ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. 2517

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2517
เป็นปีที่ 29 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช   โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย   คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะ   ผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. 2517"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

[รก.2517/136/1พ/9 สิงหาคม 2517]  

มาตรา 3   ให้ผู้สำเร็จวิชาการตำรวจจากโรง เรียนนายร้อยตำรวจ   ของกรมตำรวจตามหลักสูตรที่สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจกำหนด   ได้รับปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต และ   ใช้อักษรย่อว่า "รป.บ.(ตร.)"  

มาตรา 4   นอกจากการได้รับปริญญาตามมาตรา 3 นักเรียนวิชาการ   ตำรวจอาจได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตรที่สภาการศึกษา   โรงเรียนนายร้อยตำรวจกำหนด  

มาตรา 5   เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสภาขึ้น   เรียกว่า "สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ" มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิชาต่าง ๆ
(3) กำหนดพื้นความรู้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา ระยะเวลา   การศึกษา การสอบ และเงื่อนไขในการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
(4) ให้ปริญญาและประกาศนียบัตร  
(5) ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาการตำรวจ  

มาตรา 6   สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกอบด้วย   ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนายกสภา อธิบดีกรมตำรวจเป็นอุปนายกสภา   จเรตำรวจ ผู้บัญชาการศึกษา หัวหน้ากองวิชาการ กรมตำรวจ และผู้บังคับการ   โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินห้าคน   ให้ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

มาตรา 7   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี   ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนด ให้ดำเนินการแต่งตั้งแทนภายใน   สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้   ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทน ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า   กำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้

มาตรา 8   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออก   ตามวาระ เมื่อ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(5) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึ งที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น   โทษสำหรับความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  

มาตรา 9   การประชุมของสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ   ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด   จึงเป็นองค์ประชุม   นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานใน   ที่ประชุม ถ้านายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่มาประชุม   ให้อุปนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นประธานในที่ประชุม   ถ้าอุปนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่มาประชุม ให้กรรมการ   เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง   ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม   ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 10   ให้สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีอำนาจ   ให้ปริญญาตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้สำเร็จวิชาการตำรวจจากโรงเรียนนายร้อย   ตำรวจ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาและวิทยฐา นะเทียบเท่ากัน ก่อนวันที่พระราช   บัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา 11   ผู้ใดไม่มีสิทธิใช้ปริญญา อักษรย่อปริญญา หรือ   ประกาศนียบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำการเพื่อให้บุคคลใดเชื่อว่าตนมีสิทธิ   ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ   ทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 12   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม   พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

 ____________________________

หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่   โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาเทียบได้กับ   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการสมควรกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการ   ศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยให้ได้รับปริญญาเช่นเดียวกับผู้สำเร็จ   จากมหาวิทยาลัยอื่น   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย