ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478)
น.อ. อาทิตย์ทิพอาภา ร.น. เจ้าพระยายมราช
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2478
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรจะปรับปรุงกฎหมายอันว่าด้วย เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478"

 มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

*[รก.2478/-/1806/1 มกราคม 2478]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 คำว่า "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความถึงข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการตุลาการ

มาตรา 5 เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน หมายถึงเครื่องแบบ แต่งกายทั้งหลายที่ได้กำหนดให้แต่งรวมทั้งเครื่องหมายตำแหน่งสังกัด หรือ เครื่องหมายอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแบบอย่างอื่นด้วย

มาตรา 6 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา 5 จะสมควรอย่างไรและจะต้องแต่งเมื่อไรโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในกฎ หรือข้อบังคับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 7 ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎ หรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้ กฎ หรือข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ รัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย