ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2497
เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยยศ และเครื่องแบบ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติยศและ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2497/88/1พ/31 ธันวาคม 2541]

มาตรา 3 ยศผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน มีตามลำดับดังนี้ นายกองใหญ่ นายกองเอก นายกองโท นายกองตรี นายหมวดเอก นายหมวดตรี นายหมู่ใหญ่ นายหมู่เอก นายหมู่โท นายหมู่ตรี

มาตรา 4 ผู้ที่ได้รับยศตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไปนั้น จะได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งขึ้น

มาตรา 5 ผู้ที่จะได้รับยศดังกล่าวในมาตรา 4 จะต้องเป็นผู้มี วิทยฐานะตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ เว้นแต่ผู้ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นพิเศษ

มาตรา 6 การแต่งตั้งผู้ใดให้ว่าที่ยศชั้นใดชั่วคราวตั้งแต่ชั้น นายหมวดตรีขึ้นไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแต่งตั้ง ผู้นั้นให้ว่าที่ยศชั้นนั้นชั่วคราวได้

มาตรา 7 ผู้ที่จะได้รับยศตั้งแต่ชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมานั้น ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้บังคับบัญชาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายเป็นผู้แต่งตั้งได้

มาตรา 8 ผู้ที่จะได้รับยศดังกล่าวในมาตรา 7 จะต้องเป็นผู้ที่มี วิทยฐานะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ เว้นแต่ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็นพิเศษ

มาตรา 9 การถอด หรือการออกจากยศตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไป จะกระทำได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ

มาตรา 10 การให้ออกจากว่าที่ยศดังกล่าวในมาตรา 6 หรือการถอด หรือการออกจากยศดังกล่าวในมาตรา 7 ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งได้

มาตรา 11 ให้มีเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสา รักษาดินแดน ซึ่งหมายความถึงเครื่องแบบแต่งการที่ได้กำหนดให้แต่ง รวมทั้ง เครื่องหมายตำแหน่งสังกัด ยศหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบ เครื่องแบบอย่างอื่นด้วย

มาตรา 12 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา 11 จะสมควรอย่างไร และจะต้องแต่งเมื่อใด ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา 13 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายที่กำหนดขึ้น ตามบทบัญญัติในมาตรา 12 โดยไม่มีสิทธิแต่งหรือประดับ มีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ วางระเบียบ และออก กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
_____________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้ จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และได้ทำการฝึกอบรมผู้บังคับหน่วยและรับสมัครสมาชิกกองอาสา รักษาดินแดนในท้องที่จังหวัดชายแดนแล้ว จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มียศและ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนขึ้นไว้ เพื่อสะดวก แก่การปกครองบังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยโดยเรียบร้อยต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย