ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ พุทธศักราช 2489

อานันทมหิดล

ตราไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการ รับเบี้ยหวัด บำเหน็จและบำนาญ แก่บุคคลบางจำพวกที่ต้องโทษทางการเมืองหรือเสียสิทธิเพราะ การกระทำทางการเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บำเหน็จและบำนาญ พุทธศักราช 2489"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

*[รก.2489/29/288/9 พฤษภาคม 2489]

มาตรา 3* บุคคลผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิด ทางการเมือง ร.ศ.130 พุทธศักราช 2475 หรือบุคคลผู้ได้รับนิรโทษกรรมตามพระราชกำหนด นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฎและจลาจล พุทธศักราช 2488 หรือบุคคลผู้ต้องออกจาก ราชการเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมืองหรือความผิดฐานกบฏและจลาจลอันเป็น กรณีเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว ถ้าต้องออกจากยศ บรรดาศักดิ์ หรือถูก เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับความผิดอันได้รับการ ล้างมลทินหรือได้รับนิรโทษกรรมดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในวันใช้พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ก็ตาม ให้รัฐบาลนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คืนให้แก่ผู้นั้น

*[มาตรา 3 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491]

มาตรา 4* บุคคลที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 3 ถ้าเป็นบุคคลที่เคยได้รับเบี้ยหวัดหรือ บำนาญมาแล้ว ก็ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามเดิม ถ้าบุคคลดังกล่าวเคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อน และยังไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือบำนาญ ก็ให้ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือบำนาญเพราะเหตุทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน ในการพิจารณาจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือบำนาญ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า คำวินิจฉัยของกระทรวงการคลังเป็นเด็ดขาด

*[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491]

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ปรีดี พนมยงค์
นายกรัฐมนตรี

_____________________________

พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ และบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491

มาตรา 5 สิทธิในการรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามมาตรา 4 ให้เกิดแต่วันที่ให้ใช้ บังคับพระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ และบำนาญ พุทธศักราช 2489 และให้เบิกจ่ายย้อนนับแต่วันที่กล่าวแล้วได้

[รก.2491/4/22/20 มกราคม 2491]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย