ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2523
เป็นปีที่ 35 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการประถมศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคณะกรรมการ การประถมศึกษา พ.ศ. 2523"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป *[รก.2523/158/4 พ/13 ตุลาคม 2523]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "โรงเรียน" หมายความว่า โรงเรียนอนุบาลที่เปิดสอนถึงระดับ ประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ "ข้าราชการครู" หมายความว่า ข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
_____

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง มหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการ ฝึกหัดครู อธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เลขาธิการ ก.ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนหกคน ข้าราชการครูผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูจำนวน สิบสองคนเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น รองประธานกรรมการ การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกำหนด

มาตรา 6 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)*ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ *[ความใน (1) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535]
(2) กำหนดแผนพัฒนาการประถมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(3) พิจารณางบประมาณและจัดสรรเงินงบประมาณและเงินอื่นที่นำมา ใช้เพื่อการจัดการประถมศึกษา
(4) กำหนดมาตรฐานด้านวิชาการ อาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายของ โรงเรียน
(5) เสนอแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อรัฐมนตรี และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการการประถมศึกษา จังหวัดและผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(6) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการประถม ศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(7) พิจารณายับยั้งและสั่งแก้ไขการกระทำของคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 17 (3) หรือ (4)
(8) ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
(9) ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการประถมศึกษา
(10) ออกระเบียบและปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ อาจมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็น ผู้ปฏิบัติหรือเตรียมข้อเสนอให้คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพิจารณา ดำเนินการต่อไปได้

มาตรา 7 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการซึ่งได้รับ เลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครู มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจะเป็นกรรมการได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา 8 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน ข้าราชการครูพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก สำหรับกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
(7) พ้นจากการเป็นข้าราชการครู สำหรับกรรมการซึ่งได้รับ เลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครู

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้อื่นเป็นกรรมการแทน หรือให้มีการเลือกตั้งข้าราชการครูเป็นกรรมการแทน แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือไม่ถึง เก้าสิบวัน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา 9 ในการประชุมของคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้า ประชุม

มาตรา 12 บุคคลใดจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ หรือคณะกรรมการ การประถมศึกษากิ่งอำเภอ ในขณะเดียวกันได้เพียงตำแหน่งเดียว

มาตรา 13 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจะตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติมอบหมายก็ได้ ให้นำมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บังคับแก่การ ประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา 14 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมอบหมาย
(3) จัดทำนโยบายการประถมศึกษาและแผนพัฒนาการประถมศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(4) จัดทำงบประมาณและจัดสรรเงินงบประมาณและเงินอื่นที่นำ มาใช้เพื่อการจัดการประถมศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ
(5) จัดทำมาตรฐานด้านวิชาการ อาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายของ โรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(6) เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด และ ผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต่อคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ
(7) ติดตามและประเมินผลการจัดการประถมศึกษา และรายงานให้ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติทราบ
(8) รวบรวมข้อมูล วิจัย และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการประถม ศึกษา (9) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 15 ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุม และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หมวด 2
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
_____

มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการ จังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนหกคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติแต่งตั้ง จำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกจากประชาชนในจังหวัด จำนวนสามคน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเป็น กรรมการและเลขานุการ การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด และการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากประชาชนในจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกำหนด

มาตรา 17 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด มีอำนาจและ หน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากำหนดนโยบายการดำเนินงานและแผนพัฒนาการ ประถมศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและแผน พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งและการจัดสรร งบประมาณเพื่อการประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง บริหาร รวม ปรับปรุง และเลิกล้มโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ และครูใหญ่โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(6) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยไม่ขัดหรือแย้ง กับระเบียบของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดอาจมอบให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติหรือเตรียม ข้อเสนอให้คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

มาตรา 18 กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการครูสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด กรรมการซึ่งคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติแต่งตั้ง และกรรมการซึ่งเลือกจากประชาชนในจังหวัด มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่กรรมการซึ่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ แต่งตั้งจะเป็นกรรมการได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา 19 ให้นำมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดโดยอนุโลม

มาตรา 20 ให้มีสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดทุกจังหวัดเป็น หน่วยงานบริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีอำนาจและหน้าที่ภายในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
(2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดมอบหมาย
(3) จัดทำนโยบายการดำเนินงานและแผนพัฒนาการประถมศึกษา ในจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
(4) จัดทำงบประมาณเพื่อการประถมศึกษาในจังหวัด
(5) เสนอจัดตั้ง บริหาร รวม ปรับปรุง และเลิกล้มโรงเรียน ในสังกัด
(6) เสนอแต่งตั้งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้าการประถม ศึกษากิ่งอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่และครูใหญ่โรงเรียนใน สังกัด
(7) ติดตาม ประเมินผล ควบคุมมาตรฐาน และส่งเสริมการเรียน การสอนในโรงเรียนในสังกัด และรายงานให้คณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดทราบ
(8) รวบรวมข้อมูล วิจัย และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการประถม ศึกษาในจังหวัด
(9) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 21 ให้มีผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด มีหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ

มาตรา 22 สำหรับโรงเรียนที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มี
(1) คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติแต่งตั้ง รองอธิบดี กรมวิชาการหนึ่งคนซึ่งอธิบดีกรมวิชาการมอบหมาย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร หนึ่งคน ข้าราชการครูผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนหกคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ แต่งตั้งจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนสามคนเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจ และหน้าที่ตามมาตรา 20 และมาตรา 26 ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
(3) ผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่บังคับ บัญชา ควบคุม และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อเลขาธิการ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หมวด 3
คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ
_____

มาตรา 23 ให้มีคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอ ประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการอำเภอ และ ข้าราชการครูผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูของกลุ่มโรงเรียนภายใน เขตอำเภอกลุ่มโรงเรียนละหนึ่งคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูมีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละ 4 ปี การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกำหนด

มาตรา 24 คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอมีอำนาจและ หน้าที่ภายในเขตอำเภอ ดังต่อไปนี้
(1) ประสานการดำเนินงานการประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
(2) เสนอแนะการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่และ ครูใหญ่โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่อคณะกรรมการการ ประถมศึกษาจังหวัด
(3) เสนอความดีความชอบประจำปีของข้าราชการครูสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่อคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัดมอบหมาย

มาตรา 25 ให้นำมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้ บังคับแก่คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอโดยอนุโลม

มาตรา 26 ให้มีสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยงานบริหารสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ จัดการการประถม ศึกษาภายในเขตอำเภอ และปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอมอบหมาย

มาตรา 27 ให้มีหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ มีหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุม และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการการประถมศึกษา จังหวัด

มาตรา 28 เพื่อประโยชน์ในการจัดการประถมศึกษาในกิ่งอำเภอ อำเภอใดแบ่งส่วนราชการออกเป็นกิ่งอำเภอ ให้ถือว่ากิ่งอำเภอนั้นเป็นอำเภอ โดยให้มี
(1) คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอ ประกอบด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการอำเภอประจำกิ่งอำเภอ และข้าราชการครูผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ผู้แทนข้าราชการครูของกลุ่มโรงเรียนภายในเขตกิ่งอำเภอกลุ่มโรงเรียนละ หนึ่งคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเป็นกรรมการและ เลขานุการ โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 24 ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 23 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
(2) สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอ เป็นหน่วยงาน บริหารสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดโดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตาม มาตรา 26 ภายในเขตกิ่งอำเภอ
(3) หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ มีอำนาจบังคับบัญชา ควบคุม และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ และ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด

หมวด 4
กลุ่มโรงเรียน
______

มาตรา 29 ให้รวมโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหรือสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี หลายโรงเรียน เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน โครงสร้างและวิธีการแบ่งกลุ่ม โรงเรียน อำนาจและหน้าที่ของกลุ่มโรงเรียน และการเลือกประธานกลุ่ม โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกำหนด

บทเฉพาะกาล
_____

มาตรา 30 ให้ดำเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูตามมาตรา 5 มาตรา 16 มาตรา 22 (1) มาตรา 23 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 (1) และเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจากประชาชนตามมาตรา 16 และมาตรา 22 (1) ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 31 ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้ง เลือกตั้ง หรือเลือก กรรมการ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 30 ให้ (1) คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน กรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการฝึกหัดครู อธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เลขาธิการ ก.ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนหกคน และข้าราชการครูซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสิบสองคน เป็นกรรมการ (2) คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการ ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ และ คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอำเภอ ประกอบด้วยกรรมการตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 16 มาตรา 22 (1) มาตรา 23 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 (1) แล้วแต่กรณี ยกเว้นกรรมการซึ่งจะต้องเลือกตั้งหรือเลือกตามมาตราดังกล่าว กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการครูตาม (1) ให้พ้นจากตำแหน่งในวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งข้าราชการครูเป็นผู้แทน ข้าราชการครูตามมาตรา 30

มาตรา 32 บรรดากิจการที่กำหนดเป็นอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการการ ประถมศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงาน การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้า การประถมศึกษาอำเภอ คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สำนักงาน การประถมศึกษากิ่งอำเภอ หรือหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ถ้าได้มีการดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่า คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการการ ประถมศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงาน การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้า การประถมศึกษาอำเภอ คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สำนักงาน การประถมศึกษากิ่งอำเภอ หรือหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี ได้ดำเนินการไปแล้วหรือกำลังดำเนินการอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป.ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น การสมควรจัดระบบบริหารการประถมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการประถมศึกษา และมีคณะกรรมการการประถม ศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ และคณะกรรมการการ ประถมศึกษากิ่งอำเภอเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติไปปฏิบัติและประสานงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบริหารการประถมศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

บทเฉพาะกาล
_____________________
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาทางสังคมและ ประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2535/44/85/9 เมษายน 2535]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์