ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช 2477

นริศรานุวัดติวงศ์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2476)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่าเป็นการสมควรจะตรา   บทบัญญัติว่าด้วยวินัยของตำรวจเสียใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย   คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
______

มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัย   ตำรวจพุทธศักราช 2477"

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เป็นต้นไป

[รก.2477/-/681/14 ตุลาคม 2477]

มาตรา 3   ให้ยกเลิกกฎว่าด้วยอาญาฐานละเมิดวินัย สำหรับ   เจ้าพนักงานตำรวจ พ.ศ. 2458 และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอื่น ๆ   ในส่วนที่มีบทบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

หมวด 2
ว่าด้วยวินัย
_____

มาตรา 4   วินัยตำรวจนั้น คือการที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็น   ผู้มีมรรยาทอันดีงามตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจ  

มาตรา 5   การกระทำผิดวินัยตำรวจนั้น ท่านให้หมายความรวมถึง   การกระทำดังจะกล่าวต่อไปนี้  

1. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามคำสั่งผู้บังคับ   บัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย  
2. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย  
3. ไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาท และระเบียบแบบแผนของ   ตำรวจ  
4. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะตำรวจ  
5. เกียจคร้าน ละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ  
6. กล่าวเท็จ  
7. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
8. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตาม   โทษานุโทษ  
9. เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา หรือยาเสพติดให้โทษ  
10. มีความเลินเล่อหรือจงใจทำให้ทรัพย์สินของรัฐบาลเสียหาย  
11. จะเป็นคนเดียวหรือรวมกันหลายคนก็ตาม พยายามหรือสมคบกัน   เพื่อจะใช้อำนาจด้วยประการใด ๆ เป็นเชิงบังคับผู้บังคับบัญชา เป็นทางให้   เสียระเบียบแบบแผนวินัยของตำรวจ  
12. ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ   ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่  

มาตรา 6   ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดการระวังรักษาวินัยตำรวจที่ตนเป็น   ผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขัน ถ้าหากว่าในการรักษาวินัยตำรวจนั้น จำเป็น   ต้องใช้อาวุธหรือกำลังบังคับเพื่อทำการปราบปรามตำรวจผู้ก่อการกำเริบก็ดี   หรือเพื่อบังคับตำรวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทำหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและ   ผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับโทษในการที่ตนได้กระทำไปโดยสุจริต และจำเป็นตาม   เหตุผลอันสมควรนั้น แต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ ผู้บังคับบัญชาจักต้องรายงานไปยัง   ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   โดยเร็ว  

มาตรา 7   ตำรวจผู้ใดกระทำผิดต่อวินัยตำรวจ จะต้องรับทัณฑ์ตาม   วิธีที่ปรากฏในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้

 | หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย