ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ธง พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2522/67/1พ/30 เมษายน 2522
มาตรา 3 ให้ยกเลิก (1) พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญั ติธง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2481
(3) พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483
(4) พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราช บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี อำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

หมวด 1
ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย
___________

มาตรา 5 ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย ได้แก่
(1) ธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็น แถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 2 ส่วน ต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็น แถบสีขาวกว้างข้างละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบ สีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน ธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ธงไตรรงค์"
(2) ธงราชนาวี มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธง มีดวงกลมสีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกว้างของ ผืนธง โดยให้ขอบของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง ภายในดวงกลมมี รูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธงหรือคันธง

หมวด 2
ธงพระอิสริยยศ
_________

มาตรา 6 ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ได้แก่
(1) ธงมหาราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง
(2) ธงมหาราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมี ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้าง ครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 3 ใน 8 ส่วน ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น 8 เท่าของความกว้ างของ ตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

มาตรา 7 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระราชินี ได้แก่ (1) ธงราชินีใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว
3 ส่วน พื้นธงสีเหลือง ตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือน ธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วน ของความยาวของผืนธง
(2) ธงราชินีน้อย มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชน้อย เว้นแต่ ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชินีใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

มาตรา 8 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้แก่
(1) ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง ที่ตรงกลางตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของผืนธง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาวครึ่งหนึ่งของคว ามกว้างของผืนธง ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า 2 ชั้นเหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้งฉัตรกลีบบัว 5 ชั้นอยู่สองข้าง รูปเหล่านี้เป็น สีเหลืองเข้ม
(2) ธงบรมราชวงศ์น้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้น มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้นปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 3 ใน 8 ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น 8 เท่า ของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ
มาตรา 9 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช ได้แก่
(1) ธงเยาวราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมีสองสี รอบนอกสีขาบ รอบในสีเหลือง กว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอกมีรูปครุฑพ่าห์ สีแดงอยู่ตรงกลาง
(2) ธงเยาวราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้น มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลา ยมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุด กว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 3 ใน 8 ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น 8 เท่าของความกว้าง ของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

มาตรา 10 ธงสำหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช ได้แก่
(1) ธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือน ธงเยาวราชใหญ่ ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง
(2) ธงเยาวราชน้อยฝ่ายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง เยาวราชน้อย เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ ฝ่ายใน หมายความว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ
มาตรา 11 ธงสำหรับองค์พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่
(1) ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธง สีขาบ มีดวงกลมสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวครึ่งหนึ่งของความกว้าง ของผืนธงอยู่ตรงกลางของผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปครุฑพ่าห์สีแดง
(2) ธงราชวงศ์น้อยฝ่ายหน้า แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 3 ใน 8 ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น 8 เท่า ของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า หมายความ ว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

มาตรา 12 ธงสำหรับองค์พระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ หรือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่
(1) ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือน ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 1 ใน 3 ส่วน ของความยาวของผืนธง
(2) ธงราชวงศ์น้อยฝ่ายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์ น้อยฝ่ายหน้า เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน หมายความว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

หมวด 3
ธงทหาร
______

มาตรา 13 ธงทหาร ได้แก่
1) ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทาน มี 3 ชนิด คือ ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และ ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ
(2) ธงราชการทหาร มี 4 ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจำกองทัพบก ธงประจำกองทัพเรือ และธงประจำกองทัพอากาศ
(3) ธงแสดงยศ ตำแหน่ง และหน่วยทหาร

มาตรา 14 ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย่างเดียวกับ ธงชาติแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลาง ของผืนธงมีอุณาโลมทหารบก และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถว โค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุม บนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและ เลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธง ด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร
หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว จะมีธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธงก็ได้ ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร
ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 52.5 เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้า เข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย ประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้ พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถว โค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ ขอบธงด้านที่ติดก ับคันธงมีเกลียวเชือก สีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร
ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในกองบัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะ อย่างเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหารบกตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 15 ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีลักษณะอย่างเดียวกับ ธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง ขอบธง ด้านที่ติดกับคันธง มีเกลียวเชือกสีแดง

มาตรา 16 ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีลักษณะอย่างเดียวกับ ธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลาง ของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้าง ของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดง ขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธง มีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทาน เป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริม
สีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับ ดำ ด้านอื่น มีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร

มาตรา 17 ธงชัยเฉลิมพลตามมาตรา 14 มาตรา 15 หรือ มาตรา 16 จะกำหนดวัตถุที่เป็นผืนธง ลวดลายในผืนธง หรือส่วนประกอบ ของธงก็ได้ โดยให้กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 18 ในกรณีที่หน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล แล้วได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หรือได้รับอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากต่างประเทศ จะประดับ เครื่องหมายนั้นที่ผืนธงหรือส่วนประกอบของธงก็ให้กระทำได้

มาตรา 19 ธงฉาน มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลาง ของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
ธงนี้เป็นธงที่ใช้ในเรือพระที่นั่งและเรือหลวง หรือเป็นธงสำหรับ หน่วยทหารเรือที่ยกพลขึ้นบกซึ่งหน่วยทหารนั้นไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

มาตรา 20 ธงประจำกองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส ่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก เป็นสีเหลือง

มาตรา 21 ธงประจำกองทัพเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายใน ดวงกลมมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง

มาตรา 22 ธงประจำกองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมาย กองทัพอากาศเป็นสีเหลือง

มาตรา 23 ธงแสดงยศ ได้แก่
(1) ธงแสดงยศสำหรับทหารบก
(2) ธงแสดงยศสำหรับทหารเรือ
(3) ธงแสดงยศสำหรับทหารอากาศ

มาตรา 24 ธงแสดงยศสำหรับทหารบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง มี 5 ชั้น คือ
(1) ธงจอมพล มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลาง ของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของ ผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของ ผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
(2) ธงพลเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
(3) ธงพลโท มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่าง ขนานกับขอบล่างของผืนธง
(4) ธงพลตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 2 ดวง เรียงตามความยาว อยู่ตรงกลางของผืนธง
(5) ธงพลจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 1 ดวง อยู่ตรงกลางของ ผืนธง

มาตรา 25 ธงแสดงยศสำหรับทหารเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสพื้นธงสีขาบมีรูปจักรสีขาวเป็นจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มี 5 ชั้น คือ
(1) ธงจอมพลเรือ มีรูปจักร 5 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร และอยู่ตรงกลางของผืนธงอีก 1 จักร
(2) ธงพลเรือเอก มีรูปจักร 4 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร
(3) ธงพลเรือโท มีรูปจักร 3 จักร เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนาน กับขอบล่างของผืนธง
(4) ธงพลเรือตรี มีรูปจักร 2 จักร เรียงกันในแนวดิ่งอยู่ตรงกลาง ของผืนธง
(5) ธงพลเรือจัตวา มีรูปจักร 1 จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง

มาตรา 26 ธงแสดงยศสำหรับทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีฟ้า มี 5 ชั้น คือ
(1) ธงจอมพลอากาศ มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่
ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรง กลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบ ล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีขาว
(2) ธงพลอากาศเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูป สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของ ผืนธง
(3) ธงพลอากาศโท มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นรูป สามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า อยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
(4) ธงพลอากาศตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 2 ดวง เรียงตาม ความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง
(5) ธงพลอากาศจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 1 ดวง อยู่ตรงกลาง ของผืนธง

มาตรา 27 ธงแสดงตำแหน่ง ได้แก่
(1) ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(2) ธงแสดงตำแหน่งสำหรับทหารบก
(3) ธงแสดงตำแหน่งสำหรับทหารเรือ
(4) ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ

มาตรา 28 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ด้านยาวของผืนธงแบ่งเป็นสามตอนเท่ากัน ตอนต้น ของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบ และตอนปลายสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักร
แปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสอดวงจักร ด้านซ้ายและ ด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ภายใต้ช่อชัยพฤกษ์ มีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง อยู่ตรงกลาง 1 ดวง และโ อบขึ้นไปทางซ้ายและขวา ของดวงที่อยู่ตรงกลางอีกข้างละ 2 ดวง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง เว้นแต่สมอ เป็นสีเงิน และดาวเป็นสีทอง ขอบธงมีแถบจีบสีเหลืองนอกจากด้านที่ติดกับคันธง

มาตรา 29 ธงแสดงตำแหน่งสำหรับทหารบก ได้แก่
(1) ธงผู้บัญชาการทหารบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก ภายใต้เครื่องหมายกองทัพบกมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง อยู่ตรงกลาง 1 ดวง และ โอบขึ้นไปทางซ้ายและขวาของดวงที่อยู่ตรงกลางอีกข้างละ 2 ดวง รูปเหล่านี้ เป็นสีเหลือง
(2) ธงแม่ทัพ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก 3 ดวง อยู่ตรงกลางภายใต้เครื่องหมายกองทัพบก 1 ดวง และอยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายนั้นข้างละ 1 ดวง
(3) ธงผู้บัญชาการกองพล มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการ ทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก 2 ดวง อยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมาย กองทัพบกข้างละ 1 ดวง

มาตรา 30 ธงแสดงตำแหน่งสำหรับทหารเรือ ได้แก่
(1) ธงผู้บัญชาการทหารเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง
2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของ จักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็น สีเหลือง
(2) ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือยุทธการ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ ธงผู้บัญชาการทหารเรือ แต่ตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของความยาวมีรูปจักร แปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหา มงกุฎอยู่ตรงกลาง และปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วน ของความยาวของผืนธง
(3) ธงผู้บังคับการกองเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีขาว
(4) ธงผู้บังคับหมวดเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ที่อยู่ทางคันธงกว้าง 2 ส่วน ผืนธงยาว 5 ส่วน พื้นธงสีขาบตอนต้น 2 ใน 5 ส่วนของผืนธงมีสมอสีเหลืองอยู่ตรงกลาง
(5) ธงผู้บังคับหมู่เรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอนปลาย 3 ใน 5 ส่วนของผืนธงเ ป็นสีขาว
(6) ธงหัวหน้าชั่วคราว มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอนต้น 2 ใน 5 ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว มีสมอสีขาบอยู่ตรงกลาง
(7) ธงผู้บังคับการเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ที่อยู่ทางคันธงกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร ผืนธงยาว 30 เท่าของด้านฐาน ตอนต้น 1 ใน 3 ส่วนของผืนธงเป็นสีแดง ตอนปลาย 2 ใน 3 ส่วนของผืนธง เป็นสีขาบ
(8) ธงผู้บัญชาการฐานทัพเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีฟ้า
(9) ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีแดง
(10) ธงผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีเหลือง

มาตรา 31 ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พ ื้นธงสีฟ้า ขอบธงขลิบริมสีเหลืองทั้ง 4 ด้าน และ ตรงกลางของผืนธงมีรูปปีกนกสีเหลือง 2 ปีก ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียง อยู่ในอาร์ม เหนืออาร์มมีอุณาโลมสีขาวภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีมีสีเหลือง

มาตรา 32 ธงแสดงหน่วยทหารบก ได้แก่
(1) ธงแสดงหน่วยกองทัพ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน แบ่งสีเป็น 2 ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างทางด้านคันธงตัดเฉียง ขึ้นไปถึงมุมบนเป็นสีแดง ส่วนล่างคือส่วนที่เหลือ เป็นสีบานเย็น ในส่วนที่เป็นสีแดง ตอนมุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก ใต้เครื่องหมาย กองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือง 3 ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง
(2) ธงแสดงหน่วยกองพล มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกองทัพ แต่ใต้เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือง 2 ดวง เรียงตามความยาว ของผืนธง
(3) ธงแสดงหน่วยกรม มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกองพล แต่ใต้เครื่องหมายกองทัพบกไม่มีดาว สำหรับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อย ผืนธงส่วนล่างเป็นสีเหลือง มุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีตราแผ่นดินใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนเครื่องหมายกองทัพบก และมีแถบโอบใต้ตราแผ่นดิน รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง ภายในแถบมีความว่า "กรมนักเรียนนายร้อย" เป็นอักษรสีแดง สำหรับหน่วยรบพิเศษซึ่งอยู่ในระดับ เทียบเท่าหน่วยกรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนักโดดร่ม สีเหลืองขนาดพองาม และสำหรับหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินสีขาว ขนาดพองาม
(4) ธงแสดงหน่วยกองพัน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน แบ่งสีเป็น 2 ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างทางด้านคันธงตัดเฉียง ไปถึงมุมบนเป็นสีแดง ส่วนล่างคือส่วนที่เหลือแบ่งออกไปอีกเป็นสองตอนโดยแบ่ง จากจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุมตัดเฉียงลงถึงมุมล่างด้านนอก ตอนต้นทางด้าน ที่ติดกับคันธงเป็นสีตามสีของหน่วยทหาร ตอนปลายเป็นสีขาว มุมบนของผืนธง ด้านที่ติดกับคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก สำหรับธงแสดงหน่วยกองพันทหารราบ ให้มีแถบสีแดงทับรอยต่อเส้นทแยงตัดเฉียง สำหรับกองพันน ักเรียนนายร้อย
ส่วนล่างของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีเหลือง มุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับ คันธงมีตราแผ่นดินและมีแถบอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อย สำหรับหน่วยรบพิเศษซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธง ส่วนล่างมีเครื่องหมายนักโดดร่มสีเหลืองขนาดพองาม และสำหรับหน่วยบิน ซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมาย แสดงความสามารถในการบินสีขาวขนาดพองาม
ผืนธงส่วนล่างของธงแสดงหน่วยทหารตาม (2) (3) และ (4) เป็นสีตามสีของหน่วยทหาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทหารราบ และหน่วยรบพิเศษ สีขาว
(ข) ทหารม้า สีฟ้าหม่น
(ค) ทหารปืนใหญ่ และนักเรียนนายร้อย สีเหลือง
(ง) ทหารช่าง สีดำ
(จ) ทหารสื่อสาร สีม่วง
(ฉ) ทหารขนส่ง สีเลือดหมู
(ช) ทหารแพทย์ สีเขียว
(ซ) ทหารสารวัตร สีน้ำเงิน
(ฌ) ทหารสรรพาวุธ สีแสด
(ญ) หน่วยบิน สีฟ้าอ่อน
ธงแสดงหน่วยทหารตาม (1) (2) (3) และ (4) ถ้ามีหน่วยที่เป็น
เหล่าและอยู่ในระดับเดียวกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยหรือ เลขหมายหน่วยเป็นตัวเลขไทยอยู่ตรงกลางของส่วนล่างผืนธง
นอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ทหารบกจะมีธงแสดงหน่วยทหาร อื่นอีก หรือจะมีธงแสดงหน่วยทหารสำหรับหน่วยทหารที่อยู่ในระดับเทียบเท่า หน่วยกองทัพ หน่วยกองพล หน่วยกรม หน่วยกองพันอื่นอีกก็ได้ โดยให้กำหนด ในกฎกระทรวง

มาตรา 33 ธงแสดงหน่วยทหารอากาศ มี
(1) ธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกำลังรบ ตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลาง ของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารนั้น ๆ เป็นสีน้ำเงินดำเป็นแถวโค้งโอบใต้รูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ
(2) ธงแสดงหน่วยแยกอิสระที่เป็นส่วนกำลังรบ ตามที่กองทัพอากาศ กำหนด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วย ที่เป็นส่วนกำลังรบตั้งแต่ระดับ ฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป

หมวด 4
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์
_________

มาตรา 34 ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ของกรมตำรวจ มีลักษณะและสี อย่างเดียวกับธงชาติ แต่ที่ตรงกลางของผืนธงมีรูปตราแผ่นดินในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยความว่า "พิทักษ์ สันติราษฎร์" ปักด้วยดิ้นเงินโอบใต้ตราแผ่นดิน
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดวัตถุที่ทำเป็นลวดลาย ในผืนธงหรือจะกำหนดส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด 5
ธงกองอาสารักษาดินแดนและกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
_______________

มาตรา 35 ธงกองอาสารักษาดินแดน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ ธงชาติ แต่ผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 72 เซนติเมตร ด้านหน้าของผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย ประจำรัชก าลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อเป็นสีทองขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีทอง และที่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 34 เซนติเมตร ขอบรอบวงกลมเป็นสีเหลือง มีรูปพระนเรศวรทรงช้างอยู่ภายใน ดวงกลม และมีความว่า "กองอาสารักษาดินแดน" ปักด้วยดิ้นทองเป็นแถวโค้ง โอบใต้ดวงกลมนั้น ด้านหลังที่ตรงกลางของผืนธงมีรูปช่อชัยพฤกษ์และอุณาโลม อยู่ตรงกลางภายใต้พระมหามงกุฎ ปักด้วยดิ้นทอง ขอบธงที่ติดกับคันธงเป็น สีแดง ด้านอื่นเป็นกรุยสีเหลือง

มาตรา 36 ธงกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีลักษณะและสี อย่างเดียวกับธงกองอาสารักษาดินแดน แต่ด้านหน้าของผืนธงที่ใต้ความว่า "กองอาสารักษาดินแดน" ให้มีชื่อจังหวัดที่กองอาสารักษาดินแดนตั้งอยู่ ปักด้วยดิ้นทอง
มาตรา 37 ธงตามมาตรา 35 และมาตรา 36 จะกำหนดวัตถุ ที่ทำเป็นลวดลายในผืนธงหรือจะกำหนดส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้ กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด 6
ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือจังหวัด
_____________

มาตรา 38 ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 52 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีตรา ธรรมจักรสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32 เซนติเมตร

มาตรา 38 ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 52 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีตรา ธรรมจักรสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32 เซนติเมตร

มาตรา 39 ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมี ดวงกลมสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 27 เซนติเมตร มีขอบรอบดวงกลม เป็นสีดำ 2 ขอบซ้อนกัน ขอบนอกกว้าง 2 มิลลิเมตร ขอบในกว้าง 1 มิลลิเมตร ระยะระหว่างขอบนอกกับขอบในห่างกัน 2 มิลลิเมตร ตรงกลางของดวงกลม มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นสีเหลือง และใต้ตรานั้นให้มีชื่อจังหวัดเป็นอักษร สีดำ

หมวด 7
ธงราชการทั่วไป
________

มาตรา 40 ให้ใช้ธงชาติเป็นธงแสดงตำแหน่งราชการหรือ ส่วนราชการที่พระราช บัญญัตินี้มิได้กำหนดลักษณะของธงไว้โดยเฉพาะ
มาตรา 41 ธงดังต่อไปนี้ ให้ใช้เป็นธงราชการที่ชักขึ้นในเรือเฉพาะ เวลาปฏิบัติการตามหน้าที่
(1) ธงเจ้าพนักงานนำร่อง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ส่วน ยาว 12 ส่วน ขอบผืนธงเป็นแถบสีขาวกว้าง 1 ใน 8 ส่วนของความกว้างของ ผืนธง ภายในแถบสีขาวมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ
(2) ธงเจ้าพนักงานตรวจท่า มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐานที่อยู่ติดกับคันธงกว้าง 1 ส่วน ผืนธงยาว 2 ส่วน ตอนต้น 1 ใน 3 ส่วนของผืนธงมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ และตอนปลาย 2 ใน 3 ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว
(3) ธงพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีลักษณะและสีอย่างเดียว กับธงเจ้าพนักงานตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีแดง ที่ตรงกลางของ ผืนธงที่เป็นสีแดงมีรูปแตรงอนในแนวนอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎ เปล่งรัศมี รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
(4) ธงเจ้าพนักงานศุลกากร มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเจ้าพนักงาน ตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเขียวใบไม้
(5) ธงเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีล ักษณะและสีอย่างเดียวกับธง เจ้าพนักงานตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเหลือง ที่ตรงกลางของ ผืนธงที่เป็นสีเหลืองมีรูปพระแสงดาบเขนและโล่สีเลือดหมู
(6) ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ด้านฐานที่อยู่ติดกับคันธงกว้าง 1 ส่วน ผืนธงยาว 3 ส่วน ตอนต้น 1 ใน 3 ส่วนของผืนธงมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ และตอนปลาย 2 ใน 3 ส่วนของผืนธงเป็นสีเลือดหมู ที่ตรงกลางของผืนธงมีรูปพระแสงดาบเขน และโล่สีเหลือง

มาตรา 42 ธงเรือยนต์หลวง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นธงสีแดง ด้านฐานที่อยู่ติดกับคันธงกว้าง 1 ส่วน ผืนธงยาว 2 ส่วน ตอนต้น ของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ ขนาดกว้าง 1 ใน 2 ส่วนของความกว้าง ของผืนธง ตอนกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปพระมหามงกุฎสีเหลือง

หมวด 8
ธงแสดงตำแหน่งทั่วไป
________

มาตรา 43 ธงแสดงตำแหน่งทั่วไป มี
(1) ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีอาร์มสีเหลืองกว้าง 1 ใน 3 ส่วนของความ กว้างของผืนธง ภายในอาร์มสีเหลืองมีอาร์มสีธงชาติกว้าง 3 ใน 5 ส่วน ของความกว้างของอาร์มสีเหลือง เหนืออาร์มมีครุฑพ่าห์สีแดงขนาดเท่าอาร์ม สีเหลือง
(2) ธงประธานรัฐสภา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่ บนพาน 2 ชั้นสีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง รูปนี้อยู่ระหว่างกลาง ลายกระหนกสีแดง
(3) ธงนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลมมีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีรูปรัฐธรรมนูญมีรัศมีประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้นเหนือตั่ง มีรูปราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าหากันอยู่ 2 ข้าง รูปเหล่านี้เป็นสีแดง อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
(4) ธงประธานศาลฎีกา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผ ืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลมมีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีรูปพระแสงขรรค์เป็นหลักมีดุลเกี่ยวขัดไว้ที่ด้ามพระแสงขรรค์ รูปเหล่านี้เป็นสีแดงอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
(5) ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดง แปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวาและมีสมอสีขาบสอดวงจักร ด้านซ้าย และด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็นสีฟ้า อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
(6) ธงราชทูต มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของ ผืนธงมีดวงกลมสีขาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้าง ของผืนธง ภายในดวงกลมมีช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ธงนี้ใช้สำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยมี พระราชสาส์นตราตั้ง
(7) ธงกงสุล มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของ
ผืนธงมีดวงกลมสีขาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้าง ของผืนธง ภายในดวงกลมมีช้างเผือกหันหน้าเข้าหาคันธง ธงนี้ให ้ใช้สำหรับ หัวหน้าสถานที่ทำการทางกงสุลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยมีพระบรม ราชโองการ

มาตรา 44 ให้นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายจัดทำรูปธงให้ถูกต้องตามลักษณะที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ไว้ เป็นตัวอย่าง

หมวด 9
การใช้ ชัก หรือแสดงธง
_________

มาตรา 45 การใช้ ชัก หรือแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทย หรือชาติไทยตามมาตรา 5 ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา 46 การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้กระทำได้เฉพาะธงชาติ ธงราชนาวี หรือธงประจำกองทัพเรือ ธงสำหรับ องค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ธงแสดงตำแหน่งประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล ธงแสดงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ธงแสดงตำแหน่ง หัวหน้าสถานที่ทำการทางกงสุล ธงของรัฐต่างประเทศ ธงขององค์การระหว่าง ประเทศที่รัฐบาลไทยเป็นสมาชิก และธงอื่นของต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตจ าก นายกรัฐมนตรี
การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ ณ ที่ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสำหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ประมุขของรัฐหรือผู้แทน หรือหัวหน้ารัฐบาลในโอกาสที่ มาเยือนประเทศไทย
(2) สถานที่ทำการของคณะผู้แทนทางทูต สถานที่ทำการทางกงสุล หรือสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหน่วยงานขององค์การ ระหว่างประเทศ
(3) สถานที่อยู่ ที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสำหรับหัวหน้าคณะผู้แทน ทางทูต หัวหน้าสถานที่ทำการทางกงสุล หรือหัวหน้าสำนักงานขององค์การ ระหว่างประเทศ และรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
(4) เรือหรืออากาศยานต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ
(5) เรือหรืออากาศยานของรัฐต่างประเทศ หรือ (6) สถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
การใช้ ชัก หรือแสดงธงตาม (1) ถึง (4) ให้ เป็นไปตาม ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงกับ รัฐบาลไทย

การใช้ ชัก หรือแสดงธงตาม (5) และ (6) ให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 47 บทบัญญัติมาตรา 46 มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ ชัก หรือ แสดงธงของต่างประเทศภายในห้องของอาคาร

หมวด 10
บทกำหนดโทษ
_______

มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 49 ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศนอกจากธง ที่กำหนดให้ใช้ ชัก หรือแสดงได้ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 50 ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 46 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 51 ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติ กำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีสิทธิ หรือใช้ ชัก หรือแสดงธงที่คล้ายคลึงกับธงดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 52 ผู้ใดใช้หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้ กำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัตินี้ไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 53 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ดังต่อไปนี้ (1) ประดิษฐ์รูปตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น (2) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะ ตาม (1) (3) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่ หรือโดยวิธีอันไม่สมควร (4) ประดิษฐ์ธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใด ๆ โดยไม่สมควร (5) แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจำลองของธง หรือมีแถบสีธง อันมีลักษณะตาม (4) โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 54 ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยาม ต่อธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราช บัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
______

มาตรา 55 ธงชัยเฉลิมพลหรือธงประจำกองทหารบก ธงประจำ กองทหารเรือ และธงประจำกองทหารอากาศ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นธงชัย เฉลิมพลตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้รับ พระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่

มาตรา 56 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ได้ออกตามพระราช บัญญัติธง พุทธศักราช 2479 และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ส.โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี

___________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 สมควรปรับปรุงเสียใหม่ ประกอบกับเป็นการสมควรกำหนดธงบางชนิดเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับราชประเพณีและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และสมควร ยกเลิกธงซึ่งทางราชการเลิกใช้แล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์