ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
เป็นปีที่ 28 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิก วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ สมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *

[รก.2516/68/1พ/14 มิถุนายน 2516]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและ สมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. 2511

มาตรา 4* ในพระราชบัญญัตินี้ "สมาชิกรัฐสภา" หมายความว่า บุคคลผู้ทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติใน รัฐสภาตามบทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร หรือรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย แล้วแต่กรณี "ประธานรัฐสภา" หมายความว่า ประธานสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติ ตามนัยแห่งบทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร หรือรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย "อดีตสมาชิกรัฐสภา" หมายความว่า บุคคลผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาแล้วแต่พ้นสภาพความเป็นสมาชิกรัฐสภาไปตามกฎหมาย "เครื่องแบบ" หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้ง เครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้กำหนด ให้สมาชิกรัฐสภา หรืออดีตสมาชิกรัฐสภาแต่ง

*[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2526]

มาตรา 5 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบ ในการแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของรัฐสภา

มาตรา 6* สมาชิกรัฐสภาหรืออดีตสมาชิกรัฐสภาอาจแต่งเครื่องแบบ ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ส่วน จะให้แต่งได้ในโอกาสใด และจะมีเครื่องหมายหรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย อย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้แต่งเครื่องแบบนั้น เพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นสมาชิกรัฐสภาหรืออดีตสมาชิกรัฐสภา ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*[มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2526]

มาตรา 7 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ ให้มีอำนาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

 ____________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมาย ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนได้กำหนดเครื่องแบบ ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนไว้ ไม่อาจที่จะให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติแต่งได้ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนเสียใหม่เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามธรรมนูญ การปกครองแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 หรือสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่ ทางนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่งได้

___________________

พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบุคคล ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามาแล้วได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมามาก หรือ ได้อุทิศตนเพื่อทำงานให้แก่ประเทศชาติและประชาชน จนได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยให้แต่ง เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาพร้อมทั้งเครื่องหมาย หรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย อย่างอื่นได้ต่อไปเช่นเดิมเมื่อพ้นสมาชิกภาพไปแล้ว เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีต สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นและวงศ์ตระกูล จึงสมควรตราเป็นพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

[รก.2526/38/1พ/18 มีนาคม 2526]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย