ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2477)
อนุวัตน์จาตุรนต์
อาทิตย์ ทิพอาภา
เจ้าพระยายมราช

ตราไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2478
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเสียใหม่ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ทหาร พุทธศักราช 2477"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

*[รก.2478/-/138/28 เมษายน 2478]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช 2475 กับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช 2476 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477

มาตรา 4 เครื่องแบบทหาร หมายถึงเครื่องแต่งกายทั้งหลายที่ได้ กำหนดให้ทหารแต่ง เครื่องแบบทหาร ย่อมประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ เหล่า จำพวก สังกัด และอื่น ๆ กับเครื่องประกอบต่าง ๆ

มาตรา 5* ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบทหารบก ทหาร เรือ และทหารอากาศ กับการแต่งเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ ว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ในกรณีที่ทหารบก ทหารเรือหรือทหารอากาศ ต้องไปปฏิบัติราชการ สนามนอกราชอาณาจักร เมื่อเห็นสมควรจะมีเครื่องแบบสนามเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ง เพื่อปฏิบัติราชการสนามนอกราชอาณาจักรแล้ว ลักษณะ ชนิดและประเภทของ เครื่องแบบสนามดังกล่าว ตลอดจนการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไรและ โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

*[มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบ ทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514]

มาตรา 6* ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแต่ง เครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่ โดยไม่มีสิทธิจะแต่งได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี และถ้า การกระทำเช่นว่ามานี้ได้กระทำภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลา สงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือเพื่อกระทำผิดทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี

*[มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบ ทหาร (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485]

มาตรา 6 ทวิ* ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ ทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคล้ายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการ อยู่อันอาจนำความดูหมิ่นเกลียดชัง หรือความเสื่อมเสียมาสู่ราชการทหารก็ดี อันอาจ ทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นทหารก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองร้อยบาท และถ้าการกระทำเช่นว่านี้ได้กระทำภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎ อัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือเพื่อ กระทำความผิดทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี

*[มาตรา 6 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบ ทหาร (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485]

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รักษาการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ รัฐมนตรี

__________________________________

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478

[รก.2478/-/2129/29 มีนาคม 2478]

________________________

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485

[รก.2485/57/1601/25 สิงหาคม 2485]

_________________________

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องแบบ ของทหารที่ปฏิบัติราชการสนามนอกราชอาณาจักร จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิประเทศและเหตุการณ์อยู่เสมอ ฉะนั้น การกำหนด เครื่องแบบในกรณีดังกล่าวนี้โดยออกเป็นกฎกระทรวงแต่ละครั้งย่อมไม่อาจทันต่อ เหตุการณ์และความจำเป็น สมควรให้กระทรวงกลาโหมกำหนดเครื่องแบบในกรณี ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องออกเป็นกฎกระทรวง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเสียใหม่

[รก.2514/98/607/14 กันยายน 2514]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย