ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบและบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบและ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2530/224/14พ/6 พฤศจิกายน 2530]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร พ.ศ.2516 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราช บัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ "เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร" หมายความว่า ประธานสภากรุงเทพ มหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธาน สภาเขต รองประธานสภาเขต สมาชิกสภาเขต เลขานุการประธานสภา กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "เครื่องแบบ" หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้ง เครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้กำหนด ให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแต่ง

"บัตรประจำตัว" หมายความว่า บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพ มหานคร

มาตรา 5 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบ ในการแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 6 ให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครมีบัตรประจำตัว

มาตรา 7 ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว คือ

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับตำแหน่งประธาน สภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(2) ประธานสภากรุงเทพมหานคร สำหรับตำแหน่งประธานสภาเขต รองประธานสภาเขต สมาชิกสภาเขต เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร และเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับตำแหน่งเลขานุการผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา 8 การขอและการออกบัตรประจำตัว ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง

มาตรา 9 บัตรประจำตัวให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา 10 ถ้าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับบัตรประจำตัวตาม พระราชบัญญัตินี้พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้น ต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรประจำตัวคืนให้แก่ผู้ออกบัตรโดยยื่นต่อปลัด กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง มาตรา

11 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย แต่งเครื่องแบบนั้นเพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 12 ผู้ใดใช้ หรือแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งตนไม่มีสิทธิที่จะใช้ ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 13 บรรดาบัตรประจำตัวที่ได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป และให้นำความในมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

__________________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ในปัจจุบันพระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 ไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่มีกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวที่ใช้บังคับกับ ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต รองประธานสภาเขต สมาชิกสภาเขต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติ เครื่องแบบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 และมีกฎหมายว่าด้วย บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบและบัตรประจำตัวสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย