ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาสูบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2509/117/963/27 ธันวาคม 2509]
มาตรา 3 ให้ยกเลิก (1) พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 2486 (2) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2490 (3) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2492 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว ในพระราชบัญญัติ นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ "ต้นยาสูบ" หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) "พันธุ์ยาสูบพื้นเมือง" หมายความว่า ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทย มาแต่ดั้งเดิม และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล "ใบยา" หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ "ยาอัด"* หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือ ย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม *[นิยามนี้แก้ไขโดย พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] "ยาเส้น" หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและ แห้งแล้ว "ยาสูบ" หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย "บุหรี่ซิกาแรต"* หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่า จะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้น ใช้แทนกระดาษหรือใบยาแห้ง หรือยาอัด *[นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัตยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
"บุหรี่ซิการ์"* หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วย ใบยาแห้งหรือยาอัด *[นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] "บุหรี่อื่น"* หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วย ใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่นที่มิใช่กระดาษหรือ วัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ และที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด *[นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] "ยาเส้นปรุง"* หมายความว่า ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง หรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ *[นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511] "ยาเคี้ยว" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง นอกจาก ใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออม หรือเคี้ยว [นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] "ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการ เพาะปลูกต้นยาสูบ "ผู้บ่มใบยา" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการบ่มใบยาสด เป็นใบยาแห้ง "โรงบ่มใบยา" หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้บ่มใบยา "สถานีบ่มใบยา" หมายความว่า สถานที่ตั้งโรงบ่มใบยา และให้ รวมตลอดถึงสถานที่ซึ่งใช้เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือเก็บใบยาซึ่งอยู่ในบริเวณ เดียวกันด้วย "ผู้อบใบยา" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการอบใบยาแห้ง ด้วยเครื่องจักรเพื่อปรับระดับความชื้น "โรงอบใบยา" หมายความว่า โรงเรือนซึ่งติดตั้งเครื่องอบใบยา และให้รวมตลอดถึงโรงเรือนที่เก็บใบยาแห้งในบริเวณเดียวกันด้วย "ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ ทำยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบเพื่อการค้า
"โรงอุตสาหกรรมยาสูบ" หมายความว่า สถานที่ซึ่งใช้ในการ ทำยาอัดยาเส้นหรือยาสูบเพื่อการค้า และให้รวมตลอดถึงบริเวณแห่ง สถานที่นั้นด้วย "ซอง" หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอื่นซึ่งใช้บรรจุหรือผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ "แสตมป์ยาสูบ" หมายความรวมตลอดถึงเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้ แทนแสตมป์ยาสูบ "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและ ค่าแสตมป์ยาสูบไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ มาตรา 5 ทวิ* ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เสียค่าแสตมป์ ยาสูบในอัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียค่าแสตมป์ยาสูบในอัตรา ที่คิดเป็นเงินสูงกว่า *[มาตรา 5 ทวิ เพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512 และแก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 5 ตรี* การเสียค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่า ตาม (1) และ (2) โดยให้รวมค่าแสตมป์ยาสูบที่พึงต้องชำระด้วย ดังนี้ (1) ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักร ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ในกรณีไม่มีราคาขายยาเส้น ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ หรือราคา ขายยาเส้น ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบมีหลายราคา ให้ถือตามราคาที่อธิบดี ประกาศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศมูลค่าของยาเส้นที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ ในการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบ โดยกำหนดจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ยาสูบในตลาดปกติก็ได้ ในกรณียาสูบที่ทำในราชอาณาจักร ให้ถือตามราคายาสูบตามที่อธิบดี ประกาศกำหนดตามมาตรา 23 เป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ (2) ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียม พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ กำหนดในหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอัตราอากรขาเข้าตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้นำอากรขาเข้าที่ได้รับ ยกเว้นหรือลดอัตราดังกล่าวมารวมในการคำนวณมูลค่าตาม (2) ด้วย ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ได้แก่ ราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวก ด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่ (ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาด สำหรับยาเส้นหรือยาสูบประเภทใดประเภทหนึ่ง ต้องเสียอากรตามราคาเป็น รายเฉลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ก็ให้ถือราคานั้นเป็นราคา ยาเส้นหรือยาสูบในการคำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(ข) ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากร ขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือ ยาสูบในการคำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. *[มาตรา 5 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 5 จัตวา* เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของยาเส้นหรือ ยาสูบให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้น หรือยาสูบต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดี กำหนด *[มาตรา 5 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 5 เบญจ* ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บค่าแสตมป์ยาสูบเพื่อกรม สรรพสามิตก็ได้ *[มาตรา 5 เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 6 ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบในท้องที่ใด ท้องที่หนึ่งใช้พันธุ์ยาสูบใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานีทดลองปลูกพันธุ์ยาสูบ มาตรา 7 ผู้ใดทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการเพาะปลูก ต้นยาสูบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันออก ใบอนุญาต *บทบัญญัติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง *[ความในวรรคท้ายของมาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบจำหน่ายใบยาสดแก่ผู้อื่น นอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น หนังสือจากอธิบดี บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การจำหน่ายใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง หรือใบยาที่ผู้บ่มใบยาไม่รับซื้อ มาตรา 9 ผู้ใดตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการสร้างสถานี บ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้มีอายุตลอดไป บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ตั้งสถานีบ่มใบยาพันธุ์ยาสูบ พื้นเมือง มาตรา 10 ผู้ใดทำการบ่มใบยา ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการรับซื้อใบยา สด การบ่มใบยา การเก็บรักษาใบยาแห้ง ตลอดทั้งการทำบัญชี ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันออก ใบอนุญาต *บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้บ่มใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง หรือ ใบยาพันธุ์ยาสูบอื่น ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา *[ความในวรรคท้ายของมาตรา 10 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้บ่มใบยาจำหน่ายใบยาแห้งแก่ผู้อื่น นอกจาก ผู้ซื้อใบยาตามมาตรา 25 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การจำหน่ายใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง มาตรา 12 ผู้ใดตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยาต้อง ได้รับอนุญาตจากอธิบดี การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการสร้าง โรงอบใบยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้มีอายุตลอดไป มาตรา 13 ผู้ใดทำการอบใบยา ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการอบใบยา การเก็บรักษาใบยา ตลอดทั้งการทำบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันออก ใบอนุญาต มาตรา 14 ผู้ใดทำการหั่นใบยา ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก อธิบดีหรือต้องได้รับอนุญาตตามประกาศที่อธิบดีกำหนด
*บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ที่หั่นใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง *[ความในวรรคสองของมาตรา 10 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 15 ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดราคาใบยา การซื้อขายใบยา ให้เป็นไปตามราคาที่อธิบดีประกาศกำหนด มาตรา 16 การประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นการผูกขาด ของรัฐ มาตรา 17 ผู้ใดประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจาก อธิบดี การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบ อุตสาหกรรมยาสูบ การนำยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรม ยาสูบ ตลอดทั้งการทำบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปีประดิทิน *บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งทำยาเส้นจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองที่ตนปลูกได้เอง" *[ความในวรรคท้ายของมาตรา 10 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 18* ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ บรรจุยาเส้นหรือยาสูบ ในซองและปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ ก่อนนำออกจากโรงอุตสาหกรรม ยาสูบ นอกจากยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
ยาเส้นหรือยาสูบที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปขายนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง *[มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523] มาตรา 18 ทวิ *[ยกเลิกแล้ว] มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราช บัญญัตินี้ไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม นอกจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยาสูบ ให้ผู้มียาสูบที่ไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบหรือผู้มียาสูบที่ปิดแสตมป์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 2486 เกินกว่าห้าร้อยกรัม ปิดแสตมป์ ยาสูบให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ มาตรา 20* ห้ามมิให้ผู้ใดมียาเส้นที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราช บัญญัตินี้ไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งกิโลกรัมนอกจากยาเส้นที่ทำจากใบยา พันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ให้ผู้มียาเส้นที่ไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบหรือผู้มียาเส้นที่ปิดแสตมป์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 2486 เกินหนึ่งกิโลกรัม ปิดแสตมป์ ยาสูบให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ *[มาตรา 20 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 21 ผู้ใดขายยาเส้นหรือยาสูบ หรือนำยาเส้นหรือยาสูบออก แสดงเพื่อขายต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการรับยาเส้น หรือยาสูบมาขาย การขาย หรือการนำออกแสดงเพื่อขาย ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปีประดิทิน *บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ขาย และ ผู้ขายหรือผู้นำออกแสดงเพื่อขาย ซึ่งยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง" *[ความในวรรคท้ายของมาตรา 21 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 22* การขายยาเส้นต้องขายทั้งซอง ห้ามแบ่งขาย นอกจาก ยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง *[มาตรา 22 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 23 ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดราคายาสูบ การขายยาสูบ ห้ามมิให้ขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกำหนด มาตรา 24* ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบ ที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์ ยาสูบพื้นเมือง ให้ผู้มียาเส้นไว้เพื่อขายที่ไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบหรือผู้ขายยาเส้นหรือ ยาสูบที่ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 2486 ปิดแสตมป์ ยาสูบให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ *[มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523]
มาตรา 25 ผู้ใดซื้อใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยา ต้องได้รับอนุญาตจาก อธิบดี การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อใบยาแห้ง ตลอดทั้งการทำบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปีประดิทิน บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การซื้อใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
มาตรา 26* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการนำสิ่งของ ตามมาตรานี้เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การขออนุญาตนำสิ่งของตามมาตรานี้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็น ตัวอย่างสินค้า หรือมิใช่เพื่อการค้าตามจำนวนอันสมควร จะขอเมื่อสิ่งของนั้น มาถึงด่านศุลกากรแล้วก็ได้ เฉพาะยาเส้นหรือยาสูบให้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ก่อน ที่จะรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาตให้ปิดภายหลัง ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด มาตรา 28 ให้อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันผู้เดินทางในบางกรณีนำยาเส้น หรือยาสูบติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามจำนวนที่เห็น สมควร และจะผ่อนผันไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบด้วยก็ได้ ก่อนผ่อนผันให้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 29 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แสดงใบอนุญาต ไว้ในที่เปิดเผย ดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญาตหายหรือชำรุดเสียหายมาก ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ใบอนุญาตหายหรือชำรุดเสียหายมาก มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 31 การโอนใบอนุญาตจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต การขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 32 ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น ผู้ใดทำยาเส้นเพื่อการค้าหรือขายยาเส้นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะดำเนินการต่อไป ให้ขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา 33 ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน หกเดือน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต (1) ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัตินี้ (2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(3) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คำสั่งเช่นว่านั้นให้ทำเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ที่ถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ถูกสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานปิดคำสั่งไว้ ณ สถานที่ที่ปรากฏในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่ วันที่ปิดคำสั่ง มาตรา 34 ผู้ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพัก ใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดี หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด มาตรา 35 ยาเส้นหรือยาสูบที่ยังมีเหลืออยู่ในวันที่ถูกสั่งพักหรือ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้ที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ขาย หรือนำออกแสดงเพื่อขายได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง มาตรา 36 ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง มาตรา 37 เมื่อเจ้าพนักงานต้องการทราบชนิดและปริมาณของ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยา ยาเส้น ยาสูบ หรือต้องการทราบรายละเอียดในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ การบ่มใบยา การอบใบยา การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้บ่มใบยา ผู้อบใบยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานทราบ มาตรา 38* ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบ ใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ รวมตลอดทั้งเอกสารและบัญชีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในระหว่างเวลาทำงานและมีอำนาจที่จะเข้าควบคุมสถานีบ่มใบยา
โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้
ผู้บ่มใบยา ผู้อบใบยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบต้องให้ความ สะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ *[มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 39 ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเข้าตรวจที่เพาะปลูกต้นยาสูบ สถานที่ขายยาเส้นหรือยาสูบ ระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และมีอำนาจตรวจบัญชีเอกสารเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ การขายยาเส้น หรือยาสูบ รวมตลอดทั้งยาเส้นหรือยาสูบที่มีไว้ด้วย ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้ขายยาเส้นหรือยาสูบ ต้องให้ความสะดวก ตามสมควรแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรานี้ มาตรา 40 ให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่จับกุมและปราบปรามตาม พระราชบัญญัตินี้มีอำนาจยึดยาเส้นหรือยาสูบของผู้กระทำผิดหรือของผู้ที่มีเหตุ อันควรสงสัยว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งหีบห่อยาเส้นหรือยาสูบนั้น ยาเส้นหรือยาสูบรวมทั้งหีบห่อที่ได้ยึดไว้ตามความในวรรคแรก ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาล ไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายใน กำหนดหกเดือนนับแต่วันยึด หรือวันทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ คำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต ถ้ายาเส้นหรือยาสูบที่ยึดไว้นั้นจะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของยาเส้นหรือยาสูบ อธิบดีหรือเจ้าพนักงาน ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดยาเส้นหรือยาสูบรวมทั้ง หีบห่อก่อนถึงกำหนดตามความในวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใด ให้ยึดไว้แทนยาเส้นหรือยาสูบนั้น
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจจัดให้มีขึ้น เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ซึ่งแสตมป์ยาสูบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 42 การปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์ยาสูบปลอมหรือ ใช้แล้วเพื่อขายหรือเพื่อนำออกใช้โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์ยาสูบปลอมหรือใช้แล้ว มาตรา 44 เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น ยาสูบ หรือเครื่องอุปกรณ์ในคดีกระทำผิดพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งหีบห่อ ให้ศาลมีอำนาจ สั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต บุหรี่ซิกาแรตและเครื่องอุปกรณ์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตในคดีกระทำผิด บทบัญญัติมาตรา 17 หรือบุหรี่ซิกาแรตในคดีกระทำผิดบทบัญญัติมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 24 หรือมาตรา 27 รวมทั้งหีบห่อ ให้ศาลสั่งริบเป็นของ กรมสรรพสามิต มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท มาตรา 45 ทวิ* ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบใดไม่แจ้งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบตามมาตรา 5 จัตวา ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้น หรือยาสูบตามมาตรา 5 จัตวา อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" *[มาตรา 45 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 46* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 30 มาตรา 37 มาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 39 วรรคสอง หรือ มาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท" *[มาตรา 46 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523] มาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 12 หรือ มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท มาตรา 48* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 หรือ มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท" *[มาตรา 48 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 49* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ต้องระวางโทษ ปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด หรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและมิได้มีประกาศกำหนด ราคาขายปลีกไว้ต้องระวางโทษปรับกรัมละสองบาท แต่ต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยบาท *[มาตรา 49 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512]
มาตรา 50* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับสิบห้าเท่า ของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด หรือที่ยังขาดอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและมิได้มีประกาศกำหนดราคาขายปลีกไว้ ต้องระวางโทษปรับกรัมละสามบาท แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท *[มาตรา 50 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 51* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512] มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 54 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับ สถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอำนาจเปรียบเทียบได้ มาตรา 55 ให้อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการกรมสรรพสามิตเป็น เจ้าพนักงานปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่ จับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและสแตมป์ยาสูบ*

หมายเลข

รายการ

อัตรา

1.

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยา

สถานีละ 1,000 บาท

2.

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้บ่มใบยา

20 บาท ต่อ 1 โรงบ่ม

3.

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงอบยาใบ

โรงละ 10,000 บาท

4.

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้อบใบยา

1,000 บาทต่อ 1 เครื่องอบ

5.*

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
(1) บุหรี่ซิกาแรต

ฉบับละ 10,000 บาท

6.*

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาเส้น
หรือยาสูบ
ยาสูบ
ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

ฉบับละ 1,000 บาท

ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน
ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว
ครั้งละไม่เกิน 10 กิโลกรัม

ฉบับละ 500 บาท

ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน
ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว
ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม

ฉบับละ 40 บาท

หมายเลข

รายการ

อัตรา

7.

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อยาแห้ง

ฉบับละ 3,000 บาท

8.*

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำใบยาแห้งออก
นอกเขตจังหวัด

ฉบับละ 50 บาท

9.*

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ
เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ฉบับละ 100 บาท

10.*

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต

ฉบับละ 1 ใน 4 ของ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

นั้น ๆ แต่ไม่ต่ำกว่า 5 บาท

11.*

ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต

ฉบับละ 1 ใน 4 ของ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

นั้น ๆ แต่ไม่ต่ำกว่า 5 บาท

12.*

ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ 1 ใน 4 ของ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

นั้น ๆ แต่ไม่ต่ำกว่า 5 บาท

หมายเลข

รายการ

อัตรา

13.*

ค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาเส้นและยาสูบ ตามมูลค่าร้อยละ 80 หรือ
60 สตางค์ต่อปริมาณหนึ่ง
กรัม เศษของหนึ่งกรัมให้
นับเป็นหนึ่งกรัม

*[ความในช่องรายการและช่องอัตราของหมายเลข 5,6,8,9,10,11 และ 12 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521 และความใน ช่องรายการและอัตราของหมายเลข 13 แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2523 และแก้ไขโดย พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534]

____________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยยาสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง 20 ปี และ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 ครั้ง ถึงกระนั้นก็ยังไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ปัจจุบัน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าแสตมป์ยาสูบ ได้กำหนดไว้ตามค่าน้ำเงินใน สมัยนั้นและบทกำหนดโทษยังต่ำกว่าที่ควรอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่ ไม่เหมาะสมอีกหลายประการ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาสูบให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น

____________________
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511

มาตรา 6 บุหรี่ซิการ์ที่ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และเป็นบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ยังมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ และยังมิได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบหรือ รับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร แล้วแต่กรณี ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยาสูบ หรือผู้นำเข้าปิดแสตมป์ยาสูบในอัตราบุหรี่ซิการ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ปิดแสตมป์ยาสูบถูกต้องแล้ว

มาตรา 7 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเกินห้าร้อยกรัม หรือมีไว้เพื่อ ขายซึ่งยาเส้นตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และเป็นยาเส้นปรุงตาม พระราชบัญญัตินี้ ปิดแสตมป์ยาสูบ ให้ถูกต้องในอัตรายาเส้นปรุงภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบทำบุหรี่ซิการ์ โดยใช้ยาเส้นหรือยา เส้นปรุงมวนด้วยยาอัด ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกับกระดาษมวนบุหรี่ ซิกาแรต และทำยาเส้นด้วยใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง จำหน่าย ให้ผู้ซื้อมวนด้วยกระดาษมากขึ้น เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนการจำหน่าย บุหรี่ซิกาแรต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

[รก.2511/98/769/29 ตุลาคม 2511]
____________________
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเว้นภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรแก่ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมยาสูบในการขายยาเส้นหรือยาสูบ และเพื่อให้ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ ยาสูบพื้นเมือง ผู้บ่มใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง และผู้ทำยาเส้นจากใบยาพันธุ์ ยาสูบพื้นเมืองที่ตนปลูกได้เองหรือใบยาพันธุ์ยาสูบอื่นตามที่กำหนด ไม่ต้องขอ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น [รก.2512/116/1พ/29 ธันวาคม 2512]

____________________
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ได้ใช้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและค่าของเงินในปัจจุบัน สมควร แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภทให้สูงขึ้น จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2521/118/7พ/25 ตุลาคม 2521]

____________________
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2523
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราค่าแสตมป์ยาสูบได้กำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ทั้งนี้ ยังไม่เหมาะสมกับ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามบัญชีอัตรา ค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้สูงขึ้น และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นการด่วน และลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

[รก.2523/78/11พ/21 พฤษภาคม 2523]
____________________
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายที่จะผ่อนคลายภาระให้แก่ราษฎรผู้เพาะปลูกและใช้สอยยาเส้น ที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง สมควรยกเลิกค่าแสตมป์ยาสูบที่เก็บจากยาเส้น ที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น [รก.2523/116/1พ/1 สิงหาคม 2523]

____________________
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534

มาตรา 6 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ก่อนการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป สำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ยาเส้นหรือยาสูบที่การปฏิบัติจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบยังค้างอยู่หรือ ที่ถึงกำหนดชำระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (2) ยาเส้นหรือยาสูบที่ทำในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและปิดแสตมป์ ยาสูบครบถ้วนแล้ว แต่ยังมิได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบก่อนวันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ (3) ยาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับที่ได้ปิดแสตมป์ยาสูบแล้ว แต่ยังมิได้นำออกจากอารักขาของศุลกากรก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยาสูบหรือผู้นำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นบัญชีรายละเอียด ยาเส้นหรือยาสูบตาม (2) และ (3) โดยแสดงรายการ ประเภท ชนิด และ ปริมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 พร้อมทั้งระบุสถานที่เก็บยาเส้นหรือ ยาสูบนั้น และให้ยื่นบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรง
อุตสาหกรรมยาสูบตั้งอยู่ หรือต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่มีการนำเข้า ยาเส้นหรือยาสูบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้นำเข้ายาเส้นหรือยาสูบผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีอากรของประเทศให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน สมควรปรับปรุง ค่าแสตมป์ยาสูบเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล รัษฎากรดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2534/201/189พ/21 พฤศจิกายน 2534]

____________________
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ จัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากอัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม และค่าแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2523 ยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบดังกล่าว สมควรแก้ไข เพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบเสียใหม่สำหรับยาเส้นและยาสูบที่ผลิตในประเทศ และที่ผลิตในต่างประเทศให้เป็นอัตราเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราช บัญญัตินี้

[รก.2534/228/4พ/25 ธันวาคม 2534]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์