ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2534
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเสื้อครุยข้าราชการ ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเสื้อครุย ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2534/152/1พ./30 สิงหาคม 2534]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกข้อ 1 ของมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนด เสื้อครุย ร.ศ.130 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดเสื้อครุย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2472

มาตรา 4 ให้มีเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม เป็นเครื่องหมายแสดงฐานะของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเสื้อครุย ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 5 ให้ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมสวมเสื้อครุย ตามมาตรา 4 ในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดี การใช้เสื้อครุยในโอกาสอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 6 ผู้ใดใช้เสื้อครุยข้าราชการตุลาการหรือดะโต๊ะยุติธรรม โดยที่ตนไม่มีสิทธิที่จะใช้ ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี

__________________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มี กฎหมายกำหนดให้ผู้พิพากษาคือข้าราชการตุลาการทุกชั้นที่เป็นเนติบัณฑิตสวมเสื้อ ครุยเนติบัณฑิตในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดี แต่หาได้มีกฎหมายกำหนด ให้มีเสื้อครุยข้าราชการตุลาการโดยเฉพาะและกำหนดให้ข้าราชการตุลาการ สวมเสื้อครุยดังกล่าวในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดีไม่ และโดยที่ดะโต๊ะ ยุติธรรมเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายกำหนด ให้มีเสื้อครุยดะโต๊ะยุติธรรม และกำหนดให้ดะโต๊ะยุติธรรมสวมเสื้อครุยดังกล่าว ในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดี สมควรกำหนดให้มีกฎหมายกำหนดให้มี เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม และกำหนดให้ข้าราชการ ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมสวมเสื้อครุยดังกล่าวในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณา พิพากษาคดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย