ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ วินัยกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2509

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2509
เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดน

          พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน   ฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติวินัยกองอาสา   รักษาดินแดน พ.ศ. 2509 มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   *[รก.2509/83/605/27 กันยายน 2509] มาตรา 3   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม   พระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
วินัย
_____

มาตรา 4   วินัย คือการที่ต้องประพฤติหรือปฏิบัติตามข้อบังคับ   ระเบียบและแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน มาตรา 5   ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   เฉพาะในขณะที่รวมกันอยู่เป็นหมู่ หมวด กองร้อย หรือในเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่   ต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด ผู้กระทำผิดวินัยต้องรับทัณฑ์   ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 2
มาตรา 6   การกระทำผิดวินัยให้รวมถึงการกระทำต่อไปนี้ด้วย คือ   (1) ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับ   บัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่   (2) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย   (3) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองอาสา   รักษาดินแดน   (4) ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในกองอาสารักษาดินแดน   (5) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่   (6) กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา   (7) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร   (8) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือไม่ลงทัณฑ์ผู้อยู่ในบังคับบัญชาที่กระทำผิด   ตามโทษานุโทษ   (9) เสพสุรายาเมาจนเสียกิริยา หรือเสพยาเสพติดให้โทษ   (10) กระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเชิงบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทาง   ทำให้เสียวินัยกองอาสารักษาดินแดน
   

มาตรา 7   ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอดส่องอบรมเจ้าหน้าที่และสมาชิก   กองอาสารักษาดินแดนให้ประพฤติหรือปฏิบัติตนอยู่ในวินัยโดยเคร่งครัด

หมวด 2
การลงทัณฑ์
______

มาตรา 8 ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดวินัย มีสามสถาน   (1) ภาคทัณฑ์   (2) ทัณฑกรรม   (3) กักบริเวณ มาตรา 9   ภาคทัณฑ์ ใช้สำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดวินัย แต่มีเหตุอันควร   ปรานี โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏไว้เป็นหนังสือ และจะให้ทำทัณฑ์บน   ไว้ด้วยก็ได้ มาตรา 10   ทัณฑกรรม ใช้สำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดวินัย โดยให้ทำงาน   สุขาภิบาล งานโยธา หรืองานอื่นทำนองเดียวกันเพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตน   จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มาตรา 11   กักบริเวณ ใช้สำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดวินัย โดยกักตัวไว้   ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดตามแต่จะกำหนดให้ มาตรา 12   ห้ามลงทัณฑ์อย่างอื่นนอกจากทัณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ใน   มาตรา 8 และให้ลงทัณฑ์ได้เพียงสถานเดียว
  มาตรา 13 ผู้ใดมีอำนาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้นใด และผู้ใดเป็นผู้รับทัณฑ์ชั้นใด ให้เป็นไปตามตารางชั้นผู้ลงทัณฑ์และผู้รับทัณฑ์ และตารางกำหนดทัณฑ์ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน หรือผู้ทำการแทนในตำแหน่งใด ให้ถือเสมือนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้นั้นมียศตั้งแต่ชั้นนายหมู่ลงมา จะใช้อำนาจของตำแหน่งผู้บังคับหมวดขึ้นไปในการลงทัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ ผู้ที่เป็นว่าที่ยศชั้นใด ให้ถือเสมือนมียศชั้นนั้น มาตรา 14 ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เฉพาะในเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่อยู่ในบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้มีอำนาจ ลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้ใด จะมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นใด มีอำนาจ เป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้นใด ให้ถือเกณฑ์ตามตารางเกณฑ์เทียบชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ผู้มีอำนาจลงทัณฑ์ท้ายพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 15 ก่อนที่จะลงทัณฑ์ผู้ใดให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อย สามคนเพื่อทำการสอบสวน ผู้เป็นประธานกรรมการต้องมียศสูงกว่าผู้ถูกสอบสวน
และผู้ที่เป็นกรรมการต้องมียศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกสอบสวน ในกรณีที่ผู้กระทำผิดได้กระทำผิดต่อหน้าผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจสั่ง ลงทัณฑ์หรือได้รับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชานั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งลงทัณฑ์ สั่งลงทัณฑ์ได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน มาตรา 16 การสั่งลงทัณฑ์ผู้ใด ต้องพิจารณาให้ได้ความชัดเสียก่อนว่า ผู้นั้นได้กระทำผิดจริงแล้วจึงสั่งลงทัณฑ์ตามควรแก่ความผิดนั้น และในคำสั่ง ลงทัณฑ์ให้แสดงความผิดว่ากระทำผิดวินัยตามมาตราใดและข้อใด มาตรา 17 การสั่งลงทัณฑ์ผู้มียศตั้งแต่ชั้นนายหมวดขึ้นไป ให้ผู้สั่ง ลงทัณฑ์รายงานตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการ มาตรา 18 ถ้าผู้กระทำผิดจะต้องได้รับทัณฑ์เกินกว่าอำนาจที่ผู้บังคับ บัญชาชั้นใดจะสั่งลงทัณฑ์ได้ ให้รายงานชี้แจงแสดงความผิดของผู้กระทำผิด ตลอดจนความเห็นในการที่จะสั่งลงทัณฑ์ เสนอไปตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับ บัญชาที่มีอำนาจสั่งลงทัณฑ์ได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชานั้นพิจารณาสั่งการต่อไป
มาตรา 19 เมื่อผู้มีอำนาจได้สั่งลงทัณฑ์ผู้ใดแล้ว ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเหนือผู้สั่งลงทัณฑ์อาจสั่งเพิ่มทัณฑ์ ลดทัณฑ์ หรือยกทัณฑ์เสียก็ได้ ในกรณี สั่งเพิ่มทัณฑ์ ทัณฑ์ที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้น รวมกับทัณฑ์ที่สั่งไว้แล้วต้องไม่เกิน อำนาจของผู้ที่สั่งเพิ่ม

หมวด 3
การร้องทุกข์
______

มาตรา 20 เมื่อผู้อยู่ในบังคับบัญชาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ หรือสั่งลงทัณฑ์ในทางที่ผิด หรือไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมาย ระเบียบแบบ ธรรมเนียมหรือวินัยกองอาสารักษาดินแดน หรือเห็นว่าตนเสียประโยชน์หรือ สิทธิตามที่ควรได้ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นได้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่าตนได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอต่อไปตามลำดับชั้นจนถึง ผู้ที่จะสั่งการไต่สวนและแก้ไขความเดือดร้อนนั้นได้ มาตรา 21 การร้องทุกข์ให้ทำเป็นหนังสือมีรายละเอียดและเหตุผล โดยชัดเจน พร้อมด้วยลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ คำร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือชื่อ ผู้ร้องทุกข์ จะรับพิจารณามิได้ แต่ถ้าร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้ผู้รับคำร้องทุกข์
บันทึกข้อความสำคัญของเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นไว้ พร้อมกับลงวัน เดือน ปี และ ลายมือชื่อผู้รับคำร้องทุกข์ แล้วอ่านให้ผู้ร้องทุกข์ฟังตามที่จดไว้และให้ ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้

มาตรา 22 การร้องทุกข์จะกระทำได้แต่สำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามร้องทุกข์แทนผู้อื่น และห้ามลงชื่อรวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกัน หลายคน และห้ามประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์ มาตรา 23 ห้ามร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกำลังเข้าแถว หรือในขณะที่ กำลังทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด และห้ามร้องทุกข์ก่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่มี เหตุร้องทุกข์เกิดขึ้น มาตรา 24 ห้ามร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์หนักเกินไป ถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชานั้นมิได้ลงทัณฑ์เกินอำนาจที่จะกระทำได้ตามที่บัญญัติ ไว้ในหมวด 2 มาตรา 25 เมื่อผู้ใดร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบดังกล่าว แล้ว และเวลาล่วงพ้นไปเจ็ดวันยังมิได้รับคำชี้แจงประการใด ทั้งความ เดือดร้อนก็ยังไม่ปลดเปลื้องไป ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงถัดขึ้นไป เป็นลำดับอีก และในการร้องทุกข์ครั้งนี้ให้ชี้แจงด้วยว่า ได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับ

บัญชาชั้นใดมาแล้วแต่เมื่อใด

มาตรา 26 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับคำร้องทุกข์รีบไต่สวน และแก้ ความเดือดร้อน หรือชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจโดยด่วนจะเพิกเฉยเสียไม่ได้ ผู้ใดเพิกเฉยให้ถือว่ากระทำผิดวินัยกองอาสารักษาดินแดน มาตรา 27 เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับคำร้องทุกข์ได้ชี้แจงแก่ ผู้ร้องทุกข์แล้ว หากผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมดสงสัย ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับ บัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้ ในการร้องทุกข์ครั้งนี้ให้ชี้แจงด้วยว่า ได้ร้องทุกข์ ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นใดและได้รับคำชี้แจงอย่างใด มาตรา 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าข้อความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จ หรือการร้องทุกข์กระทำไปโดยฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์ กระทำผิดวินัยกองอาสารักษาดินแดน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

ตารางชั้นผู้ลงทัณฑ์และผู้รับทัณฑ์
____________

ตำแหน่ง

เป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น

เป็นผู้รับทัณฑ์ชั้น

ผู้บัญชาการ

1

-

รองผู้บัญชาการ

2

-

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

3

-

ผู้บังคับการจังหวัด

4

รองผู้บังคับการจังหวัด

5

ผู้บังคับกองร้อย

6

รองผู้บังคับกองร้อย

7

ผู้บังคับหมวด

8

จ่ากองร้อย

-

ผู้บังคับหมู่

-

สมาชิกประเภทประจำกอง

-

ตารางเกณฑ์เทียบชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ผู้มีอำนาจลงทัณฑ์ตามมาตรา 14

ตำแหน่ง

เกณฑ์เทียบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้บัญชาการ

แม่ทัพ

รองผู้บัญชาการ

ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับกองบิน

ผู้บังคับการจังหวัด

ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น 1 ผู้บังคับฝูงบิน หรือผู้บังคับการเรือชั้น 2

รองผู้บังคับการจังหวัด

ต้นเรือชั้น 1 ผู้บังคับหมวดบินชั้น 1 ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น 3 ต้นเรือชั้น 2 ผู้บังคับหมวดบินชั้น 2

ผู้บังคับกองร้อย

ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น 3 ผู้บังคับหมวดบินชั้น 3

รองผู้บังคับกองร้อย

ตารางกำหนดทัณฑ์

ผู้ลงทัณฑ์

ทัณฑกรรม

กักบริเวณ

ผู้รับทัณฑ์

ผู้รับทัณฑ์

ชั้น ฉ

ชั้น ช

ชั้น ซ

ชั้น ก

ชั้น ข

ชั้น ค

ชั้น ง

ชั้น จ

ชั้น ฉ

ชั้น ช

ชั้น ซ

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

วัน

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 6

ชั้น 7

ชั้น 8

3

3

3

3

3

2

-

-

3

3

3

3

3

2

2

1

3

3

3

3

3

2

2

1

20

15

7

-

-

-

-

-

30

20

10

-

-

-

-

-

45

30

15

3

-

-

-

-

60

45

20

7

5

3

-

-

60

45

20

7

5

3

-

-

90

60

45

15

10

7

3

-

90

60

45

15

10

7

3

2

120

90

60

45

15

10

7

5

หมายเหตุ 1. กำหนดทัณฑ์ในตารางนี้ คือกำหนดที่สูงสุด ผู้ลงทัณฑ์จะสั่งเกิน   กำหนดนี้ไม่ได้แต่ต่ำกว่าได้ 2. ทัณฑกรรมที่กำหนดไว้เป็นวัน ๆ หมายความว่า ทำทัณฑกรรมทุก ๆ   วันจนกว่าจะครบกำหนด ในวันหนึ่งนั้นผู้ที่สั่งลงทัณฑ์จะกำหนดทัณฑกรรมได้ไม่เกิน   วันละ 6 ชั่วโมง แต่ถ้าให้อยู่เวรยามในวันหนึ่งต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาอยู่   เวรยามตามปกติ ผู้ใดจะสั่งลงทัณฑกรรมให้กำหนดโดยชัดเจนว่า ทัณฑกรรมกี่วัน   วันละกี่ชั่วโมง

______________________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่   มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 กำหนด   ว่า วินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสา   รักษาดินแดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดน     จึงได้ตราพระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดนขึ้น

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-