ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2535/42/54/8 เมษายน 2535]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2521 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง กลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวง มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยห้าคน เป็น กรรมการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นกรรมการ และเลขานุการ และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติคนหนึ่ง ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา 5 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาและเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ แนวนโยบายทางการศึกษา และข้อเสนออื่น ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี

(2) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและโครงการทางการศึกษานอกจากที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา แห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(3) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของ กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบายและแผนทางด้านการศึกษาของชาติ

(4) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณา (5) กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาแห่งชาติ

มาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละสี่ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

มาตรา 7 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เป็นบุคคลล้มละลาย (4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (6) คณะรัฐมนตรีให้ออก ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นเป็นกรรมการแทนได้ ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งตามวาระ ของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา 8 ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 9 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 10 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาและภาวะการจัดการศึกษา ของประเทศ เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในอัน ที่จะเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษา
(2) ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การจัดการศึกษาของประเทศ
(3) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ สำหรับช่วง เวลาหนึ่งให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ
(4) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษา แห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
(5) เสนอผลการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ พัฒนาการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายการศึกษา ของรัฐบาล
(6) รวบรวมข้อมูล และข้อสนเทศทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
(7) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งในด้าน การจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาและการปฏิบัติงานตามแผน
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติอาจขอให้ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาเสนอ รายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา 10

มาตรา 12 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำได้ตามที่เห็นสมควร

มาตรา 13 ให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ การศึกษา กำกับดูแล และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษา แผนการ ศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และรายงานการดำเนินงาน การพัฒนาการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบที่ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา 14 ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่ ควบคุมและดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ

มาตรา 15 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติมอบหมาย การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นำมาตรา 8 และ มาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา 16 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

_______________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาการ ศึกษาของชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย