ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช 2464

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า เวลานี้ จำนวนโรงมหรสพซึ่งเอกชนหรือบริษัทต่าง ๆ ได้ตั้งขึ้นในที่ประชุมชน เพื่อเป็นทางหาเลี้ยงชีพนั้นเจริญแพร่หลายมากขึ้น ทรงพระราชดำริเห็นว่า เป็นการจำเป็นที่จะบัญญัติระเบียบการ ตรวจตราสถานที่เช่นนี้ไว้ เพื่อป้องกันมิให้มีอัคคีภัยหรือการระเบิดอันอาจ เกิดขึ้น เนื่องจากความเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้จัดการ หรือเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปราศภัยแห่งคนดูและคนเล่น และเพื่อ จะจัดสถานที่เช่นนี้ให้ต้องด้วยลักษณะอันจะพึงป้องกันประชาชนให้พ้นจาก ความเสียหาย เมื่อมีเหตุอลหม่านเบียดเสียดกันอันเกิดขึ้นจากอัคคีภัย หรือ การระเบิด หรือการฉุกเฉินอื่น ๆ อนึ่ง เนื่องจากที่ทรงพระราชดำริเห็นดังนี้ เป็นการสมควรที่จะ ประกาศพระราชบัญญัติเพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่ประชาชนหรือคนเล่น ในโรงมหรสพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป้องกัน ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช 2464" มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายทั่วทั้งกรุงเทพฯ และมณฑลต่าง ๆ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2464/-/41/16 พฤษภาคม 2464] มาตรา 3 เสนาบดีผู้รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจที่จะออกกฎข้อบังคับ เพื่อป้องกันภยันตรายอันจะพึงเกิดขึ้นใน โรงมหรสพได้เมื่อเห็นสมควร กฎข้อบังคับนี้เมื่อได้รับพระราชทานพระบรม ราชานุญาต และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 คำบางคำที่จะใช้ต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจ ดังนี้ คือ (1) คำว่า "โรงมหรสพ" นั้น หมายความตลอดถึง ตึก เรือน โรง หรือกระโจม และที่ปลูกกำบังอย่างใด ๆ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเล่นมหรสพ (เช่น งิ้ว ลิเก ละคร ภาพยนตร์ ฯลฯ)เพื่อเก็บเงินแก่คนดู (2) คำว่า "ห้องฉายภาพยนตร์" นั้น หมายความว่า ห้องที่ตั้งเครื่อง สำหรับฉายด้วยโคมไฟ หรือด้วยเครื่องฉายอันประกอบด้วยแรงไฟทุกชนิด (3) คำว่า "เสนาบดี" นั้น หมายความว่า เสนาบดีเจ้ากระทรวง การปกครองท้องที่ กล่าวคือ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เป็นผู้รักษาการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ในกรุงเทพฯ และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หรือเจ้าพนักงานที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นอกกรุงเทพฯ

แผนก 1
การจัดตั้งสถานที่สำหรับเล่นการมหรสพ

หมวด 1
บททั่วไป
________

มาตรา 5 ห้ามมิให้ใช้สถานที่ใดเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่เสนาบดี หรือเจ้าพนักงานผู้ใหญ่ซึ่งเสนาบดีได้ตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตราประจำ ท้องที่นั้น ได้อนุญาตให้ปลูกสร้างหรือใช้สถานที่นั้นเป็นโรงมหรสพ มาตรา 6 โรงมหรสพโรงใด ถ้าตั้งอยู่ติดต่อกับเรือนโรงอย่าง ใด ๆ ต้องตั้งหันหน้าออกถนนหลวง หรือทางที่ออกถนนหลวงได้ทันที ให้มีที่ว่างเหลือพอที่จะเดินได้ภายนอกโรงโดยรอบ มาตรา 7 ในโรงมหรสพทุกโรง ให้มีทางเข้าออกและบันไดขึ้นลง ให้เพียงพอสำหรับคนดูและคนเล่นหนีภยันตรายได้ ตามที่เสนาบดีหรือเจ้าพนักงาน ที่เสนาบดีได้ตั้งขึ้นกำหนดให้ แต่โรงมหรสพทุก ๆ โรงต้องมีประตูออกในเวลา ที่เกิดภยันตรายขึ้นได้ทุกด้าน คือให้มีประตูด้านหน้าอย่างน้อยสองประตู และมี ประตูด้านหลัง และด้านข้างไว้สำหรับเปิดใช้ในเมื่อมีการฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อย ด้านละหนึ่งประตู กับให้มีบันไดขึ้นลงในโรงหนึ่งอย่างน้อยสองบันได ประตูและ บันไดที่กล่าวนี้ให้มีขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ต่อจำนวนคนดู 50 คน ซึ่งจะ อยู่ในห้องหรือชั้นเหล่านั้น แต่อย่างต่ำจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตร เสมอ ทางเข้าออกและบันไดต้องทำในที่ซึ่งประชาชนอาจแลเห็นได้โดยง่าย และต้องอยู่ในที่ซึ่งคนดูและคนเล่นอาจหนีได้โดยสะดวกเมื่อมีภยันตรายเกิดขึ้น คือต้องเป็นทางเข้าออกหรือบันไดที่ตรงไม่วกเวียน และไม่มีสิ่งใดที่อาจมากีดกั้นได้

มาตรา 8 ประตูสถานที่หรือบริเวณที่เป็นทางสำหรับประชาชน เข้าออกนั้นให้ทำเป็นสองบาน เปิดออกภายนอก และประตูนั้นให้ตั้งอยู่ตรงถนน หรือทางเข้าออก กับให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เว้นแต่เจ้าพนักงาน จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ประตูชั้นในและประตูโรงหรือประตูห้องนั้น เมื่อเวลาเปิดออกต้อง ไม่เป็นที่กีดขวางแก่ทางเข้าออก หรือบันได หรือชานบันได ประตูโรงหรือประตูภายในโรงนั้น ห้ามไม่ให้ทำในที่ซึ่งถ้าเปิดประตู นั้นออก ก็ถึงบันไดทันที ต้องให้มีชานอย่างน้อย 1 เมตร กับ 25 เซนติเมตร สี่เหลี่ยม ระหว่างบันไดกับช่องประตูทางออกทุกแห่ง ประตูสำหรับใช้เมื่อมีการฉุกเฉินเกิดขึ้นนั้น ต้องทำให้เปิดได้สะดวก รวดเร็ว และมีป้ายเป็นตัวอักษรสีไว้ทุกแห่งว่า "ทางออกเมื่อมีการฉุกเฉิน" ทางออก ประตูและช่องสำหรับสถานที่ สำหรับโรงหรือห้องทุกแห่ง ต้องเปิดไว้ตลอดเวลาเล่นการมหรสพ และต้องมีป้ายเป็นตัวอักษรสีไว้ทุกแห่งว่า "ทางออก" ส่วนช่องใดที่ไม่ใช่ทางออก หรือซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน เพราะความเข้าใจผิดต้องมีป้ายเป็นตัวอักษรสีว่า "ไม่ใช่ทางออก" ไว้เหนือ ช่องทุกแห่ง สูงจากพื้น 2 เมตร ตัวอักษรเหล่านี้ต้องมีขนาดสูง 18 เซนติเมตร เพื่อให้ประชาชนเห็น ได้ถนัด มาตรา 9 ที่นั่งสำหรับคนดู จะเป็นที่นั่งเคลื่อนที่ได้ก็ตาม หรือ เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตาม ต้องจัดวางโดยเรียบร้อย มิให้เป็นที่กีดขวางทางเดิน อนึ่ง ห้ามมิให้ทำที่นั่งสำหรับคนดูภายในพื้นที่โดยระยะ 2 เมตร จากฝารอบภายในโรงมหรสพ ให้คงทิ้งเนื้อที่อันนี้ว่างไว้สำหรับเป็นทางเดิน
มาตรา 10 ทางเดินสำหรับประชาชนเข้าออกในโรงหรือประตู ห้องนั้นต้องทำให้กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตรกับ 50 เซนติเมตร ทางเดิน เช่นนี้ต้องเป็นทางตรงไปยังประตูเข้าออก ทางเดินระหว่างแถวที่นั่งนั้นต้องกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ทุก ๆ แถวที่ 4 ให้เพิ่มขนาดกว้างขึ้นอีกเป็นสองเท่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต พิเศษให้ทำเป็นอย่างอื่น มาตรา 11 ถ้ามีห้องหรือชั้นที่นั่งสำหรับคนดูเหนือพื้นชั้นล่างขึ้น ไปแล้วห้องหนึ่งหรือชั้นหนึ่ง จะต้องมีบันไดสำหรับขึ้นลงอย่างน้อยสองบันได และต้องมีทางเข้าออกจากที่นั่งต่าง ๆ ตรงมายังบันได ห้ามมิให้มีทาง วกเวียนในระหว่างแถวที่นั่ง และห้ามมิให้ใช้ราวลูกกรงซึ่งติดตายตัวกั้น ระหว่างแถวที่นั่งเป็นอันขาด บันไดและทางเข้าออกเหนือพื้นชั้นล่างซึ่งกล่าวนี้ ให้มีขนาดกว้าง ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ มาตรา 12 ห้ามมิให้ตกแต่งประดับประดาด้วยวัตถุใดภายใน โรงมหรสพ เว้นไว้แต่วัตถุนั้นไม่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้

หมวด 2
ข้อบังคับพิเศษว่าด้วยห้องฉายภาพยนตร์
__________

มาตรา 13 โรงมหรสพใด ถ้าฉายภาพยนตร์ด้วย ห้องสำหรับฉาย ต้องทำให้โตพอสมควรที่ผู้ฉายภาพจะทำการได้สะดวก และห้องนั้นต้องทำด้วย วัตถุป้องกันเพลิงได้ทั้งห้อง หรือลาดบุด้วยวัตถุป้องกันเพลิงแต่ภายในก็ได้ และต้องไม่มีช่องที่ให้ควันออกไปได้
มาตรา 14 ทางเข้าออกห้องฉายภาพยนตร์ต้องอยู่ในที่เหมาะและ เข้าออกได้สะดวก ประตูนี้ต้องเป็นชนิดที่เปิดปิดได้ในตัวเอง ทำด้วยวัตถุ หรือลาดบุด้วยวัตถุป้องกันเพลิงได้ให้เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจเจ้าพนักงาน ประตูนั้นต้องให้บานเปิดออกนอกห้อง และมีกลอนลูกบิดติดไว้ด้วย ห้ามมิให้ ขัดกลอนประตูนั้นในระหว่างเวลาฉายภาพเป็นอันขาด มาตรา 15 ช่องที่จำเป็นต้องเจาะเพื่อให้สายไฟฟ้าผ่านเข้า ในห้องฉายภาพยนตร์นั้นต้องมีวัตถุป้องกันเพลิงรองรับไว้โดยรอบ มาตรา 16 ช่องฉายภาพทางด้านหน้าห้องนั้น ต้องไม่ทำให้ใหญ่ เกินกว่าสมควร กล่าวคือให้พอที่จะฉายภาพออกได้สะดวก และให้มีบานบัง ช่องฉายทำด้วยวัตถุป้องกันเพลิงและให้เปิดปิดได้ในตัว กับต้องทำให้ปลดได้ ทั้งข้างในและข้างนอกห้อง ในเวลาที่ไม่ได้ฉายภาพให้ปิดช่องนี้เสียในห้อง หนึ่ง ๆ ให้มีไม่เกินกว่าสองช่อง มาตรา 17 ถ้าห้องฉายภาพยนตร์อยู่ในบริเวณที่คนดู ต้องมีราวกั้น ห่างจากฝาห้อง 50 เซนติเมตร โดยรอบ หรือจะกั้นด้วยวิธีใดเพื่อป้องกัน มิให้ประชาชนเข้าไปถูกต้องห้องนั้นก็ได้ มาตรา 18 เครื่องฉายภาพยนตร์นั้นต้องตั้งไว้บนแท่นทำด้วยวัตถุ ป้องกันเพลิงอย่างแน่นหนา และต้องมีแผ่นทำด้วยโลหะหรือวัตถุป้องกันเพลิง แทรกลงในระหว่างแสงไฟกับช่องแผ่นภาพด้วย ช่องแผ่นภาพนั้นต้องทำให้โต มีที่สำหรับบังคับให้ความร้อนกระจายได้พอ ส่วนช่องสำหรับตัวภาพผ่านออก นั้นต้องให้แคบ เพื่อป้องกันเพลิงที่ออกจากช่องมิให้แลบขึ้นลงตามช่องนั้นได้ มาตรา 19 เครื่องหมุนแผ่นภาพเวลาฉายนั้น ต้องอยู่ในหีบทำด้วย โลหะอย่างแน่นหนาสองหีบ ข้างในวัดโดยศูนย์กลางแห่งวงกลมไม่เกินกว่า 36 เซนติเมตร หีบนั้นจะต้องทำให้ปิดได้สนิทจนเพลิงลอดเข้าไปในหีบไม่ได้
มาตรา 20 เครื่องม้วนแผ่นภาพต้องมีโซ่รัดหรือต้องมีเฟืองจักร ห้ามเมื่อม้วนแผ่นภาพ เพื่อมิให้แผ่นภาพหลุดหรือหย่อนยื่นออกข้าง ๆ เครื่อง นั้นได้ มาตรา 21 ในระหว่างเวลาที่ฉายภาพนั้น ภาพที่ฉายแล้วหรือ ยังไม่ได้ฉายต้องเก็บไว้ในหีบทำด้วยโลหะ และเปิดไว้โดยมิดชิด มาตรา 22 เครื่องไฟฟ้าและเครื่องประกอบต่าง ๆ (เช่นไดนาโม เครื่องจักร หม้อน้ำ ฯลฯ) ต้องเก็บรักษาไว้ในห้องพิเศษห้องหนึ่งต่างหาก ตั้งอยู่ห่างจากโรงมหรสพไม่น้อยกว่า 4 เมตร มาตรา 23 ห้ามมิให้เก็บเครื่องไม้หรือเครื่องตกแต่งประดับ ประดาอย่างใดไว้ในห้องฉายภาพยนตร์ มาตรา 24 ในห้องฉายภาพยนตร์นั้น (ก) ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาต หรือผู้ที่มิได้เกี่ยวข้องแก่ การฉายภาพเข้าไปในราวกั้นตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 17 (ข) ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดสูบบุหรี่ในห้องฉายภาพยนตร์ (ค) ห้ามมิให้ผู้ใดนำวัตถุอันอาจเป็นเชื้อเพลิงเข้าไปหรือทิ้งไว้ ในห้องฉายภาพยนตร์โดยไม่มีเหตุจำเป็น

หมวด 3
ข้อบังคับพิเศษว่าด้วยเครื่องไฟฟ้า
_________

มาตรา 25 สิ่งใด ๆ ที่ต่อเนื่องกับสายไฟฟ้า รวมทั้งสายที่เป็น ทางเดินของไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องฉายนั้น ต้องหุ้มห่อด้วยวัตถุป้องกันเพลิง ทั้งสิ้น
ส่วนสายไฟฟ้าภายในห้องฉาย ถ้าไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างอื่นแล้ว ต้องขึงไว้ให้ตึงอย่าให้หย่อนได้ สายที่นำไฟเข้าสู่เครื่องฉายต้องแยกให้อยู่ภายนอกห้องสาย 1 ในห้องสาย 1 เว้นไว้แต่ที่อยู่ในหลอดทำด้วยโลหะหรือเครื่องหุ้มห่ออันสมควร และต้องขึงให้ตึงกับให้แลเห็นสายลวดนั้นได้ มาตรา 26 ต้องมีเครื่องป้องกันสายทำด้วยวัตถุกันเพลิง เพื่อป้องกัน มิให้สายซึ่งมีกระแสไฟฟ้าเดิน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสายนั้นเกิดความร้อนจัด จนอาจทำให้เกิดเพลิงขึ้นได้ ในเมื่อมีวัตถุ เช่น ผ้าหรือกระดาษไปถูกต้องกับ สายนั้น มาตรา 27 บรรดาเครื่องป้องกันสาย นอกจากเครื่องป้องกันสาย ที่บังคับไฟฉายภาพ จะต้องอยู่ภายนอกห้องทั้งสิ้น และก่อนที่จะฉายภาพ ผู้ดูแลการนั้นต้องตรวจตราสายไฟฟ้า และสายนำไฟเข้าสู่เครื่องฉาย สายต่อ จนเป็นที่พอใจว่าของเหล่านั้นใช้การได้เรียบร้อยดี แต่เครื่องป้องกันสายนี้ ถ้าอยู่ในที่ซึ่งเห็นไม่ได้เสมอ ต้องตรวจดูทุกเวลาหยุดพักฉายภาพคราวหนึ่ง ๆ ถ้าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดชำรุด ให้รีบปิดสวิตช์ห้ามไฟเสียทันทีจนกว่าจะได้แก้ไข ให้เรียบร้อยดีอย่างเดิม

แผนก 2
การอนุญาตและการให้อนุญาต
________

มาตรา 28 บุคคลใดปรารถนาจะปลูกสร้างโรงมหรสพขึ้นก็ดี หรือ จะใช้โรงเรือนซึ่งยังมิได้เคยใช้เป็นโรงมหรสพ ให้เป็นโรงมหรสพขึ้นก็ดีให้ทำ เรื่องราวยื่นต่อเสนาบดีผู้มีอำนาจหรือเจ้าพนักงานที่เสนาบดีได้แต่งตั้งขึ้น เรื่องราวนั้นให้มีชื่อและถิ่นฐานที่อยู่ของเจ้าของและผู้จัดการ
และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติการให้ ครบถ้วนตามบทบัญญัติในแผนกก่อนนี้ กับให้แนบรูปแบบการก่อสร้างไปกับ เรื่องราวด้วย ห้ามมิให้ใช้สถานที่นั้นเล่นการมหรสพ เว้นไว้แต่เสนาบดีจะได้ เห็นชอบตามรูปแบบการก่อสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ กับได้ออก ใบอนุญาตให้ก่อสร้างแล้ว มาตรา 29 โรงมหรสพใดที่ใช้เล่นการมหรสพอยู่ในเวลาที่ประกาศ ใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการยื่นเรื่องราวและเสนอรูปแบบการ ก่อสร้างตามวิธีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่ ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป ให้เสนาบดีพิจารณาดูว่าจะต้องสั่งให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข สถานที่บ้างหรือไม่ เพื่อให้โรงมหรสพนั้นมีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในแผนกก่อน ถ้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายในเวลาอันสมควรแล้ว ก็ให้แจ้งความ เป็นลายลักษณ์อักษรไปให้เจ้าของหรือผู้จัดการทราบภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันยื่นเรื่องราว บรรดาโรงมหรสพทั้งหลายที่เข้าอยู่ในมาตรานี้นั้น ถ้าในเวลาที่ ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้มิได้มีลักษณะดังบัญญัติไว้ในมาตรา 6 ไซร้ ก็ให้ นำบทบัญญัติในมาตรานั้นมาใช้บังคับได้แต่เฉพาะเมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการ โรงมหรสพนั้นเป็นเจ้าของหรือผู้เช่าที่ดิน มาตรา 30 ถ้าเจ้าของหรือผู้จัดการโรงมหรสพที่ได้รับอนุญาตดังที่ ระบุไว้ในแผนกนี้ ปรารถนาจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมโรงมหรสพ ที่ได้ยื่นรูปแบบการก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดแผกไปจากรูปเดิมในส่วนที่สำคัญก็ให้ยื่น เรื่องราวต่อเสนาบดีหรือเจ้าพนักงานที่เสนาบดีได้แต่งตั้งขึ้น
เรื่องราวนั้นต้องมีคำชี้แจงโดยละเอียดถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม และให้มีรูปแบบการก่อสร้างแนบไปด้วย ถ้าจำเป็น ห้ามมิให้เริ่มทำการอย่างใด เว้นไว้แต่เสนาบดีจะได้ให้อนุญาต กระทำการนั้น

แผนก 3
การป้องกันอัคคีภัยหรือการระเบิด
________

มาตรา 31 ในโรงมหรสพทุกโรงต้องมีเครื่องดับเพลิงไว้ให้เพียงพอ กับทั้งสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับป้องกันอัคคีภัยหรือการระเบิด (เช่น ผ้าห่มนอน อย่างหนา ยาดับเพลิงชนิดที่นิยมใช้กันซึ่งอาจยกไปที่ใด ๆ ได้ ถังทราย ฯลฯ) มาตรา 32 ในโรงมหรสพทุกโรงต้องมีท่อน้ำสำหรับดับเพลิงต่อมา จากที่ใด ๆ อันมีกำลังน้ำพอสมควร พร้อมทั้งสายสูบผ้าใบสำหรับพ่นน้ำที่จะใช้ ต่อจากท่อได้ในเวลามีการฉุกเฉินเกิดขึ้น สถานที่ใดไม่มีท่อน้ำต้องมีสูบสำหรับ ดับเพลิงไว้เครื่องหนึ่ง มาตรา 33 เครื่องสำหรับป้องกันดังกล่าวมาใน 2 มาตราก่อนนั้น ให้เก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อย และมีอยู่ครบบริบูรณ์ตามที่เจ้าพนักงานตรวจจะ เห็นสมควร เครื่องดับเพลิงเหล่านี้ต้องเตรียมไว้พร้อมในโรงมหรสพ และให้เป็น หน้าที่ของผู้จัดการที่จะตรวจตราว่าเครื่องดับเพลิงนั้นใช้การได้เรียบร้อยดี ก่อนลงมือเล่นการมหรสพ

แผนก 4
ความรับผิดชอบในทางแพ่ง
วิธีดำเนินการและบทลงโทษ
________

มาตรา 34 เจ้าของและผู้จัดการโรงมหรสพต้องรวมกันรับผิดชอบ สำหรับประทุษที่เกิดแก่บุคคลอื่น เพราะเหตุที่ละเว้นใช้ฝีมือและความระมัด ระวังอันพึงมุ่งหมายได้ว่ามีในบุคคลผู้มีวิชาชีพเช่นนั้น หรือละเลยไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเสนาบดี หรือเจ้าพนักงาน เจ้าของและผู้จัดการต้องรับผิดชอบรวมกันกับผู้รับใช้ (รวมทั้งคนเล่น มหรสพ) ในผลแห่งมิจฉากรรมซึ่งผู้รับใช้ได้กระทำลงในเขตงานการที่รับใช้นั้น มาตรา 35 เสนาบดีมีอำนาจตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงมหรสพ อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานตรวจมีดังต่อไปนี้ คือ (ก) สอบสวนตรวจตราว่า การก่อสร้าง การจัดการ และการบำรุง รักษาโรงมหรสพได้เป็นไปตามแบบการก่อสร้างที่ได้อนุมัตินั้น หรือตามกฎข้อบังคับ หรือคำสั่งของเสนาบดีหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ (ข) สอบสวนตรวจตราว่า มีผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และรายงานไปยังเสนาบดีหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ เพื่อจะได้สั่งให้ฟ้องร้อง ผู้กระทำผิดต่อศาล ถ้าเห็นเป็นการสมควร มาตรา 36 ผู้ใดเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับใช้ในโรงมหรสพ กระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในแผนก 1,2 และ 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50 บาท

ถ้าความผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 21 และ 22 เจ้าพนักงาน ตรวจยังมีอำนาจที่จะสั่งโดยทันทีให้ย้ายแผ่นภาพหรือเครื่องไฟฟ้าไปเสียได้ ตามที่เห็นสมควร และให้คิดเอาค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของหรือผู้จัดการ มาตรา 37 เสนาบดีมีอำนาจสั่งให้ปิดโรงมหรสพใด ๆ ซึ่งเจ้าของ หรือผู้จัดการ (ก) ใช้สถานที่เล่นการมหรสพโดยมิได้รับอนุญาตตามที่มีบังคับไว้ใน มาตรา 28 และ 30 แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ (ข) ไม่ปฏิบัติการให้ครบถ้วนตามบทบัญญัติในมาตรา 29 หรือไม่ ปฏิบัติการตามคำสั่งของเสนาบดีที่ออกให้แก่ตนตามความในมาตราเดียวกันนั้น หรือ (ค) ละเลยไม่ปฏิบัติการตามคำสั่งของเสนาบดี เจ้าพนักงานผู้มี อำนาจหรือเจ้าพนักงานตรวจที่ได้ออกให้ เพื่อบังคับให้การเป็นไปตามความใน แผนก 1 และ 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นเป็นการสมควร เสนาบดีอาจถอนคำสั่งทุก ๆ เรื่องที่ให้ปิด โรงมหรสพได้ เมื่อได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานตรวจว่า เจ้าของหรือผู้จัดการ ซึ่งมีประโยชน์ได้เสียด้วยนั้น ได้ปฏิบัติการจนเป็นที่พอใจและครบถ้วนตามความ ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งร้านขายของโดยใช้ตะเกียงที่ต้องจุด ด้วยน้ำมันภายในโรงมหรสพ ผู้ใดฝ่าฝืนขืนกระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50 บาท
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถหรือวัตถุใด ๆ ไปจอด ทอดวาง อันอาจเป็นที่กีดขวางทางเข้าออกระหว่างโรงมหรสพและถนนหลวง ผู้ใด ฝ่าฝืนขืนกระทำผิด ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 336 ข้อ 1 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ประกาศมา ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พระพุทธศักราช 2464 เป็นปีที่ 12 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ และขอบคุณเหล่าท่านจอมยุทธทั้งหลาย ที่เคยแวะเวียนมาหยิบยื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองอันหลากหลายไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน แม้จะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ตาม...
ห้องร้อยบุปผา ชุมนุมจอมยุทธ

สติ๊กเกอร์ไลน์