ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้

ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ นักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *

[รก.2507/19/1พ./19 กุมภาพันธ์ 2507]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "นักเรียนเตรียมทหาร" หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียน เตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม "เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบ ทั้งหลายที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นักเรียนเตรียมทหารแต่ง

มาตรา 4 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบนักเรียน เตรียมทหาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 5 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร แต่ง หรือแต่งเลียนเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทำได้กระทำภายใน เขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี หรือเพื่อกระทำความผิดทางอาญาก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารยังไม่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย จึงสมควรตราพระราชบัญญัติขึ้น เพื่อมิให้บุคคลอื่นแต่งหรือแต่งเลียน เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย