ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งที่ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2486

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480
และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2484)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2486
เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรคุ้มครองสิ่งที่ใช้เพื่อ สาธารณะประโยชน์บางอย่างในภาวะคับขัน จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครอง สิ่งที่ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2486"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2486/54/1507/12 ตุลาคม 2486]

มาตรา 3 ผู้ใดกระทำความผิดอาญาต่อสิ่งที่ใช้เพื่อสาธารณะ ประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. สิ่งที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือน้ำประปา
2. เครื่อง เสาหรือสายโทรเลขหรือโทรศัพท์ หรือเครื่องวิทยุ โทรเลข หรือวิทยุโทรศัพท์ หรือเครื่องประกอบของสิ่งที่กล่าวแล้ว
3. รางรถไฟ รางรถราง หรือเครื่องประกอบของสิ่งที่กล่าวแล้ว
4. สะพานหรือประตูน้ำ หรือเครื่องประกอบของสิ่งที่กล่าวแล้ว

ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ลักทรัพย์ วิ่งราว หรือรับของโจร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สามปีถึงสิบห้าปี ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สิบปีถึงยี่สิบปี ถ้าการกระทำนั้นอาจเป็นเหตุให้การจราจร การสื่อสาร การจ่าย กระแสไฟฟ้า หรือการจ่ายน้ำประปาเกิดขัดข้อง แม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้กระทำ ต้องระวางโทษทวีคูณ ม

าตรา 4 ความในมาตราก่อนมิให้ใช้บังคับในกรณีที่การกระทำ ความผิดนั้น ต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งกำหนดโทษไว้สูงกว่า

มาตรา 5 การกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 3 นั้น ไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัว

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย