ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2521
เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ นักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2521/87/13/24 สิงหาคม 2521]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลาย ที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหารแต่ง "เครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบ ทั้งหลายที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษแต่ง

มาตรา 4 ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักศึกษา วิชาทหารหรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารว่าจะสมควรอย่างไร แต่งได้ในโอกาสใด และเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎ กระทรวง

มาตรา 5 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือ เครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แต่งหรือแต่งเลียนเครื่องแบบนักศึกษา วิชาทหาร หรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่น หลงเชื่อว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ แล้วแต่กรณี ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทำได้กระทำภายในเขต ซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือในเวลาสงคราม หรือเพื่อกระทำความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี

__________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร สมควรกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารขึ้นและมีบทบัญญัติคุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลอื่นผู้ไม่มีสิทธิ แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หรือเครื่องแบบ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย