ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2533
เป็นปีที่ 45 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสถานพยาบาล สัตว์ พ.ศ. 2533"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2533/214/1พ/19 ตุลาคม 2533] มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "สถานพยาบาลสัตว์" หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึง ยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการบำบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การบำบัดโรคสัตว์ โดยกระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งประกอบธุรกิจ การขายยาโดยเฉพาะ "สัตว์ป่วย" หมายความว่า สัตว์ที่จัดให้เข้ารับบริการในสถาน พยาบาลสัตว์ "ที่พักสัตว์ป่วย" หมายความว่า กรง คอก หรือที่สำหรับใช้กักสัตว์ป่วย "เจ้าของสัตว์" หมายความรวมถึงผู้เลี้ยงหรือผู้ครอบครองสัตว์ด้วย "ผู้รับอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล สัตว์ "ผู้ดำเนินการ" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ สถานพยาบาลสัตว์ "ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัด โรคสัตว์
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติ การตามพระราชบัญญัตินี้ "ผู้อนุญาต" หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้เป็น ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลสัตว์ของ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์อื่นซึ่งรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด 1
การจัดตั้งและการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
_______

มาตรา 6 สถานพยาบาลสัตว์มี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ (1) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน (2) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ เว้นแต่จะได้รับ ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตนั้นจะกำหนดสาขาและชั้นของการประกอบการบำบัด โรคสัตว์ และจะกำหนดระเบียบที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ มาตรา 8 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ได้ ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้   (ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์   (ข) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  (ค) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายซึ่งถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   (จ) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา นุเบกษา และ   (ฉ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (2) มีสถานพยาบาลสัตว์ตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวง (3) มีเครื่องมือและเครื่องใช้ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้นอย่างเพียงพอตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (4) มีผู้ดำเนินการ และ (5) มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ตาม สาขา ชั้น และจำนวนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) ด้วย มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตนั้นจะกำหนดสาขาและชั้นของการประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และจะกำหนดระเบียบที่ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ มาตรา 10 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล สัตว์ได้ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต (1) เป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ (2) ไม่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์เป็นจำนวนสองแห่ง อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วหนึ่งแห่ง จะอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล สัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะอนุญาตให้เป็น ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน และ (3) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานพยาบาลสัตว์นั้น ได้โดยใกล้ชิด มาตรา 11 ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้ประกอบการบำบัด โรคสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์นั้นจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ มาตรา 12 การออกใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาตตาม มาตรา 7 หรือมาตรา 9 ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันที่ผู้อนุญาตได้รับคำขอที่มีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไม่ออกใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันไม่อนุญาต มาตรา 13 ใบอนุญาตตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ให้มีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอเสียก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอและชำระ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกับการยื่นคำขอแล้ว ให้ประกอบ กิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้คืน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามส่วน โดยคำนวณเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาตจนถึงวันสิ้นอายุของ ใบอนุญาตที่ขอต่ออายุนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาต และรัฐมนตรีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไป พลางก่อน ถ้ารัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ให้นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ ยกอุทธรณ์ เศษของหนึ่งเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดทิ้ง มาตรา 14 ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา 7 หรือ มาตรา 9 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 13 ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมี คำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการ ไปพลางก่อนได้ เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตร้องขอ มาตรา 15 ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นคำขอ รับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการชำรุด สูญหาย หรือ ถูกทำลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด 2
การควบคุมสถานพยาบาลสัตว์
______

มาตรา 16 ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ กับป้ายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ในสถาน พยาบาลสัตว์แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลสัตว์นั้น ลักษณะและรายละเอียดที่จะต้องแสดงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ไว้ในที่เปิดเผยและ เห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลสัตว์นั้น มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ โฆษณาหรือ ประกาศ หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลสัตว์ คุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบการ บำบัดโรคสัตว์ เพื่อชักชวนให้นำสัตว์ป่วยมารับการรักษาพยาบาลในสถาน พยาบาลสัตว์ของตนโดยใช้ข้อความเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความ เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ของสถานพยาบาลสัตว์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือดัดแปลง ต่อเติมอาคารสถานพยาบาลสัตว์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือก่อสร้าง อาคารขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในกิจการสถานพยาบาลสัตว์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้อนุญาต มาตรา 20 การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลสัตว์และการเปลี่ยนตัว ผู้ดำเนินการ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต มาตรา 21 การย้ายสถานพยาบาลสัตว์ไปจัดตั้ง ณ ที่อื่นนอกจาก ที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ในกรณีเช่นนี้ให้ดำเนินการเสมือนผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ใหม่
มาตรา 22 ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล สัตว์ ต้องแจ้งเป็นหนังสือและจัดทำรายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่วยส่งให้ ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเลิกกิจการก็ได้ มาตรา 23 ผู้ดำเนินการต้องดูแลมิให้บุคคลซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบ การบำบัดโรคสัตว์ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งตนเป็น ผู้ดำเนินการ และมิให้มีการประกอบการบำบัดโรคสัตว์ผิดสาขาหรือชั้นตามที่ กำหนดในใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ มาตรา 24 ผู้ดำเนินการต้องดูแลมิให้มีการรับสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน เกินจำนวนที่พักสัตว์ป่วยตามที่กำหนดในใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่สัตว์ป่วย มาตรา 25 ผู้ดำเนินการต้องดูแลสถานพยาบาลสัตว์ให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาลสัตว์ มาตรา 26 ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ตามสาขา ชั้น และจำนวนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อยู่ประจำสถานพยาบาลสัตว์ตลอดเวลาทำการ มาตรา 27 ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับสถานพยาบาลสัตว์ให้เพียงพออยู่เสมอ
มาตรา 28 ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการ บำบัดโรคสัตว์และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ตามที่ อธิบดีกำหนด และต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันจัดทำ มาตรา 29 ผู้ดำเนินการมีหน้าที่จัดทำสถิติสัตว์ป่วยจากหลักฐานการ บำบัดโรคสัตว์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด มาตรา 30 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ประกอบการบำบัด โรคสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ดำเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น มาตรา 31 ถ้าผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้เกินเจ็ดวัน ผู้ดำเนินการหรือผู้รับอนุญาตต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการ บำบัดโรคสัตว์ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 10 ดำเนินการแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ดำเนินการแทนหรือผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ให้ดำเนินการแทน ผู้ดำเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียว กับผู้ดำเนินการ

หมวด 3
พนักงานเจ้าหน้าที่
______

มาตรา 32 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุ อันควรสงสัยว่าจะเป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ (2) เข้าไปในสถานพยาบาลสัตว์ในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบ และควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (3) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบการบำบัด โรคสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลสัตว์ มาให้ ถ้อยคำ หรือชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินคดี (4) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี มาตรา 33 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 32 ให้ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์นั้น อำนวยความสะดวกตามสมควร มาตรา 34 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 35 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาต และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 4
การปิดสถานพยาบาลสัตว์และการเพิกถอนใบอนุญาต
_______

มาตรา 36 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการปฏิบัติการ ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราช บัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตหรือ ผู้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 37 ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งปิดสถานพยาบาลสัตว์เป็นการ ชั่วคราว เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ (1) ไม่ปฏิบัติการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งตามมาตรา 36 (2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือ (3) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คำสั่งปิดสถานพยาบาลสัตว์ตามวรรคหนึ่งให้มีกำหนดเวลาตามที่ ผู้อนุญาตเห็นสมควร แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้รับ อนุญาตหรือผู้ดำเนินการทราบ แล้วแต่กรณี แต่ผู้อนุญาตจะเพิกถอนคำสั่งปิด

สถานพยาบาลสัตว์ก่อนครบกำหนดเวลาก็ได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 38 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี หรือมีกรณีตาม มาตรา 37 (1) (2) หรือ (3) และผู้อนุญาตเห็นว่าเป็นการร้ายแรงอัน อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการรักษาพยาบาลสัตว์ ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นได้ มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคำสั่งให้ปิดสถานพยาบาลสัตว์ตาม มาตรา 37 หรือให้เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 38 ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือ แจ้งพร้อมกับส่งคำสั่งไปยังผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ จัดทำรายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่วย ส่งให้ผู้อนุญาตทราบโดยเร็ว เพื่อ ผู้อนุญาตจะสั่งการให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับสัตว์ป่วยนั้น ถ้าไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ หรือผู้รับอนุญาตหรือ ผู้ดำเนินการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดคำสั่งไว้ใน ที่เปิดเผย ณ สถานพยาบาลสัตว์ และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ นั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ได้ปิดคำสั่ง คำสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดย วิธีอื่นใดอีกด้วยก็ได้

มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการที่ถูกสั่งปิดสถาน พยาบาลสัตว์เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 37 หรือที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 38 ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ให้ปิดสถานพยาบาลสัตว์เป็นการชั่วคราว หรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มาตรา 41 ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว จะขอรับใบอนุญาตใหม่ อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 42 คำสั่งของผู้อนุญาตที่ได้สั่งตามมาตรา 37 หรือ มาตรา 38 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็น หนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตาม คำสั่งนั้น

หมวด 5
บทกำหนดโทษ
______

มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการดำเนินการ สถานพยาบาลสัตว์ด้วยก็ได้
มาตรา 44 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่ง มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 39 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท มาตรา 45 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท มาตรา 46 ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา 47 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 หรือมาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 48 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 32 (1) (2) หรือ (4) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 49 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 50 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ มาตรา 51 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับ สถานเดียว ให้ผู้อนุญาตหรือผู้ซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
_____

มาตรา 52 ผู้ใดจัดตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์หรือ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 9 ใช้บังคับ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้ แต่ถ้า ผู้อนุญาตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ทราบ คำสั่ง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
______

  1. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภท
    ที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน           ฉบับละ 300 บาท
  2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มี
    ที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกิน 10 ที่       ฉบับละ 500 บาท
                   เกิน 10 ที่        ฉบับละ 1,000 บาท
  3. ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วย
    ไว้ค้างคืน ให้เก็บเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม 1
  4. ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วย
    ไว้ค้างคืน ให้เก็บเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม 2
  5. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก
    สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน                  ฉบับละ  200 บาท
  6. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พัก
    สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน                  ฉบับละ  400 บาท
  7. ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก
    สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้เก็บเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม 5
  8. ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พัก
    สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้เก็บเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม 6
  9. ใบแทนใบอนุญาต                  ฉบับละ 200 บาท
______________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้มีการจัดตั้งและดำเนินกิจการสถานพยาบาลสัตว์มากขึ้น และมีการ โฆษณาที่อาจทำให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดว่าสถานพยาบาลสัตว์นั้น มีสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ทั้งในทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ต่าง ๆ โดยใช้ชื่อว่า สัตวแพทย์คลินิก คลินิกรักษาสัตว์ หรือโรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง ๆ ที่สถานที่นั้น ไม่มีสัตวแพทย์ปริญญาประจำสถานพยาบาลสัตว์เหล่านั้น หรือจัดให้มีผู้ที่ไม่มี ใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์เป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ จนเป็นเหตุให้เจ้าของสัตว์หลงเชื่อในคำชักชวนโฆษณาอันไม่เป็นความจริง นอกจากนั้น สถานที่ดังกล่าวบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เนื่องจากโรคสัตว์บางชนิดสามารถติดต่อถึงคนได้ อันเป็นอันตรายต่อเจ้าของ สัตว์และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ป่วย ทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสัตว์ และสถานพยาบาลก็ไม่ถูกสุขลักษณะและขาดผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมควรที่จะควบคุมการจัดตั้งและการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย