ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2507
เป็นปีที่ 19 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2507/8/1/23 มกราคม 2507]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาตามพระราชบัญญัติ นี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ลักษณะ 1
บททั่วไป
_______

มาตรา 5 ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

มาตรา 6 ให้คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นนิติบุคคล

มาตรา 7 คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคง ของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความ เหมาะสม
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และ ความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ

 [มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]

มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ

มาตรา 9 คณะลูกเสือแห่งชาติอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) เงินค่าบำรุงตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
(3) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้คณะลูกเสือแห่งชาติ
(5) รายได้อื่น ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

มาตรา 10 ให้คณะลูกเสือแห่งชาติได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรและภาษีโรงเรือนตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน

| หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย