ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2519

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
เป็นปีที่ 31 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจาก ต่างประเทศ เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ ตามโครงการป้องกันประเทศ และโครงการความมั่นคงแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย

คำแนะนำและยินยอมของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สภาปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการ ป้องกันประเทศ พ.ศ. 2519"

มาตรา 2* พระ ราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *

[รก.2519/144/33พ/17 พฤศจิกายน 2519]

มาตรา 3 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากรัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบัน การเงินของรัฐบาลในต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินที่รัฐบาลในประเทศ นั้น ๆ รับรอง เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันประเทศตามโครงการป้องกันประเทศ หรือโครงการความมั่นคงแห่งชาติ แต่ทั้งนี้มูลค่าของการกู้เงินรวมกันต้อง ไม่เกินสองหมื่นล้านบาท โดยจะเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่ง หรือ หลายสกุลก็ได้ การคำนวณเงินตราต่างประเทศสกุลใดเป็นเงินบาท ให้ใช้วิธีเทียบค่า เสมอภาคของเงินตราสกุลนั้น ในกรณีที่เงินตราสกุลนั้นไม่มีค่าเสมอภาค ก็ให้ใช้เทียบค่าตามที่ประกาศไว้ ณ กองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันที่ ทำสัญญากู้

มาตรา 4 การกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้ จะทำเป็นสัญญากู้หรือ จะออกตราสารอื่นเป็นคราว ๆ ก็ได้ตามความต้องการ เงินที่ได้จากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้นำไปใช้จ่ายได้ตาม วัตถุประสงค์ที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงกลาโหมร่วมกันกำหนด โดย ไม่ต้องนำส่งคลัง

มาตรา 5 อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การจัดการและวิธีการทุกอย่างเกี่ยวกับการกู้เงินแต่ละคราว ให้เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 6 การกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้ต้องประกาศในราชกิจจา นุเบกษา โดยให้ประกาศยอดเงินกู้รวมกันเป็นเงินบาท ภายในเดือนธันวาคม ของแต่ละปีที่มีการกู้เงิน

มาตรา 7 ในการกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการแทนรัฐบาล

มาตรา 8 การกู้เงินตามสัญญากู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามโครงการ ป้องกันประเทศหรือโครงการความมั่นคงแห่งชาติที่ได้กระทำไว้ก่อนวันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้และมีผลผูกพันรัฐบาล นับแต่วันที่ได้ทำสัญญานั้น ๆ

มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมรักษ าการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรี

_____________________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องทำการปรับปรุงสมรรถนะทาง ด้านยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและความ มั่นคงของรัฐ ในการนี้ จำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก และยุทโธปกรณ์ บางส่วนต้องจัดหาจากต่างประเทศอันจะต้องชำระด้วยเงินตราต่างประเทศ สมควรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย