ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พุทธศักราช 2489

อานันทมหิดล
ตราไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2489
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการ บางอย่างไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาต ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พุทธศักราช 2489"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2489/20/151/5 เมษายน 2489]

มาตรา 3 ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2489 ให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ไปพลางก่อนไม่เกินจำนวน 114,936,969 บาท จากเงินรายรับ จากเงิน คงคลังหรือจากเงินกู้ คือ

1. การเพิ่มเงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราว 18,600,000 บาท

2. การให้เงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราวแก่พลทหาร และพลตำรวจ 1,500,000 บาท

3. การให้เงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราวแก่ ข้าราชการเบี้ยหวัดตามข้อบังคับและบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ฯ ซึ่งไม่เคยมีสัญญาจ้างและมีภูมิลำเนา อยู่ในประเทศไทย 660,000 บาท

4. เงินชดเชยทหารที่ปลด 8,186,359 บาท

5. การเพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล 470,000 บาท

6. การเพิ่มเงินบำรุงความสุขทหารและตำรวจ 4,003,000 บาท

7. การเพิ่มเงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ 263,166 บาท

8. เงินให้เทศบาลกู้เพื่อเพิ่มเงินประจำเดือน
ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 1,200,000 บาท

9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราใหม่ 2,000,000 บาท

10. การซื้อพันธุ์ข้าวแจกชาวนา 7,000,000 บาท

11. ค่าป้องกันโรคติดต่อ 1,000,000 บาท

12. ค่าปราบปรามโจรผู้ร้าย 1,000,000 บาท

13. ค่าใช้จ่ายในการปราบโรคระบาดสัตว์ 500,000 บาท

14. การช่วยเหลือการเพาะปลูก 2,000,000 บาท

15. ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่สถานศึกษา ในกรณีที่รัฐบาลได้จัดให้ทหารต่างด้าวหรือ เชลยไปพักอาศัยอยู่ 2,100,000 บาท

16. การซื้อข้าวให้สหประชาชาติ 30,000,000 บาท 17. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวแก่ข้อตกลงและการสัมพันธ์ กับสหประชาชาติ 30,241,000 บาท

18. เงินชดใช้เงินเดือนข้าราชการชาว ต่างประเทศที่งดจ่ายเนื่องจากสงคราม 1,158,344 บาท

19. การซื้อรถไฟสายแม่กลอง 2,000,000 บาท

20. การเดินทางไปซื้อสิ่งของที่ต่างประเทศ 100%,000 บาท

21. ค่าเชื้อเพลิงการไฟฟ้าพระตะบอง 60,000 บาท

22. เงินอุปถัมภ์การศาสนา 100,000 บาท

มาตรา 4 จำนวนเงินที่ปรากฏตามมาตรา 3 ให้ยกไปรวมไว้ใน ยอดเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2489 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย