ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518
เป็นปีที่ 30 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่าย รัฐสภา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2518/27/61พ/6 กุมภาพันธ์ 2518]

มาตรา 3 เครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง เครื่องแต่งกาย ทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแบบอย่างอื่น ที่กำหนดให้ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาแต่ง

มาตรา 4 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา 3 จะสมควรอย่างไร และจะต้องแต่งเมื่อใด โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไป ตามประกาศประธานรัฐสภา ประกาศประธานรัฐสภานั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา 5 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย แต่งเครื่องแบบนั้น เพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นข้าราชการ ฝ่ายรัฐสภา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 6 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

_________________________________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ ได้แยกมาเป็นข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาขึ้นใช้แทนเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย