ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2502
เป็นปีที่ 14 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง แห่งชาติ พ.ศ. 2502

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก. 2502/92/423/29 กันยายน 2502]

มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2499
(2) พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2500

มาตรา 4 ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นสมาชิก เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นสมาชิกและเลขานุการ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเชิญบุคคลใดมาร่วมการประชุมของ สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมก็ได้

[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507]

มาตรา 5 สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรี ในเรื่องนโยบายภายใน นโยบาย ต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับ ความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพื่อให้กิจการทหารและกระทรวง ทบวง กรม และองค์การอื่น ๆ ของรัฐ สามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิด เป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

(2) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

มาตรา 6 สภาความมั่นคงแห่งชาติ อาจตั้งคณะกรรมการให้พิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจะมอบหมายก็ได้

คณะกรรมการที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อาจเชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นในกิจการใด ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติได้

มาตรา 7 ให้มีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหน้าที่ดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้มีเลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และจะให้มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการก็ได้

มาตรา 8 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี

___________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ สมควรปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวแก่ความมั่นคงแห่งชาติเสียใหม่ ให้เป็นผลดียิ่งขึ้น จึงต้องยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาป้องกันราชอาณาจักร และตั้งสภาความมั่นคง แห่งชาติขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่เกี่ยวแก่การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ จึงจำเป็น ต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวแก่การนี้เสียใหม่ให้เป็นไปตามความประสงค์ดังกล่าวนี้

__________________

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งกระทรวง พัฒนาการแห่งชาติขึ้นใหม่ และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่ตามกฎหมายว่าด้วยสภา ความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มิได้ร่วมเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วย จึงเป็นการสมควรแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มขึ้น [รก.2507/96/649/6 ตุลาคม 2507]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย