ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2523
เป็นปีที่ 35 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2523/14/5พ./1 กุมภาพันธ์ 2523]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "เครื่องแบบ" หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้ง เครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้กำหนด ให้ผู้พิพากษาสมทบแต่ง

มาตรา 4 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบ ในการแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 5 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่งเครื่องแบบนั้น เพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นผู้พิพากษา สมทบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ส.โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

________________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ผู้พิพากษา สมทบเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล คดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งขึ้นจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้พิพากษา สมควรให้ ผู้พิพากษาสมทบตามกฎหมายดังกล่าวมีเครื่องแบบทำนองเดียวกับข้าราชการ ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม และสมควรให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งอาจมีขึ้นตาม กฎหมายอื่นในภายหน้ามีเครื่องแบบดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องตรากฎหมาย ขึ้นใหม่อีก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย