ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศ ใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 พ.ศ. 2508

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2508
เป็นปีที่ 20 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่าง เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติระงับการนับ เวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 พ.ศ. 2508

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2508/93/4พ/28 ตุลาคม 2508]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ คำว่า ข้าราชการ ให้หมายความ ถึงข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา 4 เวลาราชการของข้าราชการภายหลังวันที่ประกาศพระราชบัญญัติ นี้ในราชกิจจานุเบกษาและเป็นเวลาในระหว่างที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ยังคงใช้บังคับอยู่ มิให้นับเป็นทวีคูณตาม มาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

_________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ สมควรให้ระงับการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้ กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 และโดยที่การระงับนั้น ไม่อาจทำได้ด้วยการยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกฉบับนั้น เพราะความจำเป็น ยังคงมีอยู่ จึงต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ

พระราชบัญญัติ
ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519
_______

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
เป็นปีที่ 31 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่าง เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติระงับการนับ เวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามคำสั่งคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2519/156/46พ/24 ธันวาคม 2519]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ คำว่า ข้าราชการ ให้หมายความ ถึงข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา 4 การนับเวลาราชการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มิให้นับเป็นทวีคูณตามมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรี

_________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น การสมควรระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้ กฎอัยการศึก ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย