๐/๓ เมษายน ๒๕๓๕]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันความผิดปกติทางจิต รวมทั้งการพัฒนา บำบัด รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นเรื่องที่มี ความสำคัญต่อสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่กิจการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานระดับกองในกรมการแพทย์ ทำให้ไม่อาจสนองตอบต่อความต้องการของสังคมได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันสุขภาพจิตขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๕/๔๕/๑/๙ เมษายน ๒๕๓๕]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารด้าน แรงงาน เพื่อให้การจัดหางานการประชาสงเคราะห์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยรวมส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคมของกระทรวงมหาดไทย คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และกรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๓๖/๙๙/๑พ/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีเสียใหม่ โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสนอง พระราชดำริ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๓๖/๑๒๗/๔พ/๖ กันยายน ๒๕๓๖]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานระดับกรมที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งทางวิชาการและการให้บริการ บำบัดรักษาด้านสุขภาพจิต ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกรมอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลทั่วไปว่าสถาบันสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานระดับ กรมและเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการมีส่วน ราชการของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปลี่ยนชื่อสถาบันสุขภาพจิตเป็นกรมสุขภาพจิต จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๗/๕๓ก/๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่สำนักผังเมืองเป็นส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง ดังนั้น เพื่อให้ชื่อของส่วนราชการถูกต้องตรงกับ ลักษณะงานและฐานะที่แท้จริง สมควรเปลี่ยนชื่อสำนักผังเมืองเป็นกรมการผังเมือง จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๓๗/๖๔ก/๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน กระทรวงศึกษาธิการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อ กำหนดให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการแทนกรมการ ฝึกหัดครู จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๓๘/๔ก/๒๒/๒๔ มกราคม ๒๕๓๘]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแยกกิจการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางส่วนไปจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้ การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๓๘/๑๙ก/๑/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘]
_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย แม่โจ้ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และให้สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในการนี้สมควร แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อกำหนดให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นส่วนราชการแทนสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ในทบวงมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๓๙/๕๙ก/๑๙/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้ง กรมการกงสุลขึ้นในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านงานหนังสือ เดินทาง งานตรวจลงตราและกิจการคนต่างด้าว งานสัญชาติและนิติกรณ์ ตลอดจนงานคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๔๑/๑๑ก/๒๖/๖ มีนาคม ๒๕๔๑]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๔๑/๑๕ก/๑๒ /๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ซึ่งได้มีการตรากฎหมาย ว่าด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยธุรการ

ของศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงและไม่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สมควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดให้สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๔๒/๒๕ก/๖/๘ เมษายน ๒๕๔๒]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกำหนดให้มีสำนักงานศาลปกครอง ขึ้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกำหนดให้ สำนักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดหน่วยงานใดให้สอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๔๒/๙๔ก/๔๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงานและการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการนี้สมควรแก้ไข เพิ่มเติมมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๔๒/๙๘ก/๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐๒ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มีฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และไม่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๒/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๑๒ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการ ที่เป็นอิสระ และมาตรา ๓๓๓ (๓) บัญญัติให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดินอย่างน้อยต้องมีสาระเกี่ยวกับการจัดให้มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระด้วย ซึ่งได้มีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยบัญญัติให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็น หน่วยงานอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และไม่อยู่ในบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการ ที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑๕ก/๒๘/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒]

_____________________________________
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ศาลยุติธรรมกำหนดให้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม โดยให้โอนงานบางส่วนของกระทรวงยุติธรรมไปเป็นของสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อปรับปรุง อำนาจหน้าที่และส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.๒๕๔๓/๑๐๓ก/๑๒/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย