Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2521

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2521
เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2521/145/1พ/21 ธันวาคม 2521]
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "นักเรียน" หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษาที่เรียกเป็นอย่างอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่ง ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน นายเรืออากาศ โรงเรียนแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนประจำเหล่าชั้นนักเรียน นายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่า โรงเรียนจ่าอากาศ และ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีกฎหมายกำหนดเครื่องแบบของผู้ซึ่งศึกษา อยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นไว้เป็นการเฉพาะ "เครื่องแบบนักเรียน" หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลายที่กำหนด ในกฎกระทรวงให้นักเรียนแต่ง มาตรา 4 ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนให้ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 5 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักเรียน แต่ง หรือแต่ง เลียนเครื่องแบบนักเรียนโดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นนักเรียน ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
ถ้าในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทำได้กระทำภายใน เขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในเวลาสงคราม หรือเพื่อกระทำ ความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี

___________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยังไม่มีกฎหมาย คุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลอื่นแต่งหรือแต่งเลียนเครื่องแบบดังกล่าว จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com