ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการมาณพระสุรสีหนาทให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อปีพระพุทธศักราช 2436 พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการ ประชาชนชายหญิงมากหลาย ได้มีน้ำใจปรีดีพร้อมเพรียงกันออกเงินเป็นทุน ตั้งสมาคมขึ้นอย่างหนึ่ง สำหรับจัดหาเครื่องยาเครื่องพยาบาลให้แก่ทหาร ซึ่งต้องไปราชการในสนาม กระทำกิจทั้งนี้ด้วยความเมตตาการุณเป็นการ เชิดชูเกียรติคุณของชาติบ้านเมือง จึงสมเด็จพระบรมชนกนารถพระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ รับสมาคมนั้นเข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานนามว่า "สภาอุนาโลมแดง" แต่ภายหลังเปลี่ยนนามเป็น "สภากาชาดสยาม" และสมเด็จ พระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรับตำแหน่งสภานายิกา มีกรรมการรินีจัดดำเนินการของสภาตลอดมาเป็นลำดับ สภาได้ทำประโยชน์ ให้แก่มหาชนเป็นเอนกประการ เช่นสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นที่รักษา พยาบาลคนเจ็บไข้ทั่วไป ทั้งตั้งโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อฝึกหัดสั่งสอนกุลสตรี ให้มีความรู้ในเชิงการพยาบาลไข้และช่วยการคลอดบุตร สำหรับทำคุณประโยชน์ ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ดังนี้เป็นต้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่าสมควรจักวางระเบียบการสำหรับสภากาชาด สยามนี้ให้เป็นหลักฐานมั่นคงบริบูรณ์ดียิ่งขึ้น จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้ ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไปดังนี้ ว่า

หมวดที่ 1

ว่าด้วยความมุ่งหมาย สำหรับสภาและหน้าที่กรรมการ __________

มาตรา 1 สภากาชาดสยามมีไว้ด้วยความมุ่งหมายจะกระทำกิจ ในทางเมตตาการุณดังจะกล่าวต่อไปนี้

ก. จัดสถานที่ถาวรสำหรับทำการรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ ไม่ว่า ชาติใด ภาษาใด
ข. จัดการช่วยเหลือผู้รับภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ เช่นมีโรคร้ายเกิด แพร่หลายขึ้นในทำเลใดทำเลหนึ่ง เกิดอุทกภัย ดังนี้เป็นต้น
ค. จัดการสั่งสอนนางพยาบาล สะสมบุคคลที่จะทำการในหน้าที่ นางพยาบาล และอำนวยการทั้งปวงในเรื่องนี้
ง. บำรุงกิจการทางแพทยศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
จ. ช่วยกองทัพบกทัพเรือในทางพยาบาล ทั้งในเวลาสงครามและ ยามสงบศึก

มาตรา 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่ง บรมราชูปถัมภกแห่งสภานี้

มาตรา 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งบุคคลผู้ไว้วางพระราช หฤทัยอย่างสนิทเป็นสภานายก 1 (ถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าสภานายิกา) อุปนายก ผู้อำนวยการสภา 1

มาตรา 4 นอกจากที่กล่าวแล้วในมาตรา 3 ให้มีตำแหน่งกรรมการ ของสภา คือ เลขาธิการ 1 ผู้ช่วยเลขาธิการ 1 เหรัญญิก 1 ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 กรรมการที่ปรึกษา ไม่จำกัดจำนวน ผู้อำนวยการกองแยกของสภา เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของ สภาโรงใดโรงหนึ่ง ดังนี้เป็นต้น ตำแหน่งกรรมการของสภา ซึ่งกล่าวมานี้ ให้สภานายกเป็นผู้เลือก บุคคลและสั่งตั้งบรรจุได้เอง

มาตรา 5 สภานายกกับอุปนายกผู้อำนวยการสภา เป็นผู้อำนวยการ สั่งการร่วมกันแทนกัน ให้การงานทั้งปวงของสภาดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทั้งมีอำนาจบังคับบัญชาการสิทธิขาดในกิจการทั้งปวงของสภานี้ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้สภานายกและอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม กราบบังคมทูลพระกรุณาโดยตรงในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับกิจการของสภา ทั้งพูดจา โต้ตอบกับเสนาบดีเจ้ากระทรวงทบวงการได้ในฐานะเสมอหน้ากัน

มาตรา 6 เลขาธิการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการสรรพหนังสือ ซึ่งมีโต้ตอบไปมาระหว่างกรรมการสภาและคณะอื่น ๆ ทั้งเป็นผู้รวบรวมรักษา ข้อบังคับคำสั่งและระเบียบการทั้งปวง กับมีหน้าที่ในเรื่องรับสมาชิกขึ้นทะเบียน จำหน่ายออกจากทะเบียนและรักษาทะเบียนนั้น มีผู้ช่วยเลขาธิการช่วยเหลือ ในการทั้งปวงนี้

มาตรา 7 เหรัญญิก มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในสรรพกิจซึ่งเนื่องกับ การเบิกจ่ายการรักษาเงิน ผลประโยชน์ และสมบัติทั้งปวงของสภา มีผู้ช่วย เหรัญญิกช่วยเหลือในการทั้งปวงนี้ ระเบียบการเบิกจ่ายรักษาเงินให้ดำเนินอนุโลมตามระเบียบของ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติมากที่สุดที่จะเป็นได้

มาตรา 8 กรรมการที่ปรึกษา เป็นตำแหน่งสำหรับให้เกียรติยศ แก่ผู้ที่ได้ทำการช่วยเหลือสภามาแล้วในกิจการต่าง ๆ หรือกำลังทำอยู่ให้มี หน้าที่ทำการทั้งปวงซึ่งสภานายก หรืออุปนายกผู้อำนวยการขอร้องให้กระทำ

มาตรา 9 ผู้อำนวยการกองแยกนั้น เมื่อได้รับมอบให้เป็นหัวหน้า ในกองใด เช่นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของสภา เป็นผู้อำนวยการ ปาสตุระสภาเป็นผู้อำนวยการกองพยาบาลสนามดังนี้เป็นต้น ก็ให้เป็นผู้รับผิดชอบ และบังคับบัญชาให้การงานในกองนั้น ๆ ดำเนินไปโดยเรียบร้อยสมประสงค์ ของกรรมการสภา ผู้อำนวยการเหล่านี้ มีอำนาจที่จะออกข้อบังคับวางระเบียบการต่าง ๆ ภายในกองของตน แต่ก่อนที่จะออกนั้นต้องได้หารือและได้รับอนุมัติจากอุปนายก ผู้อำนวยการสภาเสียก่อน

มาตรา 10 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรรมการสภา กาชาดสยามจัดการเรี่ยไรในหนทางต่าง ๆ ที่ชอบด้วยพระราชกำหนดกฎหมาย เพื่อรับเงินมาเป็นทุนดำเนินกิจการของสภาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ไป

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย