ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527
เป็นปีที่ 39 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจัดสรรเงิน ภาษีสุรา พ.ศ. 2527"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2527/127/88พ./20 กันยายน 2527]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษี เครื่องดื่ม พ.ศ.2517

มาตรา 4 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา เสียภาษีสุราเพิ่มขึ้นร้อยละสิบของภาษี ภาษีสุราที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่งสตางค์ ให้ปัดทิ้ง

มาตรา 5 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมาย ว่าด้วยสุราส่งมอบเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรา 4 ให้แก่กระทรวง มหาดไทยโดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินภาษีที่เก็บได้

มาตรา 6 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ได้รับตามมาตรา 5 ให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและให้มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งได้รับเงินค่าภาษีสุราที่เก็บเพิ่มขึ้น

มาตรา 7 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีสุราตาม กฎหมายว่าด้วยสุราและเงินภาษีเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม ที่เก็บเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. 2517 และยังไม่ได้จัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการ ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา 6 ด้วย

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป.ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

_____________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตสำหรับ จัดสรรเงินภาษีเครื่องดื่มตามกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะแล้ว สมควร ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มเสียใหม่ โดยให้จัดสรรเงินภาษีสุราแต่อย่างเดียว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย