ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ปีประดิทิน พุทธศักราช 2483

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน พุทธศักราช 2483
เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรเปลี่ยนปีประดิทินให้เหมาะสม แก่กาลสมัยและโบราณประเพณีของไทย จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2483/-/419/17 กันยายน 2483]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ปีประดิทินนั้นให้มีกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่ วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ปีซึ่งเรียกว่า ปีพุทธศักราช 2483 ให้สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ และปีซึ่งเรียกว่า ปีพุทธศักราช 2484 ให้เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม ต่อไป

มาตรา 5 การกำหนดปีประดิทินตามความในมาตรา 4 ไม่กระทบ กระเทือนถึงอายุบุคคลหรือถึงระยะเวลาซึ่งได้กำหนดไว้หรือต้องคำนวณตาม กฎหมายหรือนิติกรรมซึ่งได้ประกาศใช้หรือได้กระทำขึ้นก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 บรรดาเงินที่ทางราชการต้องจ่ายเป็นรายปี ซึ่งเริ่มแต่ วันที่ 1 เมษายน และเป็นการจ่ายล่วงหน้านั้น ถ้าได้จ่ายไปแล้วเต็มปีสำหรับ ปีพุทธศักราช 2483 ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าได้จ่ายแล้วถึงสิ้น เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2484 สำหรับเดือนต่อไปที่เหลือในปีพุทธศักราช 2484 นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายให้เพียง 9 เดือน ต่อจากนั้นให้จ่ายตาม ปีประดิทิน ในกรณีที่มิใช่เป็นการจ่ายล่วงหน้าหรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เต็มปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณเงินจ่ายให้สำหรับปีพุทธศักราช 2483 เพียงเก้า เดือน และให้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกันสำหรับปีพุทธศักราช 2483 การจ่าย คราวต่อไปให้คำนวณจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2484 และให้ จ่ายตามปีประดิทิน

มาตรา 7 บรรดาเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่มีกำหนด ต้องเสียเป็นรายปี ซึ่งเริ่มแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2483 นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเต็มจำนวนสิบสองเดือน ส่วนเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับปีพุทธศักราช 2484 นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเพียงสามในสี่ส่วนของจำนวนทั้งปี

มาตรา 8 การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกจากที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 7 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา 9 ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

___________________________________

หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483 นี้ มีหลัการ กำหนดปีประดิทินใหม่มีระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสม แก่กาลสมัย และจารีตประเพณ๊ของไทยแต่โบราณ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย