ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2477)
อนุวัตน์ จาตุรนต์
อาทิตย์ ทิพอาภา
เจ้าพระยายมราช
ตราไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2478
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราช บัญญัติเครื่องแบบตำรวจเสียใหม่ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป *[รก.2478/-/359/5 พฤษภาคม 2478] มาตรา 3 ให้ยกเลิก "พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477" เสีย มาตรา 4 เครื่องแบบตำรวจ หมายถึง เครื่องแต่งกายทั้งหลายที่ได้ กำหนดให้ตำรวจแต่ง เครื่องแบบตำรวจ ย่อมประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ จำพวก สังกัด และอื่น ๆ กับเครื่องประกอบต่าง ๆ มาตรา 5 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตำรวจ กับการ แต่งเครื่องแบบตำรวจว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอย่างใดนั้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 6* ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแต่ง เครื่องแบบตำรวจที่ตำรวจยังคงใช้ในราชการอยู่โดยไม่มีสิทธิจะแต่งได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตำรวจดังเช่นกล่าวมาในวรรคก่อนภายในเขต ซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี หรือในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือ เพื่อกระทำความผิดในทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี *[มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483]
มาตรา 6 ทวิ* ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ ตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคล้ายเครื่องแบบตำรวจที่ตำรวจยังคงใช้ใน ราชการอยู่ อันอาจนำความดูหมิ่นเกลียดชัง หรือความเสื่อมเสียมาสู่ราชการ ตำรวจก็ดี อันอาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และถ้าการกระทำเช่นว่านี้ ได้กระทำ ภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี หรือในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉิน ก็ดี หรือเพื่อกระทำความผิดในทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี *[มาตรา 6 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483] มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
รัฐมนตรี


______________________________บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477

[ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2477] พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 [รก.2483/-/905/24 ธันวาคม 2483]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย