ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน  พุทธศักราช 2489

อานันทมหิดล
ตราไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2489
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการ บางอย่างไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาต ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พุทธศักราช 2489"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2489/20/151/5 เมษายน 2489] มาตรา 3 ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2489 ให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ไปพลางก่อนไม่เกินจำนวน 114,936,969 บาท จากเงินรายรับ จากเงิน คงคลังหรือจากเงินกู้ คือ
1. การเพิ่มเงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราว                  		   18,600,000 บาท
   
2. การให้เงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราวแก่พลทหาร
และพลตำรวจ 1,500,000 บาท 3. การให้เงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราวแก่ ข้าราชการเบี้ยหวัดตามข้อบังคับและบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ฯ ซึ่งไม่เคยมีสัญญาจ้างและมีภูมิลำเนา อยู่ในประเทศไทย 660,000 บาท 4. เงินชดเชยทหารที่ปลด 8,186,359 บาท 5. การเพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และแพทย์ประจำตำบล 470,000 บาท 6. การเพิ่มเงินบำรุงความสุขทหารและตำรวจ 4,003,000 บาท 7. การเพิ่มเงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ 263,166 บาท 8. เงินให้เทศบาลกู้เพื่อเพิ่มเงินประจำเดือน
ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 1,200,000 บาท 9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราใหม่ 2,000,000 บาท 10. การซื้อพันธุ์ข้าวแจกชาวนา 7,000,000 บาท 11. ค่าป้องกันโรคติดต่อ 1,000,000 บาท 12. ค่าปราบปรามโจรผู้ร้าย 1,000,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการปราบโรคระบาดสัตว์ 500,000 บาท 14. การช่วยเหลือการเพาะปลูก 2,000,000 บาท 15. ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่สถานศึกษา
ในกรณีที่รัฐบาลได้จัดให้ทหารต่างด้าวหรือ
เชลยไปพักอาศัยอยู่ 2,100,000 บาท 16. การซื้อข้าวให้สหประชาชาติ 30,000,000 บาท 17. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวแก่ข้อตกลงและการสัมพันธ์
กับสหประชาชาติ 30,241,000 บาท 18. เงินชดใช้เงินเดือนข้าราชการชาว
ต่างประเทศที่งดจ่ายเนื่องจากสงคราม 1,158,344 บาท 19. การซื้อรถไฟสายแม่กลอง 2,000,000 บาท 20. การเดินทางไปซื้อสิ่งของที่ต่างประเทศ 100%,000 บาท 21. ค่าเชื้อเพลิงการไฟฟ้าพระตะบอง 60,000 บาท 22. เงินอุปถัมภ์การศาสนา 100,000 บาท มาตรา 4 จำนวนเงินที่ปรากฏตามมาตรา 3 ให้ยกไปรวมไว้ใน ยอดเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2489 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ
อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2489
________

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานรัฐสภา
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2489)
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พระยามานวราชเสวี
ตราไว้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2489
เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการบางอย่าง ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาต ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2489" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2489/44/1พ./22 มิถุนายน 2489]

มาตรา 3 ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช 2489 ให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ ไปพลางก่อน ไม่เกินจำนวนเงิน 61,511,436 บาท จากเงินรายรับ จาก เงินคงคลังหรือจากเงินกู้ คือ 1. การเพิ่มเงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราว 27,100%,000 บาท 2. การให้เงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราว
แก่พลทหารและพลตำรวจ 2,250,000 บาท 3. การให้เงินเพิ่มประจำเดือนชั่วคราว
แก่ข้าราชการเบี้ยหวัดตามข้อบังคับ
และบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญ ฯ ซึ่งไม่เคยมีสัญญาจ้างและมี
ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 990,000 บาท 4. การเพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล 1,300,000 บาท 5. การเพิ่มเงินบำรุงความสุขทหาร
และตำรวจ 6,019,500 บาท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราใหม่ 3,000,000 บาท และผู้แทนไทยเพื่อเจรจาธุรกิจ
ต่าง ๆ ในต่างประเทศ 1,387,583 บาท 8. การซ่อมแซมสถานที่ราชการ 300,000 บาท 9. เงินเดือนข้าราชการชาวต่างประเทศ 70,740 บาท 10. เงินงบคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 11,400 บาท 11. เงินชดเชยทหารที่ปลด 223,500 บาท 12. เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนายสิบ สารวัตร
ที่จะส่งไปเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 87,432 บาท
13. ค่าปราบปรามการนำสินค้าหนีศุลกากร 400,000 บาท 14. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนไข้และพยาบาล 461,078 บาท 15. ค่าป้องกันไข้จับสั่น 500,000 บาท 16. ค่าซื้อสัตวพาหนะเพื่อช่วยเหลือ
การเพาะปลูก 1,675,000 บาท 17. ค่าช่วยเหลือการเกษตร 2,500,000 บาท 18. การดำเนินงานขององค์การควบคุม
การค้าต่างประเทศและควบคุม
การปริวรรตเงินตรา 40,000 บาท 19. การเพิ่มกำลังตำรวจ 63,415 บาท 20. ค่าเชื้อเพลิงการไฟฟ้าพระตะบอง 83,400 บาท 21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 2,947,100% บาท 22. ค่าตั้งเครื่องไฟฟ้าให้แก่วิทยุหลักสี่ 50,000 บาท 23. เงินให้เทศบาลกู้เพื่อเพิ่มเงินประจำเดือน
ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2,700,000 บาท 24. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสำมะโนครัว 100,000 บาท 25. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักโทษและเครื่องใช้
ในการเลี้ยง 2,593,000 บาท 26. เงินเดือนประธาน, รองประธาน
สมาชิกพฤฒสภา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 136,700 บาท 27. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
พระราชดำเนินสู่พระนคร 800,000 บาท 28. ค่าใช้จ่ายในการพระบรมศพ 3,520,688 บาท มาตรา 4 จำนวนเงินที่ปรากฏตามมาตรา 3 ให้ยกไปรวมไว้ใน ยอดเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2489
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ
อนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน
พ.ศ. 2491
_________

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
อลงกฏ
ธานีนิวัต
มานวราชเสวี
อดุลเดชจรัส
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2491
เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการบางอย่าง ไปพลางก่อนได้จนกว่าจะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2491 พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราช โองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาตให้ จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ.2491" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2491/24/277/4 พฤษภาคม 2491]

มาตรา 3 ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2491 ให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ไปพลางก่อนได้ไม่เกินจำนวนเงิน 22,308,550 บาท จากเงินรายรับ คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตการซื้อและการ
จำหน่ายข้าว 11,108,550 บาท 2. ค่าซื้อข้าวแจกราษฎรผู้อัตคัดข้าวบริโภค 200,000 บาท 3. ค่าปราบโรคระบาดสัตว์ 1,000,000 บาท 4. ค่าทดแทนค่าเสียหายให้แก่สหประชาชาติ 10,000,000 บาท มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ
อนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2491
________

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
อลงกฏ
ธานีนิวัต
มานวราชเสวี
อดุลเดชจรัส
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการบางอย่าง ไปพลางก่อนได้ จนกว่าจะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2491 พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราช โองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาตให้ จ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2491" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2491/44/456/3 สิงหาคม 2491]

มาตรา 3 ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2491 ให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ ต่อไปนี้ไปพลางก่อนได้ไม่เกินจำนวนเงิน 58,497,741 บาท คือ 1. ค่าอบรมนักเรียกนางพยาบาล
ผดุงครรภ์ 40,000 บาท 2. ค่าอบรมนักเรียกนางผดุงครรภ์
ชั้น 2 รุ่นที่ 10 28,700 บาท 3. ค่าซ่อมแซมฝายและสิ่งก่อสร้างสถานี
บำรุงพันธุ์ 2 กว๊านพะเยาว์ 30,000 บาท 4. การชลประทาน 612,000 บาท 5. ค่าปราบปรามโจรผู้ร้าย 500,000 บาท 6. ค่าสร้างเรือนโรงชั่วคราวสำหรับ
ตำรวจยะลาและนราธิวาส 500,000 บาท 7. ค่าซ่อมโรงไฟฟ้าหลวงสามเสน 250,000 บาท 8. ค่าธรรมเนียมความและค่าซื้อกิจการ
ไฟฟ้า 1,251,416 บาท 9. ค่าย้ายนิคมฝึกอาชีพเกาะตะรุเตา
มาไว้ทางภาคกลาง 200,000 บาท 10. ค่าปลูกสร้างและรื้อย้ายเรือนจำ
จังหวัดพระนคร 200,000 บาท 11. ค่าซื้อเครื่องอุปกรณ์การศึกษา 333,000 บาท 12. ค่าอุดหนุนนักเรียนครูอาชีวะศึกษา 42,000 บาท 13. ค่าซื้อเครื่องครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน
ฝึกหัดครูอาชีวะศึกษา 30,000 บาท 14. เงินปรับอัตราและขั้นเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนตามพระราชบัญญัติใหม่ 12,205,198 บาท
15. เงินช่วยเหลือเทศบาลเพื่อเพิ่มเงินเพิ่ม
ประจำเดือนชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล 8,000,000 บาท 16. การส่งเสริมการเกษตร 400,000 บาท 17. ค่าใช้จ่ายในการผลิต การซื้อ
และการจำหน่ายข้าว 6,625,427 บาท 18. การจัดซ่อมและบูรณะการประปา
ของเทศบาลนครกรุงเทพ ฯ 250,000 บาท 19. ค่าทดแทนความเสียหายให้แก่
สหประชาชาติ 27,000,000 บาท มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ
อนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน
พ.ศ. 2493
________

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รังสิต กรมพระชัยนาทนเรนทร
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2493
เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการบางอย่าง ไปพลางก่อนได้ พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาตให้ จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2493" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2493/66/1พ./9 ธันวาคม 2493] มาตรา 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไปพลางก่อน ได้ไม่เกินจำนวนเงิน 36,273,800 บาท คือ 1. เงินป้องกันราชอาณาจักร 36,273,800 บาท

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ
อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน
พ.ศ. 2518
________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
เป็นปีที่ 30 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อนเพื่อ พัฒนาตำบล และช่วยประชาชนในชนบทให้มีงานทำจนกว่าพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2519 ใช้บังคับ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาตให้ รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2518" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2518/87/1พ./2 พฤษภาคม 2518]

มาตรา 3 ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2519 ยังมิได้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน เพื่อพัฒนาตำบล และช่วยประชาชนในชนบทให้มีงานทำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท โดยจ่ายจากเงินคงคลัง มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี

_________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลจะได้เริ่มพัฒนาตำบลให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและช่วย ประชาชนในชนบทให้มีงานทำในฤดูแล้งนี้ และโดยที่จำเป็นต้องดำเนินการ โดยรีบด่วน เพื่อความผาสุกของประชาชนรัฐบาลจึงต้องขอให้รัฐสภาอนุญาต ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อนได้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยตราเป็นพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน
พ.ศ. 2521
________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชนบทในท้องที่ ที่ประสบภาวะฝนแล้งและการทำนาในปี พ.ศ. 2520-2521 ไม่ได้ผล จนกว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุญาตให้ รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2521" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2521/18/26/14 กุมภาพันธ์ 2521]

มาตรา 3 ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2522 ยังมิได้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชนบทในท้องที่ ที่ประสบภาวะฝนแล้งและการทำนาในปี พ.ศ. 2520 - 2521 ไม่ได้ผล เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000,000 บาท โดยจ่ายจากเงินคงคลัง มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี

________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ได้เกิดภาวะฝนแล้งในท้องที่จังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด ทำให้การทำนาในปี พ.ศ. 2520-2521 ไม่ได้ผล ประชาชนในท้องที่ที่ประสบภาวะฝนแล้งได้รับ ความเดือดร้อนในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามโครงการ พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชนบท ในท้องที่ที่ประสบภาวะฝนแล้งดังกล่าว และโดยที่จำเป็นต้องดำเนินการโดย รีบด่วนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน รัฐบาลจึงจำต้องขอให้สภานิติบัญญัติ แห่งชาติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อนได้ตามกฎหมายว่าด้วยเงิน คงคลัง ซึ่งในการนี้จะต้องทำเป็นพระราชบัญญัติให้อำนาจรัฐบาลจ่ายเงิน ไปพลางก่อน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชกำหนด
อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน
พ.ศ. 2523
________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2523
เป็นปีที่ 35 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อนเพื่อ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะที่จะเกิดจากภาวะฝนแล้ง โดยการสร้างงานในชนบท จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2524 ใช้บังคับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "พระราชกำหนดอนุญาตให้ รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2523" มาตรา 2* พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2523/66/1พ./25 เมษายน 2523]

มาตรา 3 ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2524 ยังไม่ใช้บังคับ ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อนเพื่อ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะที่จะเกิดจากภาวะฝนแล้ง โดยการสร้างงานในชนบท เป็นจำนวนเงินไม่เกินสามพันห้าร้อยล้านบาท โดยจ่ายจากเงินคงคลัง มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชกำหนดนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

___________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ได้เกิดภาวะฝนแล้งในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ โดยทั่วไป ทำให้ประชาชน ในท้องที่ต่าง ๆ ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากรายได้ลดลงมาก ในขณะที่ ค่าครองชีพขึ้นไปสูงมาก อันจะส่งผลถึงความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการช่วย ประชาชนในชนบทโดยรีบด่วน โดยการสร้างงานให้ประชาชนมีงานทำเพื่อ ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน งานที่สร้างขึ้นนั้น จะเป็นงานที่ ก่อให้เกิดน้ำสำหรับใช้บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรมสำหรับประชาชน ในชนบทซึ่งจะต้องดำเนินการทันทีในระหว่างที่มีฝน เพื่อให้มีทางเก็บน้ำฝน ไว้ใช้ได้มากที่สุดได้ทันการณ์ ในการนี้สมควรอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไป พลางก่อนได้ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะต้องป้องปัดภัยพิบัติ สาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ขึ้น

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ และขอบคุณเหล่าท่านจอมยุทธทั้งหลาย ที่เคยแวะเวียนมาหยิบยื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองอันหลากหลายไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน แม้จะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ตาม...
ห้องร้อยบุปผา ชุมนุมจอมยุทธ

สติ๊กเกอร์ไลน์