ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2510
เป็นปีที่ 22 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญของทหารหญิงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2510/11/1พ/1 กุมภาพันธ์ 2510]

มาตรา 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่มีกฎหมายกำหนดไว้

มาตรา 4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่กฎหมายกำหนด ให้ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอสำหรับการประดับของสตรีนั้น สำหรับ ทหารหญิงในโอกาสที่แต่งเครื่องแบบทหารให้ใช้ห้อยกับแพรแถบและประดับ เช่นเดียวกับทหารชาย

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

_________________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญหลายฉบับได้กำหนดเรื่อง แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญสำหรับพระราชทานสตรีให้ผูก เป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าหรืออกเสื้อ สตรีที่เป็นทหารนั้นเมื่อประดับ แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญดังกล่าวประกอบกับเครื่องแบบ ทหารแล้ว เป็นการไม่เหมาะสมและไม่เป็นระเบียบเดียวกันกับทหารชาย จึงสมควรตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย