ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยศตำรวจ พุทธศักราช 2480

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ ทิพอาภา
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2480
เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ยศตำรวจ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช 2480"

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2481/-/1/4 เมษายน 2481]

มาตรา 3 ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ยศตำรวจมีตามลำดับดังนี้ (1) สัญญาบัตร พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี (2) ประทวน นายดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี

ถ้าผู้ซึ่งมียศตำรวจเป็นหญิงให้เติมคำว่า "หญิง" ท้ายยศตำรวจ นั้น ๆ ด้วย [มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504]

มาตรา 5 การแต่งตั้งให้มียศเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรนั้น ให้ทำ โดยประกาศพระบรมราชโองการ และให้เป็นไปตามชั้นซึ่งได้บรรจุไว้ตาม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ กรมตำรวจ เว้นแต่ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้มียศเป็นพิเศษ ส่วนการแต่งตั้งผู้ใดให้ว่าที่ยศนายตำรวจสัญญาบัตรชั้นใดชั่วคราวนั้น ให้ทำโดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 6 การแต่งตั้งให้มียศเป็นนายตำรวจชั้นประทวนนั้น ให้ทำ โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้เป็นไปตามชั้นซึ่งได้บรรจุไว้ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ กรมตำรวจ เว้นแต่ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้มียศเป็น พิเศษ

มาตรา 7 ข้าราชการกรมตำรวจผู้ใดที่มิได้มียศตำรวจ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงเทียบฐานะกับยศตำรวจได้

มาตรา 8 การถอดหรือการออกจากยศสัญญาบัตร ให้ทำโดยประกาศ พระบรมราชโองการ

มาตรา 9 การให้ออกจากว่าที่ยศสัญญาบัตร หรือการถอด หรือการ ออกจากยศประทวนนั้น ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งสั่งได้ตามระเบียบราชการ

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พ.อ.พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

----------------------

พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 (มาตรา 4)

มาตรา 4 บรรดายศตำรวจที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่นก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ยศตำรวจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช 2480 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัตินี้แทน แล้วแต่กรณี

__________________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ทางราชการมีนโยบายที่จะจัดตั้งหน่วยตำรวจหญิงขึ้นในกรมตำรวจ ในการนี้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยศตำรวจ เพื่อให้หญิงได้รับยศ ตำรวจได้ด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย