ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512
เป็นปีที่ 24 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยศตำรวจสภาผู้แทน ราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติยศตำรวจ รัฐสภา พ.ศ.2512" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2512/85/1พ./1 ตุลาคม 2512] มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติยศตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2494 มาตรา 4 ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรสำหรับข้าราชการพลเรือน สามัญในสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดตำรวจ รัฐสภา มีดังต่อไปนี้ พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี มาตรา 5 ยศตำรวจชั้นประทวนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดตำรวจรัฐสภา มีดังต่อไปนี้ นายดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจ
สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี มาตรา 6 การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานเลขาธิการ รัฐสภา ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดตำรวจรัฐสภา ผู้บังคับหมู่ตำรวจรัฐสภา และ พลตำรวจรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา 7 การแต่งตั้งให้มียศเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้กระทำ โดยประกาศพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งให้มียศเป็นตำรวจชั้นประทวน ให้กระทำโดยคำสั่งของ ประธานรัฐสภา มาตรา 8 การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้กระทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นประทวน ให้กระทำโดยคำสั่ง ของประธานรัฐสภา มาตรา 9 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร   นายกรัฐมนตรี
_____________________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2511 ได้บัญญัติให้มีสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาขึ้นแทนสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร และได้มีกฎหมายให้โอนข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาแล้ว จึงสมควร ปรับปรุงพระราชบัญญัติยศตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2494 เสียใหม่

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย