ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ วินัยกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2509

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2509
เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดน

พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน   ฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติวินัยกองอาสา   รักษาดินแดน พ.ศ. 2509

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

[รก.2509/83/605/27 กันยายน 2509]

มาตรา 3   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม   พระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
วินัย
_____

มาตรา 4   วินัย คือการที่ต้องประพฤติหรือปฏิบัติตามข้อบังคับ   ระเบียบและแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน

มาตรา 5   ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   เฉพาะในขณะที่รวมกันอยู่เป็นหมู่ หมวด กองร้อย หรือในเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่   ต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด ผู้กระทำผิดวินัยต้องรับทัณฑ์   ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 2

มาตรา 6   การกระทำผิดวินัยให้รวมถึงการกระทำต่อไปนี้ด้วย คือ  

(1) ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับ   บัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่  
(2) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย  
(3) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองอาสา   รักษาดินแดน  
(4) ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในกองอาสารักษาดินแดน  
(5) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่  
(6) กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
(7) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร  
(8) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือไม่ลงทัณฑ์ผู้อยู่ในบังคับบัญชาที่กระทำผิด   ตามโทษานุโทษ  
(9) เสพสุรายาเมาจนเสียกิริยา หรือเสพยาเสพติดให้โทษ  
(10) กระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเชิงบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทาง   ทำให้เสียวินัยกองอาสารักษาดินแดน

มาตรา 7   ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอดส่องอบรมเจ้าหน้าที่และสมาชิก   กองอาสารักษาดินแดนให้ประพฤติหรือปฏิบัติตนอยู่ในวินัยโดยเคร่งครัด

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย