ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจปฏิบัติการ เกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติให้อำนาจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2535

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2535/15/23/28 กุมภาพันธ์ 2535]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ความตกลงกองทุนร่วม หมายความว่า ความตกลงจัดตั้งกองทุน ร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนร่วม หมายความว่า กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความตกลงจัดตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกตั๋ว สัญญาใช้เงินคลังเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศให้แก่กองทุนร่วม ตามข้อผูกพัน ที่จะต้องถือปฏิบัติตามความตกลงกองทุนร่วม ตั๋วสัญญาใช้เงินคลังที่ออกตามวรรคหนึ่งต้องเป็นตั๋วชนิดเปลี่ยนมือ ไม่ได้มีข้อกำหนดไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเป็นตั๋วชนิดใช้เงินเมื่อทวงถาม

มาตรา 5 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะออกหรือออกตั๋ว สัญญาใช้เงินคลังเป็นจำนวนเท่าใด ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในโอกาสแรก ที่จะพึงกระทำได้เพื่อจ่ายเมื่อได้รับทวงถามให้ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินคลัง นั้น ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติแล้วมีจำนวนไม่พอ หากจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเมื่อได้รับทวงถาม ให้ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินคลังนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจจ่ายเงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังได้

มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนร่วมใน ประเทศไทย

(1) ให้ถือว่ากองทุนร่วมเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย
(2) ให้ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของกองทุนร่วมได้รับความคุ้มกันจาก การค้น การเรียกเกณฑ์ การริบ การเวนคืน และการบังคับคดีไม่ว่าในรูป ใด ๆ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีตาม (5)
(3) บรรณสารของกองทุนร่วมจะถูกละเมิดมิได้
(4) ให้ทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งปวงของกองทุนร่วมได้รับยกเว้น จากข้อจำกัด ข้อบังคับ การควบคุม และคำสั่งพักชำระหนี้ชั่วคราวไม่ว่า จะเป็นในรูปใด ๆ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานของกองทุนร่วม และเท่าที่บัญญัติไว้ในความตกลงกองทุนร่วม
(5) ให้กองทุนร่วมได้รับความคุ้มกันจากกระบวนการทางกฎหมาย ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เว้นแต่จะเป็นคดีที่ฟ้องกองทุนร่วม  

(ก) โดยผู้ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนร่วมที่เกี่ยวกับเงินที่ได้ กู้ยืมนั้น  
(ข) โดยผู้ซื้อหรือผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยกองทุนร่วม ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น  
(ค) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือผู้สืบสิทธิในเรื่องผลประโยชน์ ดังกล่าวเกี่ยวกับกรณีตาม (ก) และ (ข) การดำเนินคดีตาม (5) จะกระทำได้เฉพาะในศาลที่มีเขตอำนาจ ในท้องที่ที่กองทุนร่วมได้ทำข้อตกลงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับคู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ง หากไม่มีการทำข้อตกลงเช่นว่านั้น หรือข้อตกลงนั้นไม่มีผลบังคับ ตามกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยมิใช่ความผิดของคู่กรณีฝ่ายที่เป็นผู้ยื่นฟ้อง กองทุนร่วม การฟ้องคดีให้ฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในท้องที่ที่กองทุนร่วมมี สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้กองทุนร่วมแพ้คดี ให้ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของกองทุนร่วมไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใด และอยู่ในครอบครองของผู้ใดได้รับความคุ้มกันจากการค้นการเอาไปเสียใน รูปใด ๆ การบังคับจำนอง การยึด การอายัด และการใช้วิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาไม่ว่าโดยวิธีใด

มาตรา 7 ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนร่วมให้ กองทุนร่วม ทรัพย์สิน สินทรัพย์ รายได้ การปฏิบัติการ และการดำเนินธุรกิจ ของกองทุนร่วมที่ได้รับมอบอำนาจจากความตกลงกองทุนร่วม ได้รับยกเว้น

(1) ภาษีทางตรง
(2) อากรศุลกากรทั้งปวง

สำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเพื่อ ใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนร่วม ทั้งนี้ เว้นแต่ภาษี หรืออากรศุลกากรซึ่งเรียกเก็บเป็นปกติจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีถิ่นกำเนิดใน ราชอาณาจักรที่ริบมาให้แก่กองทุนร่วม ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งมีมูลค่าสูงที่จำเป็นเพื่อใช้ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนร่วม โดยราคาของสินค้าหรือ บริการนั้นได้รวมภาษีหรืออากรไว้ด้วย ให้การซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้รับ ยกเว้นภาษีหรืออากร หรือได้รับการคืนภาษีหรืออากร ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด สินค้าที่นำเข้าหรือซื้อโดยได้รับยกเว้นภาษีหรืออากรตามมาตรานี้ ห้ามมิให้ขาย หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้ตกลงกันกำหนด เงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 8 ให้ผู้ว่าการ กรรมการบริหาร ผู้ว่าการสำรอง กรรมการบริหารสำรอง กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานของกองทุนร่วม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานของ กองทุนร่วม ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดังต่อไปนี้

(1) ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ได้รับความคุ้มกันจากกระบวนการ ทางกฎหมาย เว้นแต่กองทุนร่วมจะสละความคุ้มกันนั้น

(2) ได้รับยกเว้นจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว และ ได้รับความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกับบุคคล ในฐานะเทียบเท่าของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทย เป็นภาคี เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในข้อนี้ให้ใช้กับบุคคลในครอบครัวที่ประกอบ เป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล่าวด้วย

(3) ได้รับความสะดวกในการเดินทางเช่นเดียวกับบุคคลในฐานะ เทียบเท่าของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี (4) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้เฉพาะในส่วนของเงินได้ ที่ได้รับจากกองทุนร่วม ความใน (1) (2) (3) และ (4) มิให้ใช้บังคับกับคนงานฝ่าย บริการของกองทุนร่วม และความใน (2) และ (4) มิให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่ง มีสัญชาติไทย

มาตรา 9 ให้การสื่อสารที่เป็นทางการของกองทุนร่วมได้รับการ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการสื่อสารที่เป็นทางการของประเทศสมาชิกอื่น ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ที่จัดทำขึ้นภายใต้ ความอุปถัมภ์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยร่วมเป็น ภาคีอยู่ด้วย

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าการคนหนึ่งและผู้ว่าการสำรองอีกคนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานในคณะมนตรีผู้ว่าการตามที่กำหนดไว้ในความตกลงกองทุนร่วม

มาตรา 11 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

_____________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในความตกลงจัดตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการรวมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา สมัยที่ 4 และในการเข้าเป็น ภาคีความตกลงดังกล่าว ประเทศไทยจะต้องออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังสำหรับ ใช้ในกองทุนร่วมตามข้อผูกพันของประเทศสมาชิก ตลอดจนให้ความคุ้มครอง การดำเนินงานของกองทุนร่วมและให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่กองทุนร่วม และบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อกองทุนร่วมในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อ ให้เป็นไปตามความตกลงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย