ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช 2478

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478)
น.อ.อาทิตย์ ทิพอาภา ร.น.
เจ้าพระยายมราช
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2478 < br> เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า ราชการทหารเป็นกิจการเกี่ยวกับ ประโยชน์ของชาติ และเป็นการสมควรที่จะกำหนดเขตโดยรอบบริเวณ ที่ทหาร ไว้เป็น "เขตปลอดภัย" สำหรับความปลอดภัยในราชการทหาร จึงมีพระบรมราชโองการ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วย เขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช 2478"

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2478/1476/17 พฤศจิกายน 2478]

มาตรา 3 "เขตปลอดภัย" ในราชการทหาร หมายถึงบริเวณ โดยรอบที่ทหารเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในราชการทหาร

มาตรา 4 ที่ทหารแห่งใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพียงใด ให้กำหนด ขึ้นไว้โดยพระราชกฤษฎีกาเป็นคราว ๆ และให้มีแผนที่ประเมินเขตไว้ท้าย พระราชกฤษฎีกานั้นด้วย เมื่อได้กำหนดเขตขึ้นแล้ว ให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีเครื่องหมาย แสดงเขตไว้โดยชัดเจน

มาตรา 5 เมื่อได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัย ไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างลงในบริเวณ เขตปลอดภัยนั้น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว หรือเพาะปลูกต้นไม้ซึ่งอาจเป็นภัย หรือยักย้ายต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วอันมีสภาพ เป็นอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย

มาตรา 6 ในบริเวณเขตปลอดภัยซึ่งได้มีเครื่องหมายห้ามการ เข้าออกไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งไม่มีหน้าที่เข้าไปในเขตนั้น ๆ เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาในที่นั้นให้เข้าไปได้ หรือได้รับอนุญาต ให้เข้าไปในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารในที่นั้น

มาตรา 7 ผู้ใดกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษดังต่อไปนี้

(1) ถ้าได้กระทำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู ให้จำคุกไม่เกินห้าปี

(2) ถ้ามิได้กระทำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู แต่ได้กระทำในเวลา สงคราม หรือในเขตซึ่งใช้กฎอัยการศึกให้จำคุกไม่เกินสามปี

(3) ถ้าได้กระทำความผิดนั้นในเวลาหรือที่อื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้นให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเครื่องหมายที่ใช้บอกแนวเขตปลอดภัยในราชการทหาร และกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)

พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ รัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย