ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชกำหนด ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎสยาม พุทธศักราช 2459

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า การที่ เจ้ากระทรวงฝ่ายพลเรือนกราบบังคมทูลเสนอความดีความชอบข้าราชการ ขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นบำเหน็จอยู่เวลานี้นั้น ยังเป็นการลักหลั่น ไม่สม่ำเสมอกัน หาได้ระเบียบอย่างฝ่ายทหารซึ่งมีกำหนดนิยมอยู่อย่างเรียบร้อย แล้วไม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกำหนดสำหรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยามไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 ชั้นรองอำมาตย์ตรี รองอำมาตย์โท เทียบยศนายร้อยตรี และนายร้อยโท หรือนายเรือตรี และนายเรือโท กำหนดพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ไม่สูงกว่ามงกุฎสยามชั้นที่ 5 วิจิตราภรณ์ ชั้นรองอำมาตย์เอก เทียบยศ นายร้อยเอก หรือนายเรือเอก

กำหนดพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่มงกุฎ สยามชั้นที่ 5 วิจิตรา ภรณ์ และเลื่อนขึ้นไปอย่างสูงสุด ไม่เกินกว่ามงกุฎสยามชั้นที่ 4 ภัทราภรณ์ ชั้นอำมาตย์ตรีและอำมาตย์โท เทียบยศนายพันตรี และนายพันโท หรือ นายนาวาตรี และนายนาวาโท กำหนดพระราชทานตั้งแต่ช้างเผือกชั้นที่ 5 ทิพยาภรณ์ และเลื่อนไปอย่างสูงสุดไม่เกินช้างเผือกชั้นที่ 4 ภูษนาภรณ์ ชั้นอำมาตย์เอก เทียบ ยศนายพันเอกหรือนายนาวาเอก กำหนดพระราชทานตั้งแต่มงกุฎสยามชั้นที่ 4 ภัทราภรณ์ และเลื่อนขึ้นไปอย่างสูงสุดไม่เกินช้างเผือกชั้นที่ 3 นิภาภรณ์ ชั้นมหา อำมาตย์ตรี เทียบยศนายพลตรี หรือนายพลเรือตรี กำหนดพระราชทานตั้งแต่ มงกุฎสยามชั้นที่ 3 มัณฑนาภรณ์ และเลื่อนชั้นขึ้นไปถึงมงกุฎสยามชั้นที่ 2 จุลสุราภรณ์ และช้างเผือกชั้นที่ 2 จุลวราภรณ์ ถ้าสูงกว่านั้นตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

มาตรา 2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่านี้ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลอื่น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผู้ใดชั้นใด ตามแต่พระราชอัธยาศัย

มาตรา 3 ข้าราชการกรมตำรวจพระนครบาล และกรมตำรวจภูธร เทียบยศอย่างทหาร

มาตรา 4 ข้าราชการในพระราชสำนัก แล้วแต่จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เสนอความชอบ ไม่ควรขอพระราชทานให้เกินกว่าชั้นยศที่เทียบกับข้าราชการฝ่ายอื่น

มาตรา 5 ให้เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้จงทุกประการ *

พระราชกำหนดตราไว้ แต่วันที่ 30 เมษายน พระพุทธศักราช 2459
เป็นวันที่ 1998 ในรัชกาลปัจจุบันนี้ *

[รก.2459/-/38/7 พฤษภาคม 2459]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย