ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2486

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฏร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480
และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2484)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2486
เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบ กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2486"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

*[รก.2486/68/1743/21 ธันวาคม 2486]

มาตรา 3 เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ หมายถึง เครื่องแบบแต่งกายทั้งหลายที่ได้กำหนดให้แต่ง รวมทั้งเครื่องหมายสำหรับประดับด้วย

มาตรา 4 ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบ ตามมาตรา 3 จะสมควรอย่างไร และจะต้องแต่งเมื่อไร โดยมีเงื่อนไขอย่างไร ให้เป็นไปตาม กฎซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี อำนาจออกกฎ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย